Coaching in Corporate

CFR series: พูดคุย สนทนา ประชุมอย่างมีส่วนร่วมด้วย 6C

The 6C Model TM เป็นหัวใจในการทำงานในบทบาทต่างๆ ของผู้นำ ทั้ง leading, mentoring, supporting, coaching และ facilitation

.

Case Study 7 ธ.ค. 2564

ผู้บริหารกลุ่มหนึ่ง ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พี่เลี้ยงของผู้นำรุ่นใหม่ ทำงานคู่ขนานกันเพื่อพัฒนาคน และพัฒนางาน ไปพร้อมๆกับการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำแบบ Servant Leadership “ผู้นำที่มีความแข็งแรงจากภายใน เข้าใจบริบทและความเป็นตัวตนของมนุษย์ กล้าเป็นตัวของตัวเอง และพร้อมแบ่งปัน ปั้นคนรุ่นต่อไปให้เติบโต”

.

ผู้นำ ปั้น ผู้นำ

ผู้นำที่มี self ที่งดงาม ฝึกตน ละวางอัตตา รู้จักให้ รู้จักอภัย รู้จักเสียสละ พร้อม serve คนอื่น ดังนั้นผู้นำแบบนี้จึงมีหลักคิดที่สำคัญ คือ เชื่อมั่นในศักยภาพของคน เชื่อว่าคนเป็นได้มากกว่าที่เห็น ในยามทำงานคำนึงถึง quality conversation หรือการพูดคุยอย่างมีคุณภาพ พูดคุย สนทนา ประชุมอย่างมีส่วนร่วม 6C Model TM จีงถูกนำไปใช้เป็นกระบวนการหลักในทุกการพูดคุย ทุกการประชุม ทุกการสนทนาเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการมีส่วนร่วม สร้างการสื่อสารสองทาง สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้น

6C Model TM ช่วยให้เริ่มต้นการพูดคุยที่ได้ใจ เชื้อเชิญคนให้กล้าเข้าร่วมพูดคุย ปิดการพูดคุยด้วยพลัง ความเข้าใข และใส่ใจ ประกอบด้วย  6 ขั้นตอน

  • Connect สานสัมพันธ์ในระดับลึก
  • Contract สร้างข้อตกลงในการสนทนาพูดคุย
  • Content เสนอประเด็น เนื้อหา เรื่องราวอันเป็นที่มาของการสนทนา
  • Conversation สนทนา พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ Coaching Moment
  • Commit สร้างความตระหนักรู้ วางแผน และสร้างความรับผิดชอบในการลงมือทำ
  • Conclude สรุปผลลัพธ์ที่เกิดจากการสนทนา

.

6C เป็นทักษะ ผู้บริหารเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ ผ่านการแสดงให้เห็น ทำให้ดู สัมผัสด้วยใจ เมื่อมีความเชื่อในกลักการแล้ว ก็ใส่ใจ ฝึกฝน ฝึกฝืนอย่างต่อเนื่องในการทำงานประจำวัน จนเป็นธรรมชาติ ไหลลื่น เป็นเนื้อเป็นตัว

ผู้บริหารกลุ่มนี้ เรียนรู้หลักการ 10% เรียนรู้จากการลงมือทำงานจริง 70% และกลับมารับการ mentoring, coaching แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในพื้นที่ปลอดภัย ทุกทักษะล้วยแล้วต้องอาศัยใจ และการลงมือทำจริง

ขอบคุณในความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของทุกท่าน

ขอบคุณทีมโค้ช 6 คนที่เดินทางร่วมกัน สร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของชีวิต

———————————–

7 ธันวาคม 2564

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะการโค้ช (Coaching Skills)
การโค้ช (Coaching) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของหัวหน้างานและผู้นำที่เชื่อว่า "คนมีศักยภาพมากกว่าที่เราเห็น" จึงใช้การโค้ชเพื่อชี้ให้คนเห็นศักยภาพของตนเองและนำออกมาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายขององค์กร ผู้บริหารในสไตล์ "โค้ช" จึงเ...
#ทำในสิ่งที่รัก คนต้องการ และมีรายได้
หลายเดือนที่ผ่านมา เรื่องที่ mentor เป็นเรื่องสำคัญของหลายคน การสร้างตัวตนและธุรกิจของตัวเอง hot . hit จนนับจำนวนชั่วโมงไม่ถ้วนทีเดียว   โค้ช เทรนเนอร์ ส่วนใหญ่เลือกทำในสิ่งที่รัก คำถามคือ อะไรที่มีประโยชน์ มีคนต้องกา...
Life Coach Series: ถึงเวลาค้นพบสิ่งสำคัญในชีวิตหรือยัง?
ช่วงนี้ ใช้เวลาและพลังชีวิต อยู่กับการโค้ชกลุ่มเล็กๆ ให้กัลยาณมิตร เพื่อนพ้องน้องพี่ ชวนคิดชวนคุย #สำรวจชีวิตตัวเอง เราใช้เวลา พลังชีวิตที่ผ่านมาไปกับอะไรบ้าง? เรามีความเชื่ออย่างไรในการใช้ชีวิต? เราคาดหวังอะไร? เราได้เรียนรู้สิ่งใดจา...