Facilitation from Your Heart: มุมมองต่อการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กร

Posted Posted in Facilitation

Facilitation from Your Heart เมื่อเริ่มการสอน Online ครั้งแรกของโปรแกรม รุ่น 9 เราคุยกันถึงการพัฒนาตนเอง การพัฒนาคน ทีม และองค์กร   เริ […]

Facilitative Coaching กับงานพัฒนาองค์กร

Posted Posted in Coaching in Corporate

9.9 เริ่มต้น 9 ทุ่มสรรพกำลัง… ทำงานโครงการยาวๆ . เพราะเชื่อใน Facilitative Coaching สร้างภาวะผู้นำที่มีองค์ความรู้ ทักษะ Soft skills แ […]

ฟาด้วยหัวใจ (Facilitation from Your Heart)

Posted Posted in Facilitation

ฟา … กระบวนการที่นำพาให้สมาชิกกลุ่ม ได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ . ตัวฟา … อาจมีความรู้ในเนื้อหา หรืออาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเนื้อห […]

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

Posted Posted in Coach for Change

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นเทคนิคในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระบบ เป็นการบริหารจัดการเชิงป้องกัน (Pro-active)

Leader as Facilitative Coach

Posted Posted in Coaching in Corporate

Facilitative Coaching คือ กระบวนการเรียนรู้ด้วยการโค้ชและการฟา ใช้ทักษะเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนดึงศักยภาพในตนเองขึ้นมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มใจ