Team Facilitation พัฒนาตนบนวิถี Facilitator เพื่อพัฒนาคนและทีม | ฟาด้วยหัวใจ – Facilitation from Your Heart

Team Facilitation คือการพัฒนาตน เพื่อสร้างพื้นที่พัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กร ฟาด้วยหัวใจ คือที่มาของ Facilitation from Your Heart

Facilitative Coaching กับงานพัฒนาองค์กร

9.9 เริ่มต้น 9 ทุ่มสรรพกำลัง… ทำงานโครงการยาวๆ . เพราะเชื่อใน Facilitative Coaching สร้างภาวะผู้นำที่มีองค์ความรู้ ทักษะ Soft skills แ […]

ฟาด้วยหัวใจ (Facilitation from Your Heart)

ฟา … กระบวนการที่นำพาให้สมาชิกกลุ่ม ได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ . ตัวฟา … อาจมีความรู้ในเนื้อหา หรืออาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเนื้อห […]

Facilitative Coaching วิถีชีวิตของโค้ชและฟา วิถีแห่งการฝึกตน

Facilitative Coaching การก้าวเดินบนวิถีชีวิตแบบโค้ช หรือ ฟา เป็นการเดินทางบนวิถีแห่งการฝึกฝน บ่มเพาะตนเองภายในอย่างต่อเนื่อง

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นเทคนิคในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระบบ เป็นการบริหารจัดการเชิงป้องกัน (Pro-active)

Facilitative Coaching for Leader องค์กรที่มีผู้นำแบบ Facilitative Coach จะสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างไร?

Facilitative Coaching คือ กระบวนการเรียนรู้ด้วยการโค้ชและการฟา ใช้ทักษะเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนดึงศักยภาพในตนเองขึ้นมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มใจ