ฟาด้วยหัวใจ (Facilitation from Your Heart)

ฟา … กระบวนการที่นำพาให้สมาชิกกลุ่ม ได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ . ตัวฟา … อาจมีความรู้ในเนื้อหา หรืออาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเนื้อห […]