บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 4 Mind Coach กับการโค้ชบนพื้นฐานสติ (Mindfulness) Life และ Spiritual Coaching

Mindfulness หรือสติ การระลึกรู้เท่าทันอารมณ์ที่เป็นฝ่ายดี และเป็นสิ่งที่ยับยั้งไม่ให้จิตตกไปในอารมณ์ฝ่ายไม่ดี เป็นเครื่องชักนำใจให้ยึดถือกรร […]