About Us

Partner to Lead, Develop and Transform Team

เมื่อเป้าหมายขององค์กร คือ คนมีศักยภาพมาทำงานร่วมกันแบบ One Team One Goal ธุรกิจมีกำไรและเติบโต เราคือเพื่อนคู่คิดของผู้นำในการโค้ชทีม

โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ

About Courage to Coach Group

Courage to Coach Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ ด้วยความเชื่อว่าศาสตร์การโค้ช (Coaching) และการจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือฟา (Facilitation) เป็นเครื่องมือสร้างความสำเร็จในการทำงานอย่างมีความสุขทุกมิติของชีวิตให้กับทุกคน

Courage to Coach

เมื่อเป้าหมายขององค์กร คือ ผู้นำทีม (Team Leader) นำพาคนที่มีศักยภาพมาทำงานร่วมกันเป็นทีม แบบ One Vision One Team One Goal ส่งมอบงานที่มีประสิทธิผล ส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรและเติบโตอย่างยั่งยืน

Courage to Coach เป็นเพื่อนคู่คิดของผู้นำในการนำทีม (Team Leading) พัฒนาทีม (Team Development) ด้วยการโค้ชทีม (Team Coaching) การนำกระบวนการพูดคุยที่มีความหมายต่อทีม (Team Facilitation)

Courage to Coach เชื่อว่าผู้นำทีม ทุกคนมีความดีงาม มีความตั้งใจดี มีความสามารถ มีศักยภาพครบรอบด้านในตนเอง Courage to Coach เป็นเพื่อนคู่คิดขององค์กรในการขยายศักยภาพผู้นำทีมให้เก่งตน เก่งคน เก่งทีม เก่งคิด เก่งงาน ด้วยเครื่องมือ Facilitative Coaching ผู้นำทีมขยายภาวะผู้นำในตัวเอง (Self-Leadership) ด้วยหลักคิดแบบ Growth Mindset ขยายทักษะ People Skills หรือ Soft Skills ผู้นำทีมทุกคนทุกระดับสามารถใช้หมวก 5 ใบ นำพาคน (Leading Others) ให้ใช้ศักยภาพที่มีร่วมกัน ในบทบาทที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์

Courage to Coach ออกแบบกระบวนการพัฒนาผู้นำ พัฒนาทีม เพื่อตอบโจทย์ให้เหมาะสมกับบริบทงานเฉพาะองค์กร (Customized Workshop/Training) เราทำ 1-on-1 และ Group Leadership Coaching เพื่อสนับสนุนผู้นำทีมในทุกองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขทุกมิติของชีวิตและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของตนเอง ทีมงาน และธุรกิจ

Coach Aom Tasanee

Coach Aom Tasanee

Coach Aom Tasanee โฟกัสการเรียนรู้พัฒนาความเป็นมืออาชีพ Coaching Profession และ Coaching Business

  • การขยายศักยภาพจาก 1-on-1 สู่ Group Coaching และ Team Coaching
  • Coach Mentoring for ICF Credentialing ACC, PCC
  • Coaching Supervision for ACTC Credentialing
  • The Business of Coaching

Team Coaching Thailand Institute

Team Coaching Thailand Institute

Team Coaching Thailand Institute (TCTI) สถาบันทีมโค้ชชิ่งประเทศไทย เป็นสถาบันการโค้ชแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอน Team Coaching Certification Program (TCCP) ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของไทยที่ได้รับการรับรอง ICF Advanced Accreditation in Team Coaching (AATC)

ทีมผู้สอนได้รับการรับรอง ICF Advanced Certification in Team Coaching (ACTC)
1. โค้ชแจ๊ด ชฏาวรรณ คังคะเกตุ, MCC, ACTC
2. โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC, ACTC

Life Mastery Academy

Life Mastery Academy

Life Mastery Academy by Courage to Coach เราเชื่อว่าทุกคนต่างต้องการมีชีวิตในแบบที่ใช่ ไร้กังวล เป็นคนสำเร็จในแบบของตน และเป็นชีวิตที่เราออกแบบและสร้างเอง

เราเชื่อว่าคนสำเร็จ คือ คนที่ดูแลชีวิตทุกมิติทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ ครอบครัว ความรัก ความสัมพันธ์ งานและการเงิน คุณภาพชีวิต และมีความสนุกสนานเบิกบานใจ

ดังนั้น ความสำเร็จในการสร้างชีวิต มาจากการได้เห็นว่าแต่ละชิ้นที่เราปรารถนานั้นเป็นความจริงขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อย ด้วย 2 มือของเรา ความสุข ความอิ่มเอม ความภูมิใจในตนเองย่อมไม่ได้เกิดขึ้นที่ปลายทาง หากทว่าแต่ละโมเมนท์ระหว่างทางต่างหากที่สำคัญ

Life Mastery Academy ชวนทุกคนใช้ Facilitative Coaching ในชีวิตประจำวันขยายภาวะผู้นำในตนเอง (Self-Leadership) เพื่อสร้างชีวิต นำตนเองสู่ความสำเร็จด้วย 2 มือ

Facilitative Coaching for Education

Facilitative Coaching for Education

Courage to Coach เราเชื่อว่า Facilitative Coaching เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความสุขและความสำเร็จในวงการศึกษา เราจึงเริ่มต้นส่งต่อสิ่งที่เราใช้ในชีวิตและการทำงานองค์กรให้ศึกษานิเทศก์ เพื่อส่งต่อให้คุณครู ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งต่อให้นักเรียน และสังคมรอบตัว

เริ่มต้นในปี 2558 จากก้าวเล็กๆ ค่อยๆ ก้าว ค่อยๆ ทำ มาจนกระทั่งกลายเป็นโครงการศึกษานิเทศก์ไทยหัวใจโค้ช หรือ Supervisor as Facilitative Coach (SFC)
โครงการของเราได้รับความช่วยเหลือจากกัลยาณมิตรเพื่อนโค้ชมืออาชีพร่วมทำงานจิตอาสามากกว่า 80 คน ความร่วมมือจาก สสวท. ต้นสังกัด และการสนับสนุนจากธนาคารจิตอาสา และสสส.

ณ ธันวาคม 2566 มี ศึกษานิเทศก์แบบ SFC เข้าร่วมโครงการ 372 คน ครบ 77 จังหวัดใน 4 ภูมิภาค และขยาย ส่งต่อสู่ครู ผู้อำนวยการโรงเรียนมากกว่า 3,000 คน