Our Coaches

aom-final_compressed
ourTeam-01-02
ourTeam-01-03
ourTeam-01-04
previous arrow
next arrow
aom-final_compressed
ourTeam-01-02
ourTeam-01-03
ourTeam-01-04
previous arrow
next arrow

โค้ชอ้อม

ทัศนีย์ จารุสมบัติ

Tasanee Jarusombuti

โค้ชอ้อมก่อตั้ง Courage to Coach ขึ้น โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการใช้วิถีชีวิตแบบ Life Coach และกระบวนกรที่ฝึกตนด้านใน ทำในสิ่งที่ตนพร่ำสอน และการใช้ความเชี่ยวชาญด้าน Group Coaching and Facilitation จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง สร้างคนให้เป็นโค้ชให้กับสถาบันฝึกโค้ช และสร้างผู้นำให้เป็น Leader as Coach ให้กับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง

เดินบนเส้นทางโค้ชและฟามากว่า 10 ปี ทำงานให้องค์กรและผู้บริหารมามากกว่า 3,000 ชั่วโมง ปัจจุบันโค้ชอ้อมได้รับการรับรองการเป็นโค้ชอาชีพจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ หรือ International Coach Federation (ICF), USA ในระดับ Professional Certified Coach (PCC)

เมื่อหลอมรวมกับประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาองค์กรมากว่า 25 ปี โค้ชอ้อมเล็งเห็นว่าความสำคัญของการพัฒนาองค์กร เริ่มต้นที่การพัฒนาคนแต่ละคน ซึ่งย่อมไม่ใช่เพียงแค่การให้องค์ความรู้ ให้ทักษะ หรือผลักดันให้ฝึกฝน สิ่งสำคัญคือ คน เริ่มต้นด้วยกรอบความคิดที่ถูกต้อง ความปรารถนาที่จะเติบโตก้าวไปข้างหน้า ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดวิธีการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และลงมือทำอย่างมีวินัย

Credentials:

 • International Coach Federation (ICF), Professional Certified Coach (PCC)
 • International Coach Academy (ICA), Certified Professional Coach Program (CPCP)
 • Thailand Coaching Academy (TCA), Certified Master Practitioner of Life Coaching
 • Thailand Coaching Academy (TCA), Certified Neuro Linguistic Programming (NLP) Practitioner
 • สมาคมการโค้ชวิถีไทย, Certified Thai Coach
 • จิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย, Certified Advanced Mind Coach

Professional Experiences:

 • Professional Coach, Group Coach, Facilitator, ผู้ก่อตั้ง Courage to Coach ปี 2556
 • Faculty, Thailand Coaching Academy ปี 2555-ปัจจุบัน
 • Success Coach, Jimi the Coach ปี 2554-2561
 • ประสบการณ์ 10 ปี ในงานโค้ชและกการจัดกระบวนการเรียนรู้
 • ประสบการณ์ 25 ปี ด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารโครงการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริการข้อมูลข่าวสาร
 • ผู้เขียนหนังสือ “บนเส้นทางสู่การเป็นโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง”
 • ผู้เขียนหนังสือ “ชีวิตที่ใช่! ในแบบโค้ชและฟา”
Tom
Tom

โค้ชตอม

ทรงยศ จารุสมบัติ

Songyos Jarusombuti

จาก Background ของเชฟ ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้และทำงาน ในประเทศนิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และประเทศไทย รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานด้าน Research and Development โดยมีการใช้ศาสตร์และศิลป์ของ Life Coaching Skill ในการทำงาน โค้ช รวมถึงการพัฒนาให้ใช้ในชีวิตประจำวัน Life Coaching Skill จึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่ติดตัว สามารถใช้ได้ในทุกๆโอกาส และสามารถเห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม

ศาสตร์ของการโค้ชนั้นรวมถึงการปลูกฝัง Mindset ที่เชื่อว่า “คนทุกคนมีศักยภาพ” ซึ่งเป็นทั้งแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจในการนำตัวเองไปแบ่งปัน สอน และช่วยเหลือผู้อื่น ผ่านวิถีชีวิตและความ “เป็น” โค้ชและฟาของตนเอง

โค้ชตอมเชื่อว่าการเสริมสร้าง Soft Skills ถือเป็นการปลูกเพาะเมล็ดพันธ์ที่ดีในตัวคน ซึ่งหวังผลได้ในระยะยาว การพัฒนาบุคลากรจากภายในสู่ภายนอกสามารถทำให้คนคนหนึ่งได้รู้จักตนเองรอบด้าน รู้จักดึงศักยภาพที่มีในตนเองอยู่แล้วมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน สามารถส่งมอบงานที่ดีและมีประสิทธิผล ซึ่งย่อมส่งผลกระทบที่ดีต่อผู้คนรอบตัว ทีม และองค์กร

Credentials:

 • Thailand Coaching Academy, Certified Life Coaching Practitioner (CPC)
 • Thailand Coaching Academy, Certified Neuro Linguistic Programming Practitioner (NLP)
 • Courage to Coach, Certified Group Coaching & Facilitation
 • เสมสิกขาลัย, ทักษะกระบวนกร ในหลักสูตร วิถีกระบวนกร 21 วัน
 • Northumbria University, United Kingdom, Master of Science in International Business Management
 • International Hotel Management Institute, Switzerland, Bachelor of Art in Culinary Management
 • New Zealand, Professional Chef

Professional Experiences:

 • Professional Coach, Facilitator, ผู้ร่วมก่อตั้ง Courage to Coach ปี 2556
 • Professional Innovative Chef 9 ปี

ourTeam-03-01
ourTeam-03-01

โค้ชทิพ

ทิพวรรณ พรประเสริฐนุกูล

Tippawan Psonpraseartnukul

จากการเรียนรู้และสัมผัสความงดงามของศาสตร์ Life Coaching ได้ตระหนักรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองยึดถือที่แท้จริง คือ การแบ่งปันและส่งมอบความปรารถนาดีให้กับคนรอบข้าง ซึ่งหยั่งรากลึกฝังอยู่ในความเป็นตัวตน และระดับความตั้งใจในการส่งมอบสิ่งเหล่านี้ ยังคงเพิ่มขึ้นในทุกๆวัน

รับรู้ถึงความสัมพันธ์ของศาสตร์และศิลป์แห่ง Life Coaching กับการใช้ชีวิตประจำวัน และการทำงานเป็นเรื่องเดียวกัน ช่วยเติมความเป็นตัวตนของตนเองให้เต็มในแบบที่ตัวเองรักและปรารถนาจะทำ ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองที่มีและพร้อมที่พัฒนาให้เติบโต แข็งแรงได้ ดีขึ้นได้ในทุกๆวัน และเชื่อว่าสิ่งนี้มีอยู่ในตัวตนของคนทุกคนเช่นกัน

Credentials:

 • Thailand Coaching Academy, Certified Life Coaching Practitioner (CPC)
 • Courage to Coach, Certified Group and Team Coaching
 • Silpakorn University, Bachelor’s Degree of Science (Biotechnology)

Professional Experiences:

 • Professional Coach, Group Coach and Facilitator, Courage to Coach, 2560
 • งานการบริหารและจัดการระบบคุณภาพ ISO และการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร 12 ปี