นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Courage to Coach (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) โดยนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้กำหนดนโยบาย และวิธีการดำเนินการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือผู้ใช้บริการฯ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้”) ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกบริการ และผู้ใช้ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกบริการ ซึ่งในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบาย”) จะชี้แจงรายละเอียดว่า ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม และนำไปใช้ทำอะไร ทั้งนี้ โปรดอ่านนโยบายนี้ด้วยความชะเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากนโยบายนี้ชี้แจงว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์ Courage to Coach (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา”)ได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างไรบ้าง

ข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวม

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้

ในการให้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ นอกจากนี้ ผู้ใช้อาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้หรือไม่ก็ได้ ได้แก่ หมายเหตุการติดต่อ ช่องทางการติดต่ออื่นๆ ของผู้ใช้ เป็นต้น รวมถึงข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหา (Content) ที่ผู้ใช้นำเข้า (อัปโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านด้วยตนเอง โดยข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสำหรับใช้จัดส่งสินค้าให้กับผู้ใช้ที่ทำการสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ

2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอัตโนมัติ

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากผู้ใช้ หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้บริการของเราได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ และเพื่อการอื่นที่จำเป็นภายใต้กฎหมาย ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้บริการ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีต่อผู้ใช้
  • เพื่อตอบสนองคำร้องขอของผู้ใช้ และสื่อสารกับผู้ใช้
  • เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย
  • หากผู้ใช้ไม่ให้ข้อมูลของผู้ใช้กับเรา หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เราอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวก ติดต่อสื่อสาร หรือให้บริการแก่ผู้ใช้ได้
การแบ่งปันข้อมูล

เราอาจเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลของผู้ใช้ให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งอยู่ในประเทศไทย

1. บริษัทในเครือและผู้ให้บริการ
เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมให้แก่ให้กับผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างตามสัญญา หรือตัวแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายนี้

2. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
เราอาจเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การดำเนินคดีทางศาล คำสั่งศาล หมายเรียก หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการของเรา และ/หรือ ภาระผูกพันต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามสมควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยเราอาจเก็บรักษาข้อมูลที่เรามีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจเป็นข้อพิพาท/คดีความ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ ทั้งนี้ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยมิชอบ และเราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ใช้ได้เมื่อหมดความจำเป็น

คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) เป็นไฟล์ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรซึ่งถูกจัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ ไฟล์ข้อความนี้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถอ่านได้ด้วยเว็บไซต์เมื่อมีการเข้าเว็บไซต์อีกครั้งในเวลาต่อมา โดยคุกกี้เหล่านี้บางส่วนมีความจำเป็น ไม่เช่นนั้นแล้วเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนคุกกี้ประเภทอื่นๆ ยังให้ความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เนื่องจากมีการจดจำชื่อผู้ใช้ด้วยวิธีที่มีความปลอดภัย และยังจดจำภาษาที่ใช้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเดิมในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

  • เพื่อช่วยให้เราเก็บรักษาตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล (session) เมื่อผู้ใช้ใช้บริการ
  • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย

  • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย
  • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวผู้ใช้เมื่อผู้ใช้กลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง รวมถึงจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้ เช่น สินค้าในตะกร้าสินค้า
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ได้อย่างราบรื่นมากขึ้น

ในเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ ผู้ใช้สามารถควบคุมหรือตั้งค่าได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ปิดการใช้งานคุกกี้ หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากเว็บไซต์ หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันการใช้งานได้ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของผู้ใช้

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้อาจมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ใช้มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อยู่กับเรา อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ถอนความยินยอมของผู้ใช้ เราอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวก ติดต่อสื่อสาร หรือให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้ใช้ได้
(2) ผู้ใช้มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้
(3) ผู้ใช้มีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
(4) ผู้ใช้มีสิทธิที่จะร้องขอให้เราลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ในบางกรณี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) ผู้ใช้มีสิทธิที่จะร้องขอให้เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้นั้นไปยังองค์กรอื่น
(6) ผู้ใช้มีสิทธิที่จะคัดค้าน หรือยับยั้งไม่ให้เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในบางกรณี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(7) ผู้ใช้มีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหากเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ผู้ใช้สามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในภายหลังนี้

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากผู้ใช้ได้กดลิงก์ (url) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หรือเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม) ผู้ใช้จะต้องถูกกำกับและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ แทน

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะขอความยินยอมจากผู้ใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้

ช่องทางการติดต่อ

หากผู้ใช้ต้องการใช้สิทธิใดๆ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น มีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการของเรา มีข้อเสนอแนะ ข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อหรือแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ couragetocoach@gmail.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

แชร์หน้านี้