โปรแกรมออกแบบพิเศษเพื่อตอบโจทย์เฉพาะองค์กร

องค์กรที่ต้องการที่นำ OKRs เข้ามาใช้ หรือ องค์กรที่ต้องการบ่มเพาะ Soft Skills ในชีวิตประจำวัน สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนทำงานมีความสุข สามารถใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ สร้างการสื่อสารสองทางในองค์กร วางระบบ Mentoring & Feedback สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก การชื่นชม การอยู่ร่วม รับฟังกันและกันอย่างแท้จริง ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย สร้างทีมงานที่เป็นหนึ่งเดียว จนก่อเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ

เหมาะสำหรับ

  • องค์กรที่นำ OKRs เข้ามาใช้
  • องค์กรที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • องค์กรที่นำ Coaching เข้ามาใช้อยู่แล้ว และต้องการต่อยอดด้วย Facilitation Skills
  • องค์กรที่ต้องการให้ผู้นำเป็น Role Model ทำให้เห็น เป็นให้ดู

.

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเรียนรู้ร่วมกันเรื่องหลักการ กรอบความคิด ภาวะผู้นำตนเอง การตั้งจิตในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน (Growth Mindset) รับผิดชอบ เชื่อในศักยภาพของตนเองและผู้อื่น
2. เพื่อให้องค์ความรู้ ทักษะ เทคนิคเบื้องต้น เกี่ยวกับหลักการ C-F-R Conversation, Feedback, Recognition
3. เพื่อฝึกฝนทักษะสำคัญในพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัย เช่น ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ การฟัง การใช้คำถาม การพูดคุยในชีวิตประจำวัน การพูดคุยในเรื่องสำคัญ การสะท้อนการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่ม (Conversation) สนทนาด้วยหลักการสุนทรียสนทนา (Dialogue) การให้เสียงสะท้อน (Feedback) และการชื่นชม (Recognition)
4. เพื่อเปิดวง เปิดพื้นที่ผลอดภัยในการพูดคุย สนทนาในเรื่องสำคัญของชีวิตและการทำงานร่วมกัน รับฟังเสียงกันและกัน

.

เนื้อหาของโปรแกรม

Part 1: Growth Mindset หลักคิดสู่ความสุขและความสำเร็จ
• สมการแห่งความสำเร็จ
• รับผิดชอบผลลัพธ์ในชีวิตตนเอง
• เชื่อมั่นและเคารพในศักยภาพของมนุษย์

.

Part 2: รู้จักกับวิถีผู้นำในอนาคต ผ่านหมวก 5 ใบ
• ศิลปะการนำ (Leading)
• การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
• การรับฟังและให้คำปรึกษา (Emphatic Listening)
• การโค้ช (Coaching)
• การสร้างพื้นที่เรียนรู้ หรือ ฟา (Facilitation)

.

Part 3: องค์ความรู้ เครื่องมือ ทักษะ เทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับ C-F-R
• C-F-R vs การสนทนาทั่วไปในองค์กร
• ศิลปะการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและความสัมพันธ์ในระดับลึกเพื่อสร้างความไว้วางใจ
• ศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)
• ศิลปะการถามคำถามเพื่อการเรียนรู้ (Powerful Questioning)
• Conversation กระบวนการสนทนาเพื่อการพัฒนาองค์กร
• Dialogue การพูดคุยด้วยการประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนา
• Feedback ศิลปะแห่งการให้เสียงสะท้อนเพื่อการเติบโต
• Recognition ศิลปะการสร้างการยอมรับและชื่นชมในกันและกัน
• Reflection ศิลปะการสะท้อนและทบทวนตัวเองเพื่อการเรียนรู้และถอดบทเรียนหลังจากการทำงานร่วมกัน

.

แนวทางและวิธีการเรียนรู้

ติดตั้งกระบวนการ C-F-R ด้วยการอบรมในลักษณะ Intensive Workshop ซึ่งออกแบบโดยเฉพาะ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น ให้ทักษะ เครื่องมือ เทคนิค กระบวนการ โดยให้มีพื้นที่ฝึกฝน ลงมือทำจริง สัมผัสพลังของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุย สนทนาในเรื่องที่สำคัญร่วมกัน

.

ระยะเวลา

  • 2 วัน Face-to-face หรือ Online ป็นการให้องค์ความรู้เบื้องต้น ให้เครื่องมือ เทคนิค ทักษะที่สำคัญ และให้ฝึกฝนร่วมกันด้วยการใช้โจทย์จริงขององค์กร
  • Customized Team Training/Workshop เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ และการฝึกฝน ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อตอบโจทย์และความต้องการของแต่ละองค์กร
  • บางองค์กรจัดเป็น โปรแกรมระยะยาว เช่น 3-6 เดือน เพื่อให้มีการฝึกฝน นำไปใช้จริงในการทำงาน และกลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง พร้อมทั้งถามคำถาม ฝึกฝนเพิ่มเติมใน Group/Team Coaching หรือ Community of Practice

ประวัติผู้สอน: Our Team – Courage to Coach

.

==============

ติดต่อ Courage to Coach:-

Tel: 086-165-6993

Email: couragetocoach@gmail.com

Website: Contact Us – Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

==============

.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page: Courage to Coach

Facebook Page: CoachAomTasaneeJar

Facebook Page: CoachAomTasanee

Website: www.couragetocoach.net/

youtube: https://www.youtube.com/@couragetocoach3266/featured

.

.

สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader

https://www.couragetocoach.net/product/facilitative-coaching-for-team-leader/

.

คอร์ส online #SkillLane

คอร์สออนไลน์ Facilitative Coaching for Team Leader พัฒนาตน ขยายศักยภาพคน เพิ่มศักยภาพทีม ส่งมอบประสิทธิผลในงาน | SkillLane

.

แบ่งปันองค์ความรู้ ผ่าน Facebook Live 2022-2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=827217172745417&set=a.438619734938498

.

.

#CouragetoCoach #FacilitativeCoaching #TeamCoaching

#TeamCoachingThailand #Team #TeamLeader #Coaching #Facilitation

#GroupCoaching #TeamDevelopment #ExecutiveCoaching

#LeadershipDevelopment #CoachAom #CoachTomSongyos

#CoachingThailand #TeamFacilitation 

#โค้ชอ้อม #การโค้ช #การฟา #การโค้ชทีม #โค้ชตอม


 

สนใจ Service นี้? ติดต่อ​ Courage to Coach

แชร์หน้านี้