Team Coaching – การโค้ชทีมเรื่อง Team Conflict โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ

The Challenges: โจทย์จากองค์กรครั้งนี้ ผู้บริหารบอกมาว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ใต้พรม มีบางอย่างเกิดขึ้นในใจคน อยากรู้ว่า…มันคือเรื่องอะไรกันแน่? […]