Unleashed! Facilitative Coaching for Team Leader – a corporate case study

กว่า 6 เดือน ที่มีโอกาสได้ทำงานกับผู้นำรุ่นใหม่ คนกลุ่มนี้มีหน้าที่พัฒนาตนเอง พร้อมๆ กับปั้นผู้นำรุ่นใหม่ สร้างทีม และร่วมกันส่งมอบผลลัพธ์ในงานตาม KPIs

ต่ออายุ ICF – อีกรอบกับ PCC

บันทึกเดือนกรกฏาคม เดือนที่ทบทวนตนเอง รวบรวมข้อมูลและตัดสินใจต่ออายุ PCC . การเดินทางบนสายโค้ชและฟา ฝึกฝน coaching & facilitation เริ่มต […]

การโค้ชเพื่อความสุข (Coaching for Happiness)

“เหมือนเราหลุดออกจากดักแด้มาเป็นผีเสื้อ เป็นผีเสื้อที่บินสูง บินสวย หน้าที่ของเราต่อจากนั้น คือผสมเกสร เราได้ผลิตคน ปั้นคน ออกไปช่วยคน […]

People Skills: Coaching in Corporate

Challenge องค์กรที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต้องการให้ทีมผู้บริหารมีองค์ความรู้ กรอบวิธีคิดที่จำเป็นในการดูแลคนในทุกระดับให้มีทัศนคติที่ดี […]

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นเทคนิคในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระบบ เป็นการบริหารจัดการเชิงป้องกัน (Pro-active)

4P เคล็ดลับสู่วามสุขและความสำเร็จของผู้หญิงแถวหน้า

ทุกวันนี้ มีผู้คนจำนวนหนึ่งประสบความสำเร็จในบทบาทเจ้าของกิจการ ผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลก หลา […]

The Butterfly Model by Courage to Coach

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา โค้ชอ้อมได้พบว่า Coaching และ Facilitation มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง สนับสนุน เสริมกันและกันดั่งปีก 2 ปีกของผีเสื้อ