Home > Blog > 01 Facilitative Coaching for Team Leader, 05 Coaching Profession | Coaching Business

The Butterfly Model by Courage to Coach

ผู้เขียนและทีมโค้ชของ Courage to Coach เชื่อว่า Coaching และ Facilitation เป็นเครื่องมือสร้างความสุขและความสำเร็จในองค์กร ใช้ Mindset ชุดทักษะที่มีความเหมือนกัน ทั้ง 2 เรื่อง เสริมซึ่งกันและกันเหมือน 2 ปีก ของผีเสื้อ ปีกหนึ่งเป็น Coaching อีกปีกหนึ่งคือ Facilitation

.

การโค้ช (Coaching) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างโค้ชและผู้ได้รับการโค้ช เพื่อกระตุ้น และจุดประกายความคิด ด้วยกระบวนการที่สร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ได้รับการโค้ช เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะนำเอาศักยภาพและความสามารถที่ถูกบดบังหรือซ่อนอยู่ ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

.

โค้ชทำหน้าที่ Be There เพื่อ Serve & Inspire ให้คน กลุ่มคน หรือ ทีม ค้นพบคำตอบด้วยตัวเอง ลงมือทำ เปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง เติบโต และแข็งแรงจากภายใน

.

Facilitation เป็นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการทำงาน หรือจากประสบการณ์ชีวิตให้ผู้คน

Facilitator ออกแบบการพูดคุยที่มีคุณภาพในการทำงาน และสร้างสรรค์์พื้นที่สำหรับสนทนาที่มีความหมายต่อชีวิตให้ผู้คนผ่าน Dialogue

Facilitator บทบาทที่เป็นกลาง (neutral role) ในการนำ กระตุ้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพูดคุย สนทนาให้ได้ผลลัพธ์บางอย่าง โดยใช้กระบวนการหรือวิธีการ เพื่อนำสิ่งที่ดีที่สุดในตัวสมาชิกแต่ละคนขึ้นมาใช้ในสถานการณ์นั้นๆ

.

เมื่อใช้ทั้ง Coaching และ Facilitation กอรปกับทักษะที่จำเป็นในการทำงานด้านอื่นๆ Coach / Facilitator / Leader as Coach & Facilitator สามารถใช้บทบาทต่างๆ ของตนในการพัฒนาตนเอง พัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กรได้อย่างเต็มที่

.

อ่านเพิ่มเติม

การโค้ช (Coaching) คืออะไร? – Courage to Coach

ฟาด้วยหัวใจ – Courage to Coach

Update 13.02.2021

—————————————-

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

แชร์หน้านี้