#มุมมองต่อการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กร

Posted Posted in Facilitation

…เมื่อเริ่มการสอน Online ครั้งแรกของโปรแกรม #Facilitation from Your Heart รุ่น 9 เราคุยกันถึงการพัฒนาตนเอง การพัฒนาคน ทีม และองค์กร เร […]

ฟาด้วยหัวใจ

Posted Posted in Facilitation

#ฟา กระบวนการที่นำพาให้สมาชิกกลุ่ม ได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ #ฟา อาจมีความรู้ในเนื้อหา หรืออาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหา #ฟา เป็นคนนำทาง G […]