Facilitation from Your Heart: มุมมองต่อการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กร

Posted Posted in Facilitation

Facilitation from Your Heart เมื่อเริ่มการสอน Online ครั้งแรกของโปรแกรม รุ่น 9 เราคุยกันถึงการพัฒนาตนเอง การพัฒนาคน ทีม และองค์กร   เริ […]

ฟาด้วยหัวใจ (Facilitation from Your Heart)

Posted Posted in Facilitation

ฟา … กระบวนการที่นำพาให้สมาชิกกลุ่ม ได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ . ตัวฟา … อาจมีความรู้ในเนื้อหา หรืออาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเนื้อห […]