Home > Blog > 01 Facilitative Coaching for Team Leader, 03 Team Facilitation

Facilitation from Your Heart

โปรแกรม Train-the-Facilitator ที่ถ่ายทอดหมดเปลือกจากประสบการณ์ทำงานในองค์กร 25 ปี และประสบการณ์ในวงการ Facilitation และ Coaching อีก 12 ปี ถ่ายทอดทุกขั้นตอน เพื่อก้าวสู่การทำหน้าที่ Facilitator แบบมืออาชีพ หรือ Leader as Facilitator ในองค์กร

.

รุ่น 11 เป็นรุ่นที่เรียน Online ทั้งหมด

เราใช้เวลากันยาวกว่า 45 ชั่วโมง ค่อยๆ เดินทาง เราแบ่งออกเป็น module ย่อย เรียนรู้ผ่าน Zoom ครั้งละ 2 ชั่วโมง แต่ละครั้งขอให้ทุกคนเรียนใน 2 ระดับ คือ เป็นผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเนื้อหา หรือ Content และสังเกตกระบวนการเรียนรู้ ตัว Lead Facilitator ที่ทำให้เห็น เป็นให้ดู ท้ายชั่วโมงเรามีการถอดกระบวนการ แกะกันเป็นชิ้นๆ เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

.

เราแน้น Facilitation 3 รูปแบบ

 1. Facilitation for Learning เป็น Fa ที่จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ บางคนอาจเรียกว่า นักจัดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนกร นักออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ แบบมีส่วนร่วม Active Learning เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ในองค์กรแบบ 70:20:10 คือ (70%) เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการทำงาน : (20%) เรียนรู้ในชุมชนปฏิบัติ ฝึกฝนร่วมกันในกลุ่ม และรับการ Coach หรือ Mentor จากพี่เลี้ยง และ (10%) จัด workshop ชวนพูดคุย ถ่ายทอด แบ่งปัน หรืออบรมทั้งแบบในห้องเรียน Formal และ On-the-job Learning
 2. Facilitation for Performance Conversation เป็น Fa ที่สร้างพื้นที่พูดคุยอย่างมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศเชิงบวก ทำ Check-In, Self-Reflection & Group-reflection สร้างบรรยากาศในการ Feedback & Recognition อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นฐานสำคัญของกระบวนการ C-F-R (Conversation, Feedback & Recognition) รวมถึงการออกแบบและนำการประชุมอย่างมีส่วนร่วม (Collaborative Meeting)
 3. Facilitation based on Dialogue เป็น Fa ที่ออกแบบการพูดคุยที่มีชีวิต การพูดคุยแบบพี่น้อง หันหน้าเข้ากัน พูดคุยเรื่อง sensitive หรือความขัดแย้งด้วยความจริงใจ

.

ดังนั้น การออกแบบเส้นทางของ Fa จึงมีขั้นตอนที่หลากหลาย เป็นหินที่รองรับการก้าวเดินทีละก้าว ทีละก้าว สู่วิถีฟา เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง (Personal Transformation) เกิดหลักคิดและมุมมองแบบ Fa (Mindset & Mindful) และติดตั้งแครื่องมือ เพื่อถือกล่องเครื่องมือนี้ติดตัวไปใช้ในทุกด้านของชีวิต

.

Self-Leadership

Keyword แรกที่พูดคุยกัน คือ ภาวะผู้นำในตนเอง Facilitator เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพเพียงพอที่จะนำขึ้นมาใช้ทำในสิ่งที่รักและพาตนเองไปสู่เป้าหมายชีวิตที่ต้องการได้ การรู้จักตนเอง ยอมรับ เคารพตนเอง คือการรู้ว่าตัวตน หรือคุณสมบัติที่ดีในตนเองคืออะไร และตัวเราให้คุณค่าแก่สิ่งใด จากนั้นตระหนักถึงความคิดของเรา ซึ่งมีทั้งความคาดหวังต่อตัวเองและคนอื่น ความต้องการสิ่งต่างๆ ความกลัวลึกๆ ที่อยู่ภายใน เช่น กลัวไม่ดีพอ ทำให้เรามีความเชื่อ มุมมองต่อโลกในแบบที่พาตัวเองไปอยู่ในโลกเสมือนจริง มีภาพลักษณ์ พฤติกรรม ทำในสิ่งที่เราทำทุกวัน และได้ผลลัพธ์ในชีวิตแบบที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้

.

SMART Leader

การที่เรามี Self-Leadership ทำให้เรานำชีวิตตนเองได้ เชื่อมั่นในตนเอง มีวุฒิภาวะ เป็นผู้นำโดยไม่ต้องรอการแต่งตั้ง ตำแหน่ง อำนาจ หน้าที่ที่ผู้อื่นมอบให้ และถ้าเราได้ดำรงตำหน่งใดๆ คนที่มีภาวะผู้นำ แข็งแรงจากภายใน ย่อมเคารพผู้อื่น มองเห็นความแตกต่างหลากหลายเป็นเรื่องสร้างสรรค์ ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายต่อตนเอง อยู่ร่วม ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ นำพาผู้อื่นให้อยู่รอด

.

6C Characteristic

การบ่มเพาะตนเองของ Facilitator ทั้งเรื่อง mindset และ mindfulness ทำให้ภาวะผู้นำในตนเองเข้มแข็ง จัดการภาวะอารมณ์ภายในตนเองได้ และมีคุณภาพภายใน 6 เรื่อง คือ Commitment รักษาวินัยต่อตนเอง นำพาตนเองไปในทิศทางที่ชีวิตต้องการ Contemplation สังเกต ทบทวน ตระหนักรู้ตนเอง Compassion เมตตาตนเองและผู้อื่น Courage กล้าหาญ ลงมือทำด้วยหัวใจและตัวตนที่แท้จริง เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง Curiosity รับฟัง สังเกต ไม่ด่วนตัดสิน เรียนรู้ชีวิตด้วยความสนใจใคร่รู้ และ Creativity สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นเสมอ

.

Lead Process, Lead Others

Facilitative Leader มีองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิค เครื่องมือ กระบวนการ มี Facilitation Framework สามารถนำกระบวนการพูดคุย ประชุม และจัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้คนมาพูดคุยกัน ออกแบบกระบวนการที่สร้างสรรค์ให้ผู้คนเรียนรู้จากชีวิต สร้างการสนทนาที่มีคุณภาพในการทำงาน ทำให้เกิดการสื่อสารเชิงบวก ความไว้วางใจ ความร่วมมือ และการทำงานเป็นทีม

.

สิ่งที่เราฝึกฝน คือ มุมมองและหลักคิดของ Facilitator ที่นำไปสู่การเอื้ออำนวยให้เกิดการพูดคุย โดยใช้กระบวนการ (Process) ที่มี 9C Framำwork และ 6C Model เป้นแกนหลักหรือหัวใจสำคัญ และฝึกฝนการใช้ 34 ทักษะ (Facilitation Skills) ในการนำกระบวนการ

เมื่อผู้นำทีมใช้ภาวะผู้นำแบบเอื้อำนวย หรือ Facilitative Leadership ย่อมได้ใจคน แต่ละคนจะดึงศักยภาพของตนเองขึ้นมาร่วมคิด ร่วมทำ เกิดประสิทธิผลต่อทีมและองค์กร

.

การเรียนรู้ในเรื่อง Facilitation นี้ใช้เวลามากที่สุด ประกอบด้วย

 • พื้นฐานของการฟา (Facilitation Foundation)
 • Mindset & Mindfulness for Facilitator
 • องค์ความรู้ กรอบคิด ทักษะ เทคนิค เครื่องมือ กระบวนการ (Process, Model, Skills & Tools)
 • Facilitation in Corporate
 • การจัดกระบวนการเรียนรู้ในองค์กรด้วย 6C Model & 3C Key Elements
 • การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Design & Delivery) สำหรับถ่ายทอด สอนงาน OJT จัด Workshop หรือแบ่งปันความรู้
 • การสนทนาที่มีชีวิต การพูดคุยแบบพี่น้อง บนพื้นฐาน Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา
 • การพูดคุยที่มีคุณภาพในงาน (Quality Conversation)
 • การประชุมแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Meeting)

.

6C Model

หัวใจของกระบวนการ คือ 6C Model ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Courage to Coach ได้แก่ Connect Contract Content Conversation Commit และ Conclude สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา 2561 หน้า 126-131 และ Facilitative Coaching: 6C Model ฉบับวงการศึกษา, 2564 หน้า 7-16

.

Practice & Mentoring

ผู้เข้าร่วมทุกคนมีพื้นที่ฝึกฝน Facilitation in Organization ที่สำคัญและได้รับ Feedback ใน 3 เรื่อง

 1. ออกแบบและนำกระบวนการกลุ่ม สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning 70:20:10) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค ทักษะ ให้เกิดการฝึกฝน ลงมือปฏิบัติจริง ในการทำงานทุกวัน
 2. ออกแบบและสร้างสรรค์ให้เกิดการพูดคุยที่มีคุณภาพในงาน (Quality Conversation) นำการประชุมแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Meeting) เปิดใจ มีชีวิตชีวา และสร้างสรรค์ สร้างพื้นที่ที่เอื้ออำนวยต่อการขับเคลื่อนพลังกลุ่มอย่างต่อเนื่อง นำกลุ่มในการระดมสมอง รับมือกับการเปลี่ยนแปลง หาข้อตกลงเพื่อตัดสินใจร่วมกัน นำสู่การวางแผน และลงมือปฏิบัติ สร้างวัฒนธรรม Recognition & Feedback เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ความเข้าใจในกันและกัน
 3. สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยเรื่อง เป้าหมายในงานและชีวิต การพูดคุยบนพื้นฐานของ Dialogue สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความวางใจ

.

SMART Team & Organization Development

Facilitation ใช้สำหรับสร้างการมีส่วนร่วม สร้างทีมเพื่อให้สมาชิกดึง Values ส่วนตนขึ้นมาใช้ให้สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ดังนั้นจึงมีประเด็นที่ Facilitator ควรเข้าใจ โปรแกรมนี้ได้นำพาทุกคนพูดคุยถึงภาพใหญ่ขององค์กร เพื่อตระหนักว่า Facilitation มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างสรรค์เรื่องต่างๆ เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

โปรแกรมนี้จึงชวนพูด ชวนคุย ชวนคิด ในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ Corporate Purpose, DNA, Corporate Culture, Corporate Core Values, Vision, Mission, Strategy, Goal, KPIs, OKRs, Competency, Learning & Development ตลอดจนการสร้าง Employee Engagement

.

Learning Model

ทั้งหมดนี้ คือ Keyword ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและพูดคุยกันมากกว่า 45 ชั่วโมง ด้วยเชื่อว่าการเรียนรู้ใดๆ ย่อมเกิดขึ้นใน 4 ระดับ คือ

 1. รู้จัก คนที่มาเรียน มีจุดเริ่มต้นที่ต่างกัน บางคนเคยรู้จัก Facilitation มาก่อน บางคนเป็น Internal Fa ในองค์กร บางคนรู้จัก Coaching บางคนไม่เคยรู้จัก Facilitation มาก่อนเลย
 2. เข้าใจ เมื่อก้าวเข้ามา การพาตัวเองลื่นไหลไปตามกระบวนการ เอาชีวิตลงมาเรียนรู้ ละเลียด ค่อยๆ ย่อยไป ย่อมเกิดความเข้าใจ Facilitaะion มากขึ้น
 3. เข้าถึง การฝึกฝน ลงมือทำ นำไปใช้จริง ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น รู้สึก สัมผัสถึงพลังในการสร้างพื้นที่ เกื้อกูลผู้อื่น เข้าถึง Facilitation
 4. รู้แจ้ง ประสบการณ์ตรง ลงมือทำจริง ใช้กับทุกคน ทุกสถานการณ์ในชีวิต เมื่อมีชั่วโมงบินมากขึ้น Facilitation จะกลายเป็นวิถีในการดำรงตน ดำเนินชีวิต พูดคุยกับผู้คน เลี้ยงลูก ดูแลเพื่อน พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร

.

ขอบคุณผู้บริหาร HR, HRD, อาจารย์มหาวืทยาลัย และทุกคนที่เดินทางร่วมกัน Facilitation from Your Heart

ทีม Courage to Coach

31 กรกฎาคม 2564

.

.

==============

ติดต่อ Courage to Coach:-

Tel: 086-165-6993

Email: couragetocoach@gmail.com

Website: Contact Us – Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

==============

.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page: Courage to Coach

Facebook Page: CoachAomTasaneeJar

Facebook Page: CoachAomTasanee

Website: www.couragetocoach.net/

youtube: https://www.youtube.com/@couragetocoach3266/featured

.

.

สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader

https://www.couragetocoach.net/product/facilitative-coaching-for-team-leader/

.

คอร์ส online #SkillLane

คอร์สออนไลน์ Facilitative Coaching for Team Leader พัฒนาตน ขยายศักยภาพคน เพิ่มศักยภาพทีม ส่งมอบประสิทธิผลในงาน | SkillLane

.

.

#CouragetoCoach #FacilitativeCoaching #TeamCoaching

#TeamCoachingThailand #Team #TeamLeader #Coaching #Facilitation

#GroupCoaching #TeamDevelopment #ExecutiveCoaching

#LeadershipDevelopment #CoachAom #CoachTomSongyos

#CoachingThailand #TeamFacilitation 

#โค้ชอ้อม #การโค้ช #การฟา #การโค้ชทีม #โค้ชตอม

แชร์หน้านี้