Facilitative Coaching กับงานพัฒนาองค์กร

9.9 เริ่มต้น 9 ทุ่มสรรพกำลัง… ทำงานโครงการยาวๆ . เพราะเชื่อใน Facilitative Coaching สร้างภาวะผู้นำที่มีองค์ความรู้ ทักษะ Soft skills แ […]

บริหารการเปลี่ยนแปลง…เครื่องมือชิ้นสำคัญในการบริหารโครงการ

เครื่องมือหรือกิจกรรมทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะช่วยในการบริหารโครงการแต่ละขั้นตอนให้ราบรื่นและเตรียมความพร้อมของผู้เกี่ยวข้องให้ยอมรับระบบงานใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่อย่างเต็มใจได้อย่างไร

Facilitation with Heart: Case Study

Case: องค์กรต้องการสร้างพื้นที่ให้ผู้บริหารระดับสูง มีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์การกำหนดทิศทางการบริหารงานขององค์กร

Facilitative Coaching for Leader องค์กรที่มีผู้นำแบบ Facilitative Coach จะสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างไร?

Facilitative Coaching คือ กระบวนการเรียนรู้ด้วยการโค้ชและการฟา ใช้ทักษะเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนดึงศักยภาพในตนเองขึ้นมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มใจ