Coaching in Corporate

Group Coaching: Case Study

Case: องค์กรต้องการพัฒนากลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 9 คน ให้เป็นผู้นำตามค่านิยมหลักขององค์กร

การโค้ชกลุ่ม ออกแบบโดยให้ผู้บริหารมีพื้นที่ทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและดึงศักยภาพด้านบวกของตนเองมาใช้ เป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรและพนักงานไปสู่ความสำเร็จอย่างมีคุณค่า เปิดพื้นที่ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างแบบอย่างของผู้นำที่เป็นไปตามค่านิยมและความคาดหวังขององค์กร

สิ่งที่ผู้บริหารได้รับจากการโค้ชกลุ่ม 6 ครั้ง

 • เข้าใจตนเอง เรียนรู้ผ่านตัวตนของตนเอง ผ่านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมกลุ่ม เพื่อนร่วมงาน หรือครอบครัว ก่อให้เกิดความเข้าใจมนุษย์ในเชิงลึก การ Coach on Floor ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองต่อตนเองและผู้อื่น การสร้างพื้นที่ให้ผู้บริหารแต่ละท่านทบทวน รู้จัก เข้าใจ ยอมรับ ตัดสินใจฝึกฝน พัฒนาตนเองให้เก่งมากยิ่งขึ้น และนำชีวิตตนเองด้วยการดำรงตนตามค่านิยมหลักขององค์กรอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น เข้าใจร่วมกัน ว่าการฝึกฝนตนเองเป็น Journey ที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • อยู่ร่วมและสร้างความพร้อมในการนำผู้อื่น เพิ่มความเข้าใจและความสัมพันธ์ในทีมผู้บริหาร
 • เป็นผู้นำการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง มีแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างทีมและสร้างแรงบันดาลใจ มีเครื่องมือ เทคนิค วิธีการอำนวยการเรียนรู้ เพื่อใช้นำการเปลี่ยนแปลงในทีมงานของตน ไปในทิศทางเดียวกัน

 

Testimonials: ผู้บริหารแต่ละคนพูดถึงสิ่งที่ได้รับ

 • เพิ่ม Self-Awareness รู้จักตัวเองได้ดีขึ้น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น
 • ได้หลักคิด มีสติ ไม่ด่วนตัดสิน
 • ใช้ชีวิตทั้งงานและเรื่องส่วนตัวได้อย่างประณีต
 • การออกจาก Comfort Zone ได้ดีขึ้น
 • Self-Inspiration เกิดแรงอยากทำตามฝัน
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนต่างส่วนงาน ทำให้ได้รู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น
 • ได้ฟังความคิดเห็นของคนอื่น มีโอกาสได้แชร์ ทำให้เข้าใจกัน
 • ได้มุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
 • ได้ฝึกฝนทักษะการพูดและการสื่อสาร

เข้าใจ Core Values มากขึ้น นำมาใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัว

อ่านเพิ่มเติม

Life Visioning ชีวิตที่ดีงาม...
ชีวิตที่ดีงาม ... มี 3 เรื่องหลักที่สำคัญ (1) มีประสบการณ์ที่ดี (2) เรียนรู้ พัฒนา และเติบโต (3) ทำประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และสังคม   ชีวิตที่ใช่ .. สัมผัสโลกกว้าง ออกเดินทาง ท่องโลกกว้าง เรียนร...
4P เคล็ดลับสู่วามสุขและความสำเร็จของผู้หญิงแถวหน้า
ทุกวันนี้ มีผู้คนจำนวนหนึ่งประสบความสำเร็จในบทบาทเจ้าของกิจการ ผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลก หลายคนคงอยากทราบว่า คนกลุ่มนี้มีเคล็ดลับอะไรหรือ เขาต้องทำอะไรบ้าง จึงก้าวขึ้นไปอยู่ ณ จุดนั้นได้ หล...
โค้ชเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง
บนวิถีสู่ความสุขและสำเร็จแบบ HRBP โค้ชเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงจะช่วย HR ให้พาองค์กรก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะดูแลใส่ใจเรื่องคน เราเป็นเพื่อนชวนคิดชวนคุย ให้ HR ค้นหาคำตอบของการเดินทาง สร้าง roadmap ที่ชัดเจนด้ว...