Home > Blog > 02 Team Coaching

Team Coaching: case study on leading team with core values

The Needs:

องค์กรต้องการพัฒนากลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 9 คน ให้เป็นผู้นำตามค่านิยมหลักขององค์กร

.

The Solutions:

การโค้ชทีมออกแบบโดยให้ผู้บริหารมีพื้นที่ทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและดึงศักยภาพด้านบวกของตนเองมาใช้ เป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรและพนักงานไปสู่ความสำเร็จอย่างมีคุณค่า เปิดพื้นที่ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างแบบอย่างของผู้นำที่เป็นไปตามค่านิยมและความคาดหวังขององค์กร

.

The Results:

ผู้บริหารเข้าใจ Core Values มากขึ้น สามารถนำมาใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัว และพร้อมจะเป็น Change Agent Team ขยายการรับรู้สู่ทีมงานและพนักงานในระดับต่อไป

สิ่งที่ผู้บริหารได้รับจากการโค้ชทีม 6 ครั้ง

 • เข้าใจตนเอง เรียนรู้ผ่านตัวตนของตนเอง ผ่านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมกลุ่ม เพื่อนร่วมงาน หรือครอบครัว ก่อให้เกิดความเข้าใจมนุษย์ในเชิงลึก การ Coach on Floor ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองต่อตนเองและผู้อื่น การสร้างพื้นที่ให้ผู้บริหารแต่ละท่านทบทวน รู้จัก เข้าใจ ยอมรับ ตัดสินใจฝึกฝน พัฒนาตนเองให้เก่งมากยิ่งขึ้น และนำชีวิตตนเองด้วยการดำรงตนตามค่านิยมหลักขององค์กรอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น เข้าใจร่วมกัน ว่าการฝึกฝนตนเองเป็น Journey ที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • อยู่ร่วมและสร้างความพร้อมในการนำผู้อื่น เพิ่มความเข้าใจและความสัมพันธ์ในทีมผู้บริหาร
 • เป็นผู้นำการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง มีแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างทีมและสร้างแรงบันดาลใจ มีเครื่องมือ เทคนิค วิธีการอำนวยการเรียนรู้ เพื่อใช้นำการเปลี่ยนแปลงในทีมงานของตน ไปในทิศทางเดียวกัน

.

Testimonials: ผู้บริหารแต่ละคนพูดถึงสิ่งที่ได้รับ

 • เพิ่ม Self-Awareness รู้จักตัวเองได้ดีขึ้น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น
 • ได้หลักคิด มีสติ ไม่ด่วนตัดสิน
 • ใช้ชีวิตทั้งงานและเรื่องส่วนตัวได้อย่างประณีต
 • การออกจาก Comfort Zone ได้ดีขึ้น
 • Self-Inspiration เกิดแรงอยากทำตามฝัน
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนต่างส่วนงาน ทำให้ได้รู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น
 • ได้ฟังความคิดเห็นของคนอื่น มีโอกาสได้แชร์ ทำให้เข้าใจกัน
 • ได้มุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
 • ได้ฝึกฝนทักษะการพูดและการสื่อสาร

.

————————————-

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC ปัจจุบันเป็น Facilitative Coach และ Team Coach สนับสนุนผู้นำทีมให้ใช้ Facilitative Coaching ในการพัฒนาตนเอง ขยายศักยภาพคน เพิ่มศักยภาพทีม และส่งมอบงานที่มีประสิทธิผล

.

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

แชร์หน้านี้