บนเส้นทางของโค้ชมืออาชีพ ตอน 6 วิถีชีวิต Professional Life Coach

4 ปี ที่ใช้เวลาเรียนรู้ ทบทวนชีวิต จนออกมาเป็นหนังสือเล่มแรก บนเส้นทางสู่การเป็นโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง คำถามสุดท้าย คือ ฉันจะไปไหน? การที่ฉ […]

นำตน นำคน บนวิถีองค์กร OKRs

Challenge โจทย์ที่ได้รับ คือ องค์กรมีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นสู่การเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่า มีภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและควา […]

Facilitative Coaching วิถีชีวิตของโค้ชและฟา วิถีแห่งการฝึกตน

Facilitative Coaching การก้าวเดินบนวิถีชีวิตแบบโค้ช หรือ ฟา เป็นการเดินทางบนวิถีแห่งการฝึกฝน บ่มเพาะตนเองภายในอย่างต่อเนื่อง

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นเทคนิคในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระบบ เป็นการบริหารจัดการเชิงป้องกัน (Pro-active)

Facilitative Coaching for Leader องค์กรที่มีผู้นำแบบ Facilitative Coach จะสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างไร?

Facilitative Coaching คือ กระบวนการเรียนรู้ด้วยการโค้ชและการฟา ใช้ทักษะเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนดึงศักยภาพในตนเองขึ้นมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มใจ