Home > Blog > 01 Facilitative Coaching for Team Leader, 04 Case Studies

Team Facilitation เมื่อผู้นำทีมสร้างการพูดคุย สนทนา ประชุมอย่างมีส่วนร่วมด้วย 6C Model – case study

The 6C Model TM เป็นหัวใจในการทำงานในบทบาทต่างๆ ของผู้นำทีม ทั้ง leading, mentoring, supporting, coaching และ facilitation

.

Case Study 7 ธ.ค. 2564

ผู้นำทีมกลุ่มหนึ่ง ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พี่เลี้ยงของผู้นำรุ่นใหม่ ทำงานคู่ขนานกันเพื่อพัฒนาคน และพัฒนางาน ไปพร้อมๆกับการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำแบบ Servant Leadership “ผู้นำที่มีความแข็งแรงจากภายใน เข้าใจบริบทและความเป็นตัวตนของมนุษย์ กล้าเป็นตัวของตัวเอง และพร้อมแบ่งปัน ปั้นคนรุ่นต่อไปให้เติบโต”

.

ผู้นำ ปั้น ผู้นำ

ผู้นำทีมที่มี self ที่งดงาม ฝึกตน ละวางอัตตา รู้จักให้ รู้จักอภัย รู้จักเสียสละ พร้อม serve คนอื่น ดังนั้นผู้นำแบบนี้จึงมีหลักคิดที่สำคัญ คือ เชื่อมั่นในศักยภาพของคน เชื่อว่าคนเป็นได้มากกว่าที่เห็น ในยามทำงานคำนึงถึง quality conversation หรือการพูดคุยอย่างมีคุณภาพ พูดคุย สนทนา ประชุมอย่างมีส่วนร่วม 6C Model TM จีงถูกนำไปใช้เป็นกระบวนการหลักในทุกการพูดคุย ทุกการประชุม ทุกการสนทนาเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการมีส่วนร่วม สร้างการสื่อสารสองทาง สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้น

6C Model TM ช่วยให้เริ่มต้นการพูดคุยที่ได้ใจ เชื้อเชิญคนให้กล้าเข้าร่วมพูดคุย ปิดการพูดคุยด้วยพลัง ความเข้าใข และใส่ใจ ประกอบด้วย  6 ขั้นตอน

  • Connect สานสัมพันธ์ในระดับลึก
  • Contract สร้างข้อตกลงในการสนทนาพูดคุย
  • Content เสนอประเด็น เนื้อหา เรื่องราวอันเป็นที่มาของการสนทนา
  • Conversation สนทนา พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ Coaching Moment
  • Commit สร้างความตระหนักรู้ วางแผน และสร้างความรับผิดชอบในการลงมือทำ
  • Conclude สรุปผลลัพธ์ที่เกิดจากการสนทนา

.

6C เป็นทักษะ ผู้บริหารเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ ผ่านการแสดงให้เห็น ทำให้ดู สัมผัสด้วยใจ เมื่อมีความเชื่อในกลักการแล้ว ก็ใส่ใจ ฝึกฝน ฝึกฝืนอย่างต่อเนื่องในการทำงานประจำวัน จนเป็นธรรมชาติ ไหลลื่น เป็นเนื้อเป็นตัว

ผู้นำทีมลุ่มนี้ เรียนรู้หลักการ 10% เรียนรู้จากการลงมือทำงานจริง 70% และกลับมารับการ mentoring, coaching แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในพื้นที่ปลอดภัย ทุกทักษะล้วยแล้วต้องอาศัยใจ และการลงมือทำจริง

ขอบคุณในความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของทุกท่าน

ขอบคุณทีมโค้ช 6 คนที่เดินทางร่วมกัน สร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของชีวิต

———————————–

7 ธันวาคม 2564

———————

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC, ACTC

Founder, Courage to Coach, Team Coach, Leadership Coach & Facilitative Coach

………..

Courage to Coach

ผู้ให้บริการเสริมศักยภาพผุ้นำทีมและการโค้ชทีม (Team Coaching) มากว่า 15 ปี ด้วย Facilitative Coaching: Beyond One-on-One Coaching ในบทบาท Leadership Coach, Facilitative Coach, Team Coach, Professional Facilitator และครูสอนการโค้ช (ICF Educational Instructor) จนมีชั่วโมงการโค้ชมากกว่า 4,000 ชั่วโมง จัดกระบวนการเรียนรู้มากกว่า 9,000 ชั่วโมง โค้ชทีมมากกว่า 100 ทีม องค์กรได้รับประโยชน์จากบริการมากกว่า 85%

Partner with Team Leader to Lead, Develop & Transform Team!

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

#TeamFacilitation #TeamLeader #TeamCoaching #CouragetoCoach

แชร์หน้านี้