Courage to Coach … เราออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างไร?

งาน Courage to Coach เป็นงาน project ทำ 4-6 เดือน บางโครงการ อยู่กัน 9 เดือน บางองค์กร ทำงานกันเป็นปีที่ 3 แล้ว การออกแบบและจัดกระบวนการเรีย […]

Unleashed! Facilitative Coaching for Team Leader – a corporate case study

กว่า 6 เดือน ที่มีโอกาสได้ทำงานกับผู้นำรุ่นใหม่ คนกลุ่มนี้มีหน้าที่พัฒนาตนเอง พร้อมๆ กับปั้นผู้นำรุ่นใหม่ สร้างทีม และร่วมกันส่งมอบผลลัพธ์ในงานตาม KPIs

Team Facilitation พัฒนาตนบนวิถี Facilitator เพื่อพัฒนาคนและทีม | ฟาด้วยหัวใจ – Facilitation from Your Heart

Team Facilitation คือการพัฒนาตน เพื่อสร้างพื้นที่พัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กร ฟาด้วยหัวใจ คือที่มาของ Facilitation from Your Heart

เมื่อผู้นำทีมต้องการสร้าง One Team One Goal ในช่วง New Normal

ประเด็นในการโค้ช โค้ชผู้บริหารหนึ่งชั่วโมง เราเริ่มต้นจากประเด็นหรือโจทย์ในการโค้ชที่โค้ชชีนำมา ซึ่งในครั้งนี้มีโประเด็นที่น่าสนใจ คือ &#822 […]

นำตน นำคน บนวิถีองค์กร OKRs

Challenge โจทย์ที่ได้รับ คือ องค์กรมีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นสู่การเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่า มีภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและควา […]

People Skills: Coaching in Corporate

Challenge องค์กรที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต้องการให้ทีมผู้บริหารมีองค์ความรู้ กรอบวิธีคิดที่จำเป็นในการดูแลคนในทุกระดับให้มีทัศนคติที่ดี […]

Facilitative Coaching วิถีชีวิตของโค้ชและฟา วิถีแห่งการฝึกตน

Facilitative Coaching การก้าวเดินบนวิถีชีวิตแบบโค้ช หรือ ฟา เป็นการเดินทางบนวิถีแห่งการฝึกฝน บ่มเพาะตนเองภายในอย่างต่อเนื่อง

ความสุขในที่ทำงาน เริ่มต้นอย่างไรดี?

เมื่อวานนี้ วันที่ 9 ม.ค. 2563 ไปรับฟังลูกค้ารายหนึ่งซึ่งต้องการคุยเรื่องการโค้ชเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง สัมผัสได้ถึงความต้องการสร้างความสุ […]