03 Team Coaching

การโค้ชทีม Team Coaching by Courage to Coach

โลกธุรกิจเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีก้าวกระโดดเข้าสู่ยุคดิจิตอล ทำให้องค์กรธุรกิจทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในประเทศไทยและทั่วโลกอยู่ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อน ผันผวน ไม่แน่นอน เมื่อผู้นำมอบวิสัยทัศน์ วางแผนกลยุทธ์ กำหนดทรัพยากร นำสู่การบริหารงานที่ดี แต่การเดินทางสู่เป้าหมายยังต้องการมากกว่านั้น เพราะการที่ผู้นำทีมคนหนึ่งจะรอบรู้และตัดสินใจได้ดีทุกเรื่องเป็นไปได้ยากแล้วในยุคนี้ ผู้นำทีมจึงต้องอาศัยความรอบรู้ ทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ตรงจากหน้างานของสมาชิกในทีมมาร่วมกันคิด ร่วมกันบริหาร ร่วมกันตัดสินใจให้ดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์ แล้วร่วมกันทำ นำพาธุรกิจมุ่งไปข้างหน้า ด้วยความแตกต่าง สู่ความสำเร็จของทีมและองค์กร และการโค้ชทีมจึงกลายเป็นเครื่องมือเชิงรุกที่สำคัญอย่างหนึ่งขององค์กร

.

นิยามของคำว่า การโค้ชทีม Team Coaching”

International Coaching Federation (ICF) ให้นิยามไว้ว่า “Team coaching is partnering in a co-creative and reflective process with a team and its dynamics and relationships in a way that inspires them to maximize their abilities and potential in order to reach their common purpose and shared goals.”

การโค้ชทีม คือ การทำงานร่วมกันของโค้ชและผู้รับการโค้ชซึ่งหมายถึงกลุ่มคนผู้ทำงานร่วมกันเป็นทีม (มากกว่าหนึ่งคนขั้นไป)  ด้วยกระบวนการโค้ชที่สร้างสรรค์ ทำให้เกิดการผนึกกำลังและหลอมรวมศักยภาพของสมาชิกทุกคนในทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายของทีม

.

การโค้ชทีมได้รับพัฒนาต่อยอด ขยายจากการโค้ชบุคคล หรือ One-on-One Coaching การโค้ชทีม เน้นเรื่อง “ทีม” นั่นคือ มองสมาชิกทุกคนในทีมเป็นหน่วยเดียว (Single Entity) มีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน สมาชิกแต่ละคนต่างใช้ศักยภาพของตนทำงานในบริบทที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่

.

เป้าหมายของการโค้ชทีม

การทำให้ศักยภาพของทีม สูงกว่าศักยภาพของแต่ละบุคคลรวมกัน ดังนั้นการมองเห็นเป้าหมายของทีมร่วมกัน (shared goals) ความเป็นตัวตนของสมาชิกทีม ทั้งพฤติกรรม ความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อ ข้อมูลทุกอย่างจากสมาชิกทุกคนในทีมมีความสำคัญก่อให้เกิดพลวัตในกระบวนการโค้ชทีม ปัญญาร่วมของทีม (Collective Insights/Wisdom) เกิดจากสมาชิกของทีมที่ทำงานร่วมกัน พูดคุย สื่อสาร รับฟัง ใช้ข้อมูล แชร์ความคิด ใส่ใจความรู้สึกของสมาชิกคนอื่น ก่อให้เกิดความคิดใหม่นำไปสู่การลงมือทำ มุ่งสู่เป้าหมายของทีม

.

ลักษณะเด่นของการโค้ชทีม

การโค้ชทีม ใช้กระบวนการที่สร้างสรรค์ ทีมโค้ชจะสามารถรับรู้ถึงพลวัต สถานการณ์และใส่ real intervention เข้าไปในระหว่างกระบวนการ การโค้ชทีมจึงเป็นเครื่องมืออันทรงพลัง โดยมีลักษณะเด่น ได้แก่

 • เน้นการตั้งเป้าหมายร่วมภายในระยะเวลาที่ชัดเจน (shared goals)
 • ผสานความต่าง ใช้จุดแข็ง ศักยภาพ ทรัพยากรของสมาชิกทีมอย่างเต็มที่
 • ใส่ใจในคุณค่า (values) ของสมาชิกแต่ละคน ทีม และองค์กร
 • ใช้ปัญญาร่วมของทีม เอาชนะความท้าทาย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
 • เรียนรู้จากการคิดและลงมือทำร่วมกัน
 • มุ่งบรรลุเป้าหมายเพื่อความสำเร็จของทีมและองค์กรอย่างยั่งยืน (sustainability)

.

เหมาะสำหรับ

 • การโค้ชทีมผู้บริหารระดับสูง
 • การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง เป็น One Team One Goal เช่น ทีมขาย ทีมการตลาด ทีมบริการ ทีมทำงานโครงการพิเศษ
 • กลุ่มผู้บริหารที่ทำงานร่วมกัน อาจทำงานในหน่วยงานเดียวกัน หรือมี KPI ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการสร้างเป้าหมายร่วม (Shared purpose)
 • ทีมทำงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร หรือ Core Values
 • การประสานงานข้ามหน่วยงาน (Cross-functions)
 • การแก้ไขความขัดแย้งในทีม (Team Conflict)

.

———————————–

Courage to Coach หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ Team Coaching

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC, ACTC

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach, Team Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

.

#CouragetoCoach #ACTC #FacilitativeCoaching
#Coaching #Facilitation #Leader #Team
#CoachAom #โค้ชอ้อม #การโค้ช #การฟา
#CFRs #GroupCoaching #TeamCoaching

อ่านเพิ่มเติม

Team Coaching : Case Study
โค้ชทีมผู้บริหารระดับกลาง เป็นผู้นำตามค่านิยมหลักขององค์กร
Personal Life ใน Life Mastery หมายถึงอะไร?
ชีวิตมนุษย์คนหนึ่งกว่าจะเติบโตมาในวันนี้ เราเดินทางผ่านร้อน ผ่านหนาว เผชิญสุข ทุกข์ รู้จักผู้คนมามากมาย บางครั้งเราก็รู้จักตัวเองดี บางคราก็ไม่เข้าใจตัวเอง   ถ้ามีใครมาถามเราว่า คุณคือใคร? ถ้านึกถึงชีวิตของคุณ อะไรคือเปลือก...
Life Management ออกแบบชีวิต ทำยังงัย?
เล่าผ่านเคสจริง…. เมื่อวานได้รับโอกาสดีมากจากผู้บริหารคนหนึ่ง หลังจากทำ Executive Coaching ครบ 5 ครั้ง ครั้งสุดท้าย ผู้บริหารตัดสินใจเลือกคุยเรื่อง Life Management ชีวิตออกแบบได้   (1) สำรวจและทำงานกับตนเอง ชวนผู้บริหารคุยกัน...