Coaching in Corporate

Leader as Facilitative Coach

องค์กรที่มีผู้นำแบบ Leader as Facilitative Coach จะมีวัฒนธรรมการทำงานดังนี้

 • ทุกคนมีส่วนร่วม พูดคุย ร่วมมือ และสร้างผลงานร่วมกัน
 • เห็นคุณค่าและใช้ Coaching, Facilitation และ Feedback ในทุกระดับ
 • สร้างสัมพันธภาพที่ดี
 • สร้างแรงบันดาลใจ
 • ดึงศักยภาพคนขึ้นมาใช้ ลดอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงาน
 • พัฒนาคนและงานอย่างต่อเนื่อง

 

Facilitative Coaching

คือ กระบวนการเรียนรู้ด้วยการโค้ชและการฟา ใช้ทักษะเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนดึงศักยภาพในตนเองขึ้นมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มใจ ก้าวข้ามอุปสรรคที่ขัดขวางไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเมื่องานนั้นเกี่ยวข้องกันหลายฝ่าย Facilitative Coach จะช่วยให้คนที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุผลของงานอย่างมีความสุข

 

Facilitative Coaching

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน (People Development) เป็นทั้งวิธีคิดเพื่อนำชีวิตของตนเอง และทักษะในการนำพาทีมด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน

เมื่อใช้ศาสตร์นี้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในการบริหารงาน เน้นความสัมพันธ์เชิงบวกในการทำงานร่วมกัน เน้นการสร้างความเชื่อใจ เปิดใจ ให้และรับ Feedback การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารพูดคุย หันหน้าเข้าหากัน นำไปสู่บรรยากาศการทำงานที่ดี คนมีความสุข และส่งมอบผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ

 

ผู้บริหารแบบ Leader as Facilitative Coach สามารถปรับใช้ทักษะโค้ชและฟาในแบบของตนเอง เช่น

 • ใช้ทักษะการฟัง การถาม พูดคุยกับลูกน้องในการทำงานประจำวัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ได้ใจ และได้งาน
 • ผู้นำการประชุมใช้ Facilitative Leadership Style นำการประชุมแบบมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์ ฟัง ถาม และอำนวยกระบวนการ เพื่อดึงศักยภาพคน ระดมสมอง คิดหาทางออกร่วมกัน
 • ลูกน้องบางคนมีพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านดี หรืออาจไม่เหมาะสม จึงควรใช้ Feedback Skills
 • ลูกน้องที่เก่ง อาจเลือกโค้ชเพื่อดึงศักยภาพ (From Good to Great)
 • ลูกน้องที่มีความกังวลใจ มีความเชื่อไม่ส่งเสริมการทำงาน อาจเลือกโค้ชเพื่อลด หรือปรับเปลี่ยน หรือช่วยกำจัดความเชื่อที่จำกัด (Unblock, Reframe Limiting Beliefs)
 • ใช้ในการบริหารโครงการ ติดตามผลงาน ปิดงาน จบโครงการ ถอดบทเรียนหลังการทำงานโครงการ สรุปบทเรียน หรือ ถอดบทเรียนจากการให้บริการ การแก้ปัญหาร่วมกัน เป็นต้น เพื่อสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์ตรง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

อ่านเพิ่มเติม

บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 1 การเป็นโค้ชมืออาชีพ มีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของฉัน?
เพื่อค้นหาคำตอบให้ตัวเอง... ฉันมองย้อนกลับไปในวัยเด็ก ซึ่งฉันอยู่กับตายายและป้าเพราะพ่อกับแม่แยกทางกัน ฉันใช้ชีวิตและเรียนหนังสือในต่างจังหวัดตลอด 23 ปี ความฝันของฉันในวัยนั้น คือ เป็นนักสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่น แต่ในชีวิตจริงนั้น ...
Teamwork: การสร้างทีมงานในการทำงานที่มีคุณภาพ
การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ทำอย่างไรได้บ้าง?
เรียนโค้ชชิ่งแล้วได้อะไร?
==== คำถามนี้ได้รับมาจาก นักเรียนโค้ชหลายคน ที่มักถามตัวเองถึงอนาคต   ย้อนกลับไปปี 2551ที่รู้จัก "Coaching" ตอนนั้นบอกตัวเองว่า อยากทำอะไรซักอย่างที่อิสระ บริหารเวลาของตัวเอง และได้ถ่ายทอด แบ่งปัน ช่วยเหลือ ...