Coaching in Corporate

Leader as Facilitative Coach

องค์กรที่มีผู้นำแบบ Leader as Facilitative Coach จะมีวัฒนธรรมการทำงานดังนี้

 • ทุกคนมีส่วนร่วม พูดคุย ร่วมมือ และสร้างผลงานร่วมกัน
 • เห็นคุณค่าและใช้ Coaching, Facilitation และ Feedback ในทุกระดับ
 • สร้างสัมพันธภาพที่ดี
 • สร้างแรงบันดาลใจ
 • ดึงศักยภาพคนขึ้นมาใช้ ลดอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงาน
 • พัฒนาคนและงานอย่างต่อเนื่อง

Facilitative Coaching คือ กระบวนการเรียนรู้ด้วยการโค้ชและการฟา ใช้ทักษะเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนดึงศักยภาพในตนเองขึ้นมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มใจ ก้าวข้ามอุปสรรคที่ขัดขวางไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเมื่องานนั้นเกี่ยวข้องกันหลายฝ่าย Facilitative Coach จะช่วยให้คนที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุผลของงานอย่างมีความสุข

Facilitative Coaching เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน (People Development) เป็นทั้งวิธีคิดเพื่อนำชีวิตของตนเอง และทักษะในการนำพาทีมด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน

เมื่อใช้ศาสตร์นี้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในการบริหารงาน เน้นความสัมพันธ์เชิงบวกในการทำงานร่วมกัน เน้นการสร้างความเชื่อใจ เปิดใจ ให้และรับ Feedback การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารพูดคุย หันหน้าเข้าหากัน นำไปสู่บรรยากาศการทำงานที่ดี คนมีความสุข และส่งมอบผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ

ผู้บริหารแบบ Leader as Facilitative Coach สามารถปรับใช้ทักษะโค้ชและฟาในแบบของตนเอง เช่น

 • ใช้ทักษะการฟัง การถาม พูดคุยกับลูกน้องในการทำงานประจำวัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ได้ใจ และได้งาน
 • ผู้นำการประชุมใช้ Facilitative Leadership Style นำการประชุมแบบมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์ ฟัง ถาม และอำนวยกระบวนการ เพื่อดึงศักยภาพคน ระดมสมอง คิดหาทางออกร่วมกัน
 • ลูกน้องบางคนมีพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านดี หรืออาจไม่เหมาะสม จึงควรใช้ Feedback Skills
 • ลูกน้องที่เก่ง อาจเลือกโค้ชเพื่อดึงศักยภาพ (From Good to Great)
 • ลูกน้องที่มีความกังวลใจ มีความเชื่อไม่ส่งเสริมการทำงาน อาจเลือกโค้ชเพื่อลด หรือปรับเปลี่ยน หรือช่วยกำจัดความเชื่อที่จำกัด (Unblock, Reframe Limiting Beliefs)
 • ใช้ในการบริหารโครงการ ติดตามผลงาน ปิดงาน จบโครงการ ถอดบทเรียนหลังการทำงานโครงการ สรุปบทเรียน หรือ ถอดบทเรียนจากการให้บริการ การแก้ปัญหาร่วมกัน เป็นต้น เพื่อสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์ตรง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

Life Visioning ออกแบบชีวิตชัด ออกเดินตรงทาง
คุณเชื่อมั้ยว่า ชีวิตออกแบบได้? หลายคนเดินทางสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุขทุกวัน เพราะมีแผนที่เดินทาง และ Life Visioning คือ แผนที่สำหรับการเดินทางของชีวิต
โค้ชอ้อม: ปลดล็อกปมในใจสู่ชีวิตใหม่ของการเป็นผู้ให้
จากผู้รับสู่การเป็นผู้ให้อย่างเป็นสุขและรอบด้าน   ก่อนจะเป็น โค้ชอ้อม - ทัศนีย์ จารุสมบัติ ในวันนี้ ครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากศาสตร์แห่งการโค้ชจนปัญหาและความรู้สึกด้านร้ายที่มีอยู่ในใจถูกปลดล็อก ศาสตร์การโค้ชเปล...
Leader as Facilitative Coach: Case Study
Case: องค์กรต้องการนำ Coaching and Facilitation Skills มาใช้ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง