Coaching

Leader as Facilitative Coach

องค์กรที่มีผู้นำแบบ Leader as Facilitative Coach จะมีวัฒนธรรมการทำงานดังนี้

 • ทุกคนมีส่วนร่วม พูดคุย ร่วมมือ และสร้างผลงานร่วมกัน
 • เห็นคุณค่าและใช้ Coaching, Facilitation และ Feedback ในทุกระดับ
 • สร้างสัมพันธภาพที่ดี
 • สร้างแรงบันดาลใจ
 • ดึงศักยภาพคนขึ้นมาใช้ ลดอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงาน
 • พัฒนาคนและงานอย่างต่อเนื่อง

Facilitative Coaching คือ กระบวนการเรียนรู้ด้วยการโค้ชและการฟา ใช้ทักษะเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนดึงศักยภาพในตนเองขึ้นมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มใจ ก้าวข้ามอุปสรรคที่ขัดขวางไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเมื่องานนั้นเกี่ยวข้องกันหลายฝ่าย Facilitative Coach จะช่วยให้คนที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุผลของงานอย่างมีความสุข

Facilitative Coaching เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน (People Development) เป็นทั้งวิธีคิดเพื่อนำชีวิตของตนเอง และทักษะในการนำพาทีมด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน

เมื่อใช้ศาสตร์นี้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในการบริหารงาน เน้นความสัมพันธ์เชิงบวกในการทำงานร่วมกัน เน้นการสร้างความเชื่อใจ เปิดใจ ให้และรับ Feedback การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารพูดคุย หันหน้าเข้าหากัน นำไปสู่บรรยากาศการทำงานที่ดี คนมีความสุข และส่งมอบผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ

ผู้บริหารแบบ Leader as Facilitative Coach สามารถปรับใช้ทักษะโค้ชและฟาในแบบของตนเอง เช่น

 • ใช้ทักษะการฟัง การถาม พูดคุยกับลูกน้องในการทำงานประจำวัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ได้ใจ และได้งาน
 • ผู้นำการประชุมใช้ Facilitative Leadership Style นำการประชุมแบบมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์ ฟัง ถาม และอำนวยกระบวนการ เพื่อดึงศักยภาพคน ระดมสมอง คิดหาทางออกร่วมกัน
 • ลูกน้องบางคนมีพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านดี หรืออาจไม่เหมาะสม จึงควรใช้ Feedback Skills
 • ลูกน้องที่เก่ง อาจเลือกโค้ชเพื่อดึงศักยภาพ (From Good to Great)
 • ลูกน้องที่มีความกังวลใจ มีความเชื่อไม่ส่งเสริมการทำงาน อาจเลือกโค้ชเพื่อลด หรือปรับเปลี่ยน หรือช่วยกำจัดความเชื่อที่จำกัด (Unblock, Reframe Limiting Beliefs)
 • ใช้ในการบริหารโครงการ ติดตามผลงาน ปิดงาน จบโครงการ ถอดบทเรียนหลังการทำงานโครงการ สรุปบทเรียน หรือ ถอดบทเรียนจากการให้บริการ การแก้ปัญหาร่วมกัน เป็นต้น เพื่อสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์ตรง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาองค์กร: ภาพรวมของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง คือ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมองค์กร คน และกระบวนการทำงานในองค์กร
ความรัก ความสัมพันธ์ การพูดคุยในองค์กร คุณสร้างเองได้!
โชคดีมากที่ได้เข้าไปทำงานในองค์กรมาหลากหลาย ได้เห็นผู้บริหาร พนักงานที่อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี มีอะไรก็มาคุยกันได้ ที่ทำงานแบบนี้ ใครๆ ก็อยากอยู่ด้วย ทำงานแล้วมีความสุข เหมือนอยู่บ้านหลังที่สอง ตื่นเช้ามา ก็รีบลุกขึ้น อาบน้...
Leader as Facilitative Coaching Model
โค้ชอ้อมเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ฝึกฝนตนเองจนตกผลึก เชื่อมโยง ถอดบทเรียน และบูรณาการกระบวนการเรียนรู้