Coaching in Corporate

Leader as Facilitative Coach

องค์กรที่มีผู้นำแบบ Leader as Facilitative Coach จะมีวัฒนธรรมการทำงานดังนี้

 • ทุกคนมีส่วนร่วม พูดคุย ร่วมมือ และสร้างผลงานร่วมกัน
 • เห็นคุณค่าและใช้ Coaching, Facilitation และ Feedback ในทุกระดับ
 • สร้างสัมพันธภาพที่ดี
 • สร้างแรงบันดาลใจ
 • ดึงศักยภาพคนขึ้นมาใช้ ลดอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงาน
 • พัฒนาคนและงานอย่างต่อเนื่อง

 

Facilitative Coaching

คือ กระบวนการเรียนรู้ด้วยการโค้ชและการฟา ใช้ทักษะเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนดึงศักยภาพในตนเองขึ้นมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มใจ ก้าวข้ามอุปสรรคที่ขัดขวางไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเมื่องานนั้นเกี่ยวข้องกันหลายฝ่าย Facilitative Coach จะช่วยให้คนที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุผลของงานอย่างมีความสุข

 

Facilitative Coaching

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน (People Development) เป็นทั้งวิธีคิดเพื่อนำชีวิตของตนเอง และทักษะในการนำพาทีมด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน

เมื่อใช้ศาสตร์นี้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในการบริหารงาน เน้นความสัมพันธ์เชิงบวกในการทำงานร่วมกัน เน้นการสร้างความเชื่อใจ เปิดใจ ให้และรับ Feedback การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารพูดคุย หันหน้าเข้าหากัน นำไปสู่บรรยากาศการทำงานที่ดี คนมีความสุข และส่งมอบผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ

 

ผู้บริหารแบบ Leader as Facilitative Coach สามารถปรับใช้ทักษะโค้ชและฟาในแบบของตนเอง เช่น

 • ใช้ทักษะการฟัง การถาม พูดคุยกับลูกน้องในการทำงานประจำวัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ได้ใจ และได้งาน
 • ผู้นำการประชุมใช้ Facilitative Leadership Style นำการประชุมแบบมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์ ฟัง ถาม และอำนวยกระบวนการ เพื่อดึงศักยภาพคน ระดมสมอง คิดหาทางออกร่วมกัน
 • ลูกน้องบางคนมีพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านดี หรืออาจไม่เหมาะสม จึงควรใช้ Feedback Skills
 • ลูกน้องที่เก่ง อาจเลือกโค้ชเพื่อดึงศักยภาพ (From Good to Great)
 • ลูกน้องที่มีความกังวลใจ มีความเชื่อไม่ส่งเสริมการทำงาน อาจเลือกโค้ชเพื่อลด หรือปรับเปลี่ยน หรือช่วยกำจัดความเชื่อที่จำกัด (Unblock, Reframe Limiting Beliefs)
 • ใช้ในการบริหารโครงการ ติดตามผลงาน ปิดงาน จบโครงการ ถอดบทเรียนหลังการทำงานโครงการ สรุปบทเรียน หรือ ถอดบทเรียนจากการให้บริการ การแก้ปัญหาร่วมกัน เป็นต้น เพื่อสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์ตรง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

อ่านเพิ่มเติม

การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) และ การโค้ชทีม (Team Coaching)
ลักษณะทั่วไปของการโค้ชกลุ่มและการโค้ชทีม ขอบเขตงาน ความแตกต่างหลากหลาย ทักษะ บทบาท . ขอบเขตงาน ในการโค้ชกลุ่มและการโค้ชทีม มีขอบเขตงาน กว้างขึ้น ลึกขึ้น และหลากหลาย เวลาออกแบบ ให้ครอบคลุมภาพรวม วางแผนกิจกรรมย่อย ตกลงป...
Courage to Coach 2021
Courage to Coach ก่อตั้งในปี 2556 "Courage " รากศัพท์มาจาก French word แปลว่า "Heart and Spirit“ . Courage to Coach เป็นกลุ่มคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ เราสร้างกระบวนการเรียนรู้ ที่เอื้อให้ผู้คนเข้าถึงคุณสมบัติที่ดีในตัวตน เรี...
Explore Your Life 04: Spiritual Lifeชีวิต งาน และเงิน
หลายคน มีชีวิตเพื่อ... ทำงาน หาเงิน หาความสำเร็จ ใช้ศักยภาพที่มีในตน เป็นสุข เป็นประโยชน์ต่อตนเองและคนอื่น . . หลายคน ออกแบบชีวิตเป็น... ทำงานให้พอดี หาเงินให้พออยู่พอใช้ นำศักยภาพที่มีสร้างคุณค่า ใช้เวลากับคนที่รัก ได้ทำในส...