Coaching in Corporate

Leader as Facilitative Coach: Case Study

Case: องค์กรต้องการนำ Coaching and Facilitation Skills มาใช้ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้บริหารแต่ละท่านมีทักษะและเครื่องมือในการพัฒนาคน สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในการทำงาน และสร้างทีม

โปรแกรมนี้ใช้เวลา 2 วัน เริ่มต้นด้วยการนำเสนอองค์ความรู้ เครื่องมือ ทักษะ เทคนิค ของ Coaching Skills ผสมผสานกับ Facilitation Skills ฝึกฝนในห้องเรียน เปิดพื้นที่ให้ผู้บริหารคิดโครงการและตั้งเป้าหมายในการนำไปใช้ในการทำงานจริง

หลังจากนั้น ผู้บริหารแต่ละท่านจะนำองค์ความรู้และทักษะ Facilitative Coaching ไปใช้ในสถานการณ์จริง ในชีวิตประจำวัน ทั้งการสื่อสาร รับฟัง พูดคุย กับทีมงาน การนำประชุมแบบ Collaborative Meeting การถอดบทเรียนหลังการทำงานร่วมกันแต่ละครั้ง ตลอดจนการโค้ชแบบ Formal Coaching Session โดยมีทีมโค้ชและฟา เป็นพี่เลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน และกลับมาพบกันอีก 1 วัน เพื่อถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง และเพิ่มทักษะ

สิ่งที่เกิดขึ้น คือ ผู้บริหารได้ทำงานกับตนเอง ดึงศักยภาพด้านบวกของตนเองมาใช้ เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง เข้าใจผู้อื่นเพิ่มขึ้น มีพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นองค์ความรู้ขององค์กร เรียนรู้เครื่องมือใหม่ ๆ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เกิดสัมพันธภาพที่ดีในทีมงาน เป็นพลังขับเคลื่อนตนเองและทีมไปสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข

ทีมผู้บริหารมีความพึงพอใจคิดเป็น 97%

Testimonials: ผู้บริหารแต่ละคนพูดถึงสิ่งที่ได้รับ

  • มีแรงบันดาลใจ และเปลี่ยนมุมมองใหม่
  • รับรู้ถึงคำว่า “คุณค่า” และ “วิเศษ” เพราะความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งได้ช่วยดึงศักยภาพของพนักงานในทีม มีพลังและความหวังในทีมมากขึ้น
  • เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ เห็นภาพการเริ่มต้น บทสรุปในแต่ละบทเรียน การนำไปใช้ และภาพสำเร็จในการลงมือทำ
  • เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองที่เปิดโอกาสให้ทีม รับฟังลูกน้องมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น มีความเชื่อมั่นในทีมมากขึ้น
  • เห็นถึงความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ของคนในทีม นอกเหนือจากงาน รู้สึกถึงความเป็นคนพิเศษระหว่างกัน
  • เรียนรู้ว่า Facilitation และ Coaching เป็นเครื่องมือช่วยดึงศักยภาพของคนในทีม

มีบรรยากาศระหว่างเรียนที่อบอุ่น ใกล้ชิด รู้สึกถึงความเป็นทีมเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม

ความรัก ความสัมพันธ์ Love & Relationship สำคัญไฉน?
สิ่งที่เราต้องการมาตั้งแต่ในท้องแม่ คือ ความเชื่อมโยง หรือ Connection แล้วเราก็เกิดมาพร้อมกับความรัก การฟูมฟักจากแม่   หลายชีวิตโชคดี มีความรัก มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเอง พ่อ แม่ เติบโตมาอย่างคนที่เต็ม อิ่ม สุขจากภายใน ล้นเหลือ ...
วิถีชีวิตของโค้ชและฟา วิถีแห่งการฝึกตน
กว่า 10 ปี ที่อยู่ในวงการโค้ช โชคดีที่มีโอกาสขัดเกลาใจตน ผ่านงานจิตอาสา แบ่งปันทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้และทักษะการโค้ชให้กลุ่มคนหลากหลายทั้ง NGO ทหาร ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ผู้คุมประพฤติ คนในเรือนจำ รวมถึงถวายความรู้พระสงฆ์...
Fa หรือ Facilitator คือใคร
Facilitation คือ กระบวนการ (Process หรือ Framework) ที่นำพาให้สมาชิกกลุ่มได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ