Home > Blog > 01 Facilitative Coaching for Team Leader, 04 Case Studies

Facilitative Coaching for Team Leader: case study เสริมศักยภาพผู้นำทีมด้วย people skills

Case: องค์กรต้องการนำ Coaching and Facilitation Skills มาใช้ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้บริหารแต่ละท่านมีทักษะและเครื่องมือในการพัฒนาคน สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในการทำงาน และสร้างทีม

 

โปรแกรมนี้ใช้เวลา 2 วัน เริ่มต้นด้วยการนำเสนอองค์ความรู้ เครื่องมือ ทักษะ เทคนิค ของ Coaching Skills ผสมผสานกับ Facilitation Skills ฝึกฝนในห้องเรียน เปิดพื้นที่ให้ผู้บริหารคิดโครงการและตั้งเป้าหมายในการนำไปใช้ในการทำงานจริง

หลังจากนั้น ผู้บริหารแต่ละท่านจะนำองค์ความรู้และทักษะ Facilitative Coaching ไปใช้ในสถานการณ์จริง ในชีวิตประจำวัน ทั้งการสื่อสาร รับฟัง พูดคุย กับทีมงาน การนำประชุมแบบ Collaborative Meeting การถอดบทเรียนหลังการทำงานร่วมกันแต่ละครั้ง ตลอดจนการโค้ชแบบ Formal Coaching Session โดยมีทีมโค้ชและฟา เป็นพี่เลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน และกลับมาพบกันอีก 1 วัน เพื่อถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง และเพิ่มทักษะ

 

สิ่งที่เกิดขึ้น คือ ผู้บริหารได้ทำงานกับตนเอง ดึงศักยภาพด้านบวกของตนเองมาใช้ เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง เข้าใจผู้อื่นเพิ่มขึ้น มีพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นองค์ความรู้ขององค์กร เรียนรู้เครื่องมือใหม่ ๆ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เกิดสัมพันธภาพที่ดีในทีมงาน เป็นพลังขับเคลื่อนตนเองและทีมไปสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข

ทีมผู้บริหารมีความพึงพอใจคิดเป็น 97%

 

Testimonials: ผู้บริหารแต่ละคนพูดถึงสิ่งที่ได้รับ

  • มีแรงบันดาลใจ และเปลี่ยนมุมมองใหม่
  • รับรู้ถึงคำว่า “คุณค่า” และ “วิเศษ” เพราะความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งได้ช่วยดึงศักยภาพของพนักงานในทีม มีพลังและความหวังในทีมมากขึ้น
  • เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ เห็นภาพการเริ่มต้น บทสรุปในแต่ละบทเรียน การนำไปใช้ และภาพสำเร็จในการลงมือทำ
  • เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองที่เปิดโอกาสให้ทีม รับฟังลูกน้องมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น มีความเชื่อมั่นในทีมมากขึ้น
  • เห็นถึงความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ของคนในทีม นอกเหนือจากงาน รู้สึกถึงความเป็นคนพิเศษระหว่างกัน
  • เรียนรู้ว่า Facilitation และ Coaching เป็นเครื่องมือช่วยดึงศักยภาพของคนในทีม
  • มีบรรยากาศระหว่างเรียนที่อบอุ่น ใกล้ชิด รู้สึกถึงความเป็นทีมเดียวกัน

———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

แชร์หน้านี้