How Group and Team Coaching can expand your coaching practice from one to many by Courage to Coach

How Group and Team Coaching can expand your coaching practice from one to many
.
แบ่งปันประสบการณ์ตรงจากการทำงาน Coaching ในเวลา 1 ชั่วโมง จะได้รู้จัก…
👉 Facilitative Coaching
👉 One-on-One Coaching
👉 Group Coaching
👉 Team Coaching
👉 ICF team coaching competencies
👉 แชร์ประสบการณ์การทำงานในองค์กร
👉 วิธีคิด วิธีการขยายศักยภาพจาก One to Many
.
คนฟังไลน์มาบอกว่า..
✔️ เห็นภาพการนำไปใช้ในการขยายการโค้ชรายบุคคล สู่การโค้ชกลุ่มและการโค้ชทีม
✔️ ได้ความรู้
✔️ เข้าใจ group &​ team
✔️ เข้าใจ team competencies มากขึ้น
✔️ ได้ฟังประสบการณ์ตรง
✔️ ได้พลัง
✔️ ได้เห็นตัวอย่าง coach’s journey
✔️ ได้รับรู้ว่าต้องทำอะไรเพิ่มอีกบ้าง
✔️ ข้อมูล 10 เรื่อง แน่น..ต้องฟังใหม่อีกรอบ
.
❓ มีไลน์มาบอกว่า.. ให้หมด ไม่กั๊ก 😊
============
ขอบคุณ @ICF BKK Chapter
อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ
.
.
ฟังย้อนหลัง ได้ที่…