ก้าวสู่อีกขั้นของความสุขและความสำเร็จในชีวิตการทำงานพร้อมๆ กับการเพิ่มทักษะออกแบบกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของชีวิตให้ผู้คน สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยที่มีคุณภาพในการทำงาน (Conversation) สร้างความร่วมมือร่วมใจ (Collaboration)  พื้นที่เรียนรู้และเติบโตให้คน ทีม และองค์กรก้าวสู่เป้าหมายที่ต้องการ

เหมาะสำหรับ

 1. ผู้นำทีม (Team Leader) ผู้บริหารทุกระดับ (Manager/Management/Execuitve) Learning Leader, Change Leader, Transformational Leader, Facilitator, HR, OD, Trainer
 2. .เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ หัวหน้าหน่วยธุรกิจ MLM ต่างๆ

.

เนื้อหา

Module 1. Foundation

 • Facilitation from Your Heart
 • Facilitation, Facilitator & Leader as Facilitator
 • Benefits of Facilitation

 Module 2. The 9C Framework

 • The 9C Framework
 • The 6C Model for Facilitation
 • Key Element#1 Compassionate Facilitator
 • Mindset & Mindfulness
 • 6C Characteristics
 • Key Element#2 Customer / Learner
 • Key Element#3 Context

Module 3. Facilitation Skills

 • The Butterfly Model
 • Facilitation Skills

Module 4. Facilitation in Organization

 • การพัฒนาคน ทีม และองค์กร
 • วัฒนธรรมองค์กร และ Core Values ในมุมมองของโค้ชและฟา
 • CFR ในมุมมองของโค้ชและฟา
 • Facilitation in Organization
 • Facilitation in Business Performance Context
 • Collaborative Meeting
 • Facilitation in Learning Context
 • Dialogue and Conversation in Organization

.

ประโยขน์ที่ได้รับจากโปรแกรม

 1. ดึงศักยภาพดีๆ ภายในตนเองขึ้นมาใช้
 2. ติดตั้ง Mindset ในการนำกระบวนการกลุ่ม ด้วยความเคารพในศักยภาพของคน
 3. กล้านำกระบวนการด้วยหัวใจและใช้ความเป็นตัวเอง
 4. เข้าใจตนเอง ผู้อื่น และความแตกต่างของมนุษย์
 5. ออกแบบและนำกระบวนการกลุ่ม เช่น จัด workshop เพื่อการเรียนรู้
 6. การนำกลุ่มใน project หรืองาน ad hoc ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ฝึกทักษะเพื่อความมั่นใจในการนำกลุ่ม การรับมือกับความคิดเห็นที่แตกต่าง การจัดการอารมณ์ ลดข้อขัดแย้ง หรือสร้างข้อตกลงร่วมกัน เป็นต้น
 8. จัด session ในการหารือ ระดมสมอง เช่น การเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพื่อให้เกิดการ bye in และนำไปสู่การปฏิบัติ
 9. สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้สมาชิกกลุ่มเรียนรู้ ยอมรับ ตัดสินใจ ลงมือทำเพื่อก้าวจากจุดที่อยู่ในปัจจุบัน ไปยังอนาคตที่ต้องการด้วยตนเอง
 10. ให้องค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการ เทคนิค ผ่านการตกผลึกจากประสบการณ์จริงในองค์กรกว่า 25 ปี และในฐานะ External Coach & Facilitator กว่า 9 ปี
 11. ฝึกฝน ลงมือทำจริง ผ่านประสบการณ์ตรง และรับ Positive Feedback ทุกคน

.

ผู้นำแบบฟา นำด้วยหัวใจ โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, Courage to Coach
PlayPlay
Facilitation from Your Heart รุ่น 7 : เสียงสะท้อนจากคุณหมอเส - ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล
PlayPlay
Facilitation from Your Heart รุ่น 7 :: ฟังเสียงสะท้อนจากคุณวันวิสา โปรา
PlayPlay
ผู้นำแบบฟา นำด้วยหัวใจ โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, Courage to Coach
PlayPlay
Facilitation from Your Heart โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัตื: เสียงสะท้อนจากคุณแอน ทวินันท์ นิลุบล
PlayPlay
Facilitation from Your Heart รุ่น 7 : เสียงสะท้อนจากคุณกาว - กรกฤษณ์ ชัยเพ็ชร
PlayPlay
previous arrow
next arrow
ผู้นำแบบฟา นำด้วยหัวใจ โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, Courage to Coach
ผู้นำแบบฟา นำด้วยหัวใจ โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, Courage to Coach
Facilitation from Your Heart รุ่น 7 : เสียงสะท้อนจากคุณหมอเส - ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล
Facilitation from Your Heart รุ่น 7 : เสียงสะท้อนจากคุณหมอเส - ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล
Facilitation from Your Heart รุ่น 7 ของ Courage to Coach โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ วันที่ 23-24 พ.ย. และ 21-22 ธ.ค. 2562 ฟังเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเรา… คุณหมอเส - ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล CEO Masterpiece Hospital
Facilitation from Your Heart รุ่น 7 :: ฟังเสียงสะท้อนจากคุณวันวิสา โปรา
Facilitation from Your Heart รุ่น 7 :: ฟังเสียงสะท้อนจากคุณวันวิสา โปรา
Facilitation from Your Heart รุ่น 7 ของ Courage to Coach โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ วันที่ 23-24 พ.ย. และ 21-22 ธ.ค. 2562 ฟังเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเรา... คุณวัน - วันวิสา โปรา SCG Chemicals
ผู้นำแบบฟา นำด้วยหัวใจ โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, Courage to Coach
ผู้นำแบบฟา นำด้วยหัวใจ โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, Courage to Coach
จากประสบการณ์ตรงในการทำงานกับผู้นำในองค์กร สู่โปรแกรมสำหรับผู้นำทุกระดับ ... ฟาด้วยหัวใจ Facilitation From Your Heart Courage to Coach ให้วิธีคิดและวิธีการ... ✔️ สร้างความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี รอบตัว ✔️ บ่มเพาะศักยภาพในการสร้างพื้นที่พูดคุยแบบสุนทรียสนทนา ✔️ จัดกระบวนการเรียนรู้ ✔️ นำการประชุมอย่างมีส่วนร่วม ผู้นำทุกคน ใช้ทักษะนี้ในการบริหารผลงาน สร้างวัฒนธรรมการพูดคุย ชื่นชม ให้ Feedback ด้วยการยอมรับซึ่งกันและกัน เตรียมความพร้อมในการนำ OKRs มาใช้ ต่อยอดสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
Facilitation from Your Heart โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัตื: เสียงสะท้อนจากคุณแอน ทวินันท์ นิลุบล
Facilitation from Your Heart โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัตื: เสียงสะท้อนจากคุณแอน ทวินันท์ นิลุบล
Facilitation from Your Heart รุ่น 7 ของ Courage to Coach วันที่ 23-24 พ.ย. และ 21-22 ธ.ค. 2562 ฟังเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเรา... คุณแอน-ทวินันท์ นิลุบล เลขานุการผู้บริหาร Masterpiece Hospital
Facilitation from Your Heart รุ่น 7 : เสียงสะท้อนจากคุณกาว - กรกฤษณ์ ชัยเพ็ชร
Facilitation from Your Heart รุ่น 7 : เสียงสะท้อนจากคุณกาว - กรกฤษณ์ ชัยเพ็ชร
Facilitation from Your Heart รุ่น 7 ของ Courage to Coach โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ วันที่ 23-24 พ.ย. และ 21-22 ธ.ค. 2562 ฟังเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเรา... คุณกาว - กรกฤษณ์ ชัยเพ็ชร บริษัท​ พรูเด็นเชียล​ ประกันชีวิต​ (ประเทศไทย) จำกัด​ (มหาชน)
previous arrow
next arrow
.

บรรยากาศ

รุ่น 11 Online Facilitation from Your Heart – Courage to Coach

.

Testimonials

Website: https://www.couragetocoach.net/our…/what-clients-are-saying/
Facebook: https://www.facebook.com/pg/CouragetoCoach/photos/?tab=album&album_id=920745554739486
Youtube: https://www.youtube.com/playlist…
รูปภาพ: Events – Courage to Coach

.

คนเรียนบอกว่า

 • ความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี เริ่มที่ตัวคุณ และสร้างขึ้นมาได้
 • ได้บ่มเพาะศักยภาพในการสร้างพื้นที่พูดคุยแบบสุนทรียสนทนา
 • ได้วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
 • ได้วิธีการนำการประชุมอย่างมีส่วนร่วม
 • ใช้ทักษะนี้ในการบริหารผลงาน สร้างวัฒนธรรมการพูดคุย ชื่นชม ให้ Feedback ด้วยการยอมรับซึ่งกันและกัน เตรียมความพร้อมในการนำ OKRs มาใช้ ต่อยอดสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

.

ระยะเวลาของโปรแกรม Online & Onsite

 • เริ่มต้นด้วย pre-workshop เรียนเนื้อหาจาก FB กลุ่มปิด
 • Online 4 ครั้ง
 • Check-in, Self-Reflection & Group Reflection 4 ครั้ง
 • เรียนรู้แบบ Intensive Learning & Workshop 3 วัน ฝึกฝนวิถีฟา และแกะกระบวนการฟา
 • ออกแบบกระบวนการฟาของตน พร้อมรับการ Mentor ในไลน์กลุ่ม เพื่อเรียนรู้และเติบโต
 • ฝึกฝนด้วยตนเองในสถานการณ์จริงในที่ทำงานของตน สนับสนุนการฝึกฝน ตอบคำถาม ผ่านไลน์กลุ่ม

.

ระยะเวลาของโปรแกรม Online

เรียนรู้ร่วมกัน 24 ชั่วโมง และ ชั่วโมงฝึกออกแบบและลงมือทำจริงอีกอย่างน้อยคนละ 2 ครั้ง

 

ประวัติผู้สอน
Our Team – Courage to Coach
.

==============

ติดต่อ Courage to Coach:-

Tel: 086-165-6993

Email: couragetocoach@gmail.com

Website: Contact Us – Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

==============

.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page: Courage to Coach

Facebook Page: CoachAomTasaneeJar

Facebook Page: CoachAomTasanee

Website: www.couragetocoach.net/

youtube: https://www.youtube.com/@couragetocoach3266/featured

.

.

สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader

https://www.couragetocoach.net/product/facilitative-coaching-for-team-leader/

.

คอร์ส online #SkillLane

คอร์สออนไลน์ Facilitative Coaching for Team Leader พัฒนาตน ขยายศักยภาพคน เพิ่มศักยภาพทีม ส่งมอบประสิทธิผลในงาน | SkillLane

.

แบ่งปันองค์ความรู้ ผ่าน Facebook Live 2022-2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=827217172745417&set=a.438619734938498

.

.

#CouragetoCoach #FacilitativeCoaching #TeamCoaching

#TeamCoachingThailand #Team #TeamLeader #Coaching #Facilitation

#GroupCoaching #TeamDevelopment #ExecutiveCoaching

#LeadershipDevelopment #CoachAom #CoachTomSongyos

#CoachingThailand #TeamFacilitation 

#โค้ชอ้อม #การโค้ช #การฟา #การโค้ชทีม #โค้ชตอม

สนใจ Service นี้? ติดต่อ​ Courage to Coach

แชร์หน้านี้