การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) เป็นการใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากรได้คุ้มค่ามากขึ้น เมื่อเทียบกับ Leadership 1-on-1 Coaching Program

เป็นการโค้ชรายบุคคลในบริบทของกลุ่ม สมาชิกต่อกลุ่มประมาณ 3-12 คน โดยโค้ชใช้หลักการและทักษะเดียวกับการโค้ชรายบุคคล โดยประเด็น หรือเป้าหมายในการโค้ช เป็นของแต่ละบุคคล

กระบวนการกลุ่มและการดึงศักยภาพของคนในกลุ่ม ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วม จะสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่สร้างสรรค์ โค้ชผู้นำกระบวนการกลุ่ม ใช้ทักษะชวนพูดคุย ชวนคิด ออกแบบกิจกรรม รับมือกับความท้าทาย มุมมอง ความคิด ความเชื่อ ความต้องการที่แตกต่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้รับการโค้ชดึงศักยภาพของตนขึ้นมาใช้ และบรรลุเป้าหมายทั้งส่วนบุคคล ทีม และองค์กร

เหมาะสำหรับ

 • โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับทีมผู้บริหารระดับกลาง ระดับสูง
 • กลุ่มผู้บริหารที่มีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองร่วมกัน โดยใช้รูปแบบการกระตุ้นความคิด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระดับลึก
 • ใช้ในโปรแกรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม High Potential หรือกลุ่ม Talent
 • ใช้ในการติดตามผลการฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในสถานการณ์จริง

.

สิ่งที่ผู้บริหารและองค์กรจะได้รับ

 • เพิ่มศักยภาพของทีมผู้บริหาร หรือกลุ่ม Talent
 • เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เพื่อนำตน นำคน นำทีม
 • พื้นที่ทบทวนตนเอง สะท้อนบทบาท สไตล์การทำงานของตน ความท้าทาย ความต้องการพัฒนาตนเอง เสริมสร้าง growth mindset ทักษะ และ leadership style ของตนเอง
 • เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ได้ผลลัพธ์ของงานตามเป้าหมายด้วยเครื่องมือ Leadership skills
 • เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ได้ผลลัพธ์ของงานตามเป้าหมาย
 • ฝึกฝนตนเองไปพร้อมกับการลงมือทำงานจริง
 • เกิดความเข้าใจ และยอมรับ เกิดการสะท้อนความคิดใหม่ การเรียนรู้ใหม่ ทัศนคติใหม่
 • การสร้าง Awareness สร้าง Role Model เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลง
 • ปรับปรุงเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
 • ใช้ในการติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในสถานการณ์จริง
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กร บริหารการเปลี่ยนแปลง พัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน

.

ระยะเวลาของโปรแกรม

 • โดยปกติ การโค้ชกลุ่ม ใช้เวลาในการโค้ชครั้งละ 3 ชั่วโมง
 • โค้ชอย่างน้อย 6 ครั้ง ห่างกันประมาณ 1 เดือน
 • ใช้ระยะเวลาประมาณ 6-8 เดือน

.

.

Our Team

โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC, ACTC

โค้ชตอม ทรงยศ จารุสมบัติ, ACC, Certified Team Coaching & Group Coaching

โค้ชทิพวรรณ พรประเสริฐนุกูล, ACC, Certified Team Coaching & Group Coaching

Profile โค้ช: Our Team – Courage to Coach

เราทำงานกับโค้ชมืออาชีพมากมาย ทุกคนได้รับการรับรองวิชาชีพตามมาตรฐานสากลจาก International Coaching Federation: ICF

.
testimomials: (8) Facebook

testimonials: What Clients are Saying – Courage to Coach

Blog การโค้ช:  05 Coaching Profession | Coaching Business Archives – Courage to Coach

.
————————–
สนใจบริการต่างๆ
ติดต่อเรา :-
Tel: 086-165-6993
Email: couragetocoach@gmail.com
LineID: tiffy_217
.
ข้อมูลเพิ่มเติม
.
.
สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader
.
คอร์ส online #SkillLane “Facilitative Coaching for Team Leader”
https://www.facebook.com/share/p/h438SUt5hDxFi811/?mibextid=oFDknk
.
แบ่งปันองค์ความรู้ ผ่าน Facebook Live 2022-2023
.
สนใจ Service นี้? ติดต่อ​ Courage to Coach

แชร์หน้านี้