โปรแกรมสำหรับโค้ชที่เรียนจบอย่างน้อย 60 ชั่วโมง เพื่อขยายศักยภาพการบริการ coaching ของตนเอง จากการโค้ชรายบุคคล (One-on-One Coaching) สู่การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) จัดอบรมมาแล้ว มากกว่า 13 รุ่น

.

Group Coaching

การโค้ชกลุ่มที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 15 ท่าน อาจเป็นกลุ่มคนที่สนใจในประเด็นเดียวกัน เช่น กลุ่มคนที่สนใจสำรวจชีวิตและตั้งเป้าหมายชึวิต หรือ กลุ่มผู้บริหารหญิงที่มาพูดคุยกันเรื่องงาน ความสัมพันธ์ และครอบครัว

.

หรือ อาจเป็นกลุ่มคนในองค์กรเดียวกัน ที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ใช้พลังของกลุ่ม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างร่วมกัน เช่น ผู้บริหารฝ่ายงานต่างๆ ไม่เกิน 15 คน มาพูดคุยกันเรื่อง การสร้างวัฒนธรรมการพูดคุยในองค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก Collaboration หรือ Employee Engagement โดยมีโค้ชเป็นผู้นำกระบวนการ

.

ในกระบวนการโค้ชกลุ่มนั้น โค้ชผู้นำกระบวนการจำเป็นต้องมีทักษะ Facilitation หรือ Fa เพิ่มขึ้นจากทักษะและกระบวนการโค้ชที่ใช้ในการโค้ชแบบตัวต่อตัว โค้ชทำหน้าที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยในกลุ่ม สานสัมพันธ์ สร้างกติกาในการพูดคุย เปิดโอกาสให้สมาชิกแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูล และแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้ต่อยอดความคิด สนับสนุนมุมมองที่แตกต่าง ช่วยดึงศักยภาพของแต่ละคน สรุปสิ่งที่ได้รับ แผนงานของแต่ละบุคคล/หน่วยงาน ระยะเวลาที่กำหนด สมาชิกรับผิดชอบ ลงมือปฏิบัติ และมีการติดตามความคืบหน้า

.

.

เหมาะสำหรับ

สำหรับ Coach ที่ผ่านการอบรม Coaching ในสถาบันฝึกอบรมมาแล้วอย่างน้อย 60 ชั่วโมง

.

เนื้อหา

เรียนรู้เนื้อหา จากกระบวนการ Group Coaching ดังนี้:

 1. หลักการและกรอบวิธีคิด : Mindset & Principle of a Group Coach or Team Coach
 2. เข้าใจความแตกต่างระหว่าง One-on-One Coaching, Group Coaching & Team Coaching
 3. ประโยชน์และการนำไปใช้ในองค์กร ตลอดจนการนำเสนอโครงการ
 4. ICF Core Competencies vs ICF Team Coaching Competencies
 5. กระบวนการโค้ชกลุ่ม (Process)
 6. The 9C Framework
 7. The 6C Model
 8. ทักษะ Coaching & Facilitation (กว่า 35 Skills)
 9. เครื่องมือที่ใช้ในการทำกระบวนการ (Tools)

.

ประโยชน์ที่คุณได้รับ

 • มีกรอบวิธีคิดในการทำงานกับกลุ่ม
 • เข้าใจความแตกต่างระหว่าง Group Coaching และ Team Coaching
 • เข้าใจ Group Coaching Framework และพลังงานกลุ่ม
 • ได้เครื่องมือ เทคนิค Coaching Model & Tools ในการโค้ชกลุ่มแบบ group coaching 
 • เข้าใจกว่า 35 ทักษะของ coaching และ learning facilitation
 • เข้าใจปัจจัยสำคัญในการออกแบบกระบวนการกลุ่ม การออกแบบหลักสูตร โปรแกรมด้านการโค้ช
 • ใช้ Coaching ร่วมกับ Facilitation Skills เพื่อทำงานกับกลุ่มคนได้ลึกขึ้น
 • ปรับใช้ทักษะ Group Coaching ในการเป็น Learning Leader เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้
 • ฝึกฝน ลงมือทำจริง รับ feedback เพื่อการเรียนรู้ พัฒนา และต่อยอด
 • ให้องค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการ เทคนิค ต่อยอดจาก One-on-One Coaching ผ่านการตกผลึกจากประสบการณ์จริงในองค์กรกว่า 25 ปี และในฐานะ External Coach & Facilitator กว่า 10 ปี
 • เรียนรู้แบบ intensive workshop ฝึกฝน Coaching Skills เน้นทักษะที่สำคัญ ขยายศักยภาพ และต่อยอดการโค้ชแบบกลุ่ม ลงมือทำจริง ผ่านประสบการณ์ตรง และรับ Positive Feedback ทุกคน

.

ระยะเวลาของโปรแกรม

Online 20 ชั่วโมง

Online & Face-to-Face

 • เรียน Online ล่วงหน้า เพื่อทบทวน เชื่อมโยง เตรียมความเข้าใจ
 • Face-to-face 3 วัน
 • ฝึกฝนด้วยตนเองในสถานการณ์จริง ในที่ทำงานของตน เรียนองค์ความรู้ advanced skills ต่อเนื่อง สนับสนุนการฝึกฝน ตอบคำถาม ผ่านไลน์กลุ่ม

.

Group and Team Coaching
PlayPlay
ครูเงาะ โค้ชส้ม โค้ขต้อง โค้ชเอ โค้ชตั้ม กับ Group Coaching รุ่นที่ 4
PlayPlay
Group & Team Coaching รุ่น 9 โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ : testimonial จากโค้ชเมธี จันทวิมล
PlayPlay
Group & Team Coaching รุ่น 9 โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ : testimonial จากโค้ชจิรโรจน์ ติกกะวี
PlayPlay
Group & Team Coaching รุ่น 9 โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ : testimonial จากคุณชนาพร จินอภิวัฒนา
PlayPlay
Group & Team Coaching รุ่น 9 โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ : testimomial จาก คุณเบญจวรรณ เงาไพบูลย์
PlayPlay
แนะนำ Group & Team Coaching โดย โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ
PlayPlay
โค้ชฝ้าย โค้ชกุ้ง โค้ชจีน่า โค้ชกระติก บอกเล่าถึงประสบการณ์ใน Group Coaching รุ่น 6
PlayPlay
Group Coaching รุ่นที่ 8 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562
PlayPlay
Group Coaching รุ่นที่ 8 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562
PlayPlay
โค้ชยุ้ย - คุณธวัลรัตน์ แหลมสุวรรณชื่น กับ Group Coaching รุ่นที่ 5
PlayPlay
โค้ชหอย และ โค้ชปูเป้ บอกเล่าถึง Group Coaching รุ่น 3
PlayPlay
โค้ชมด-คุณกิตติมา ใจอ่อน ศุภรัตน์โสภิณ กับ Group Coaching รุ่นที่ 5
PlayPlay
โค้ชดี๋ - คุณอัญชลี แก้วหล้า กับ Group Coaching รุ่น 5
PlayPlay
โค้ชปุ้ย - คุณจุฑามาส กีรติกสิกร กับ Group Coaching รุ่นที่ 5
PlayPlay
โค้ชหมุย คุณดวงหทัย รุ่งโรจน์วัฒนา กับประสบการณ์ตรงใน Group Coaching รุ่น 7
PlayPlay
หมอจู๊ด พูดถึง Group Coaching รุ่น 7
PlayPlay
โค้ชก้อง: ขอบคุณ โค้ชเกริกก้อง รุ่งทองศรี ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน Group Coaching รุ่น 7
PlayPlay
โค้ชก้อย บอกเล่าถึง Group Coaching รุ่น 7
PlayPlay
โค้ชอ๋อย - กรวิมล นิธิเมธี กับ Group Coaching รุ่น 7
PlayPlay
โค้ชโทนี่ โค้ชปลื้ม โค้ชดาว และโค้ชอาร์ต บอกเล่าถึง Group Coaching รุ่นที่ 3
PlayPlay
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Group and Team Coaching
Group and Team Coaching
ครูเงาะ โค้ชส้ม โค้ขต้อง โค้ชเอ โค้ชตั้ม กับ Group Coaching รุ่นที่ 4
ครูเงาะ โค้ชส้ม โค้ขต้อง โค้ชเอ โค้ชตั้ม กับ Group Coaching รุ่นที่ 4
ได้อะไรจากการเรียน Group Coaching กับ Courage to Coach บ้าง? ครูเงาะ-คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ / โค้ชส้ม-คุณปรีดิ์ฤทัย เหล่าพูนพัฒน์ / โค้ชต้อง-คุณพรพรรณ ประเพณี / โค้ชเอ-คุณอิสรา วิไชยคำมาตย์ / และ โค้ชตั้ม - คุณเขมกร อภิชาติยะกุล บอกเล่าถึงสิ่งที่ได้รับ ประสบการณ์ตรง และความรู้สึกต่อ Group Coaching คลาสที่ 4 ระหว่าง 4-6 พ.ค. 2561 จัดโดย Courage to Coach
Group & Team Coaching รุ่น 9 โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ : testimonial จากโค้ชเมธี จันทวิมล
Group & Team Coaching รุ่น 9 โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ : testimonial จากโค้ชเมธี จันทวิมล
ขอบคุณสมาชิก Group Coaching รุ่น 9 ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันทั้ง on line และ face-to-face ในวันที่ 1-3 พ.ย. 2562 ขอบคุณที่ตั้งอกตั้งใจ ฝึกฝน ขยายศักยภาพของตนเอง แบ่งปัน เอาชีวิตลงมาเรียนรู้ และจับมือไปด้วยกันตลอดทาง ฟัง testimonial จากโค้ชเม - เมธี จันทวิมล Wealth Coach and Well Being Consultan
Group & Team Coaching รุ่น 9 โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ : testimonial จากโค้ชจิรโรจน์ ติกกะวี
Group & Team Coaching รุ่น 9 โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ : testimonial จากโค้ชจิรโรจน์ ติกกะวี
ขอบคุณสมาชิก Group Coaching รุ่น 9 ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันทั้ง on line และ face-to-face ในวันที่ 1-3 พ.ย. 2562 ขอบคุณที่ตั้งอกตั้งใจ ฝึกฝน ขยายศักยภาพของตนเอง แบ่งปัน เอาชีวิตลงมาเรียนรู้ และจับมือไปด้วยกันตลอดทาง ฟัง testimonial จากโค้ชโรจน์ - จิรโรจน์ ติกกะวี Coach &​ Traine บริษัทซัคเสส มันตรา จำกัด
Group & Team Coaching รุ่น 9 โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ : testimonial จากคุณชนาพร จินอภิวัฒนา
Group & Team Coaching รุ่น 9 โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ : testimonial จากคุณชนาพร จินอภิวัฒนา
ขอบคุณสมาชิก Group Coaching รุ่น 9 ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันทั้ง on line และ face-to-face ในวันที่ 1-3 พ.ย. 2562 ขอบคุณที่ตั้งอกตั้งใจ ฝึกฝน ขยายศักยภาพของตนเอง แบ่งปัน เอาชีวิตลงมาเรียนรู้ และจับมือไปด้วยกันตลอดทาง ฟัง testimonial จากโค้ชเก่ง - ชนาพร จินอภิวัฒนาProduct Specialist & Coach
Group & Team Coaching รุ่น 9 โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ : testimomial จาก คุณเบญจวรรณ เงาไพบูลย์
Group & Team Coaching รุ่น 9 โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ : testimomial จาก คุณเบญจวรรณ เงาไพบูลย์
ขอบคุณสมาชิก Group Coaching รุ่น 9 ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันทั้ง on line และ face-to-face ในวันที่ 1-3 พ.ย. 2562 ขอบคุณที่ตั้งอกตั้งใจ ฝึกฝน ขยายศักยภาพของตนเอง แบ่งปัน เอาชีวิตลงมาเรียนรู้ และจับมือไปด้วยกันตลอดทาง ฟัง testimonial จาก โค้ชกุ้ง - เบญจวรรณ เงาไพบูลย์ ผู้บริหารธนาคาร, Internal Facilitator และ Coach
แนะนำ Group & Team Coaching โดย โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ
แนะนำ Group & Team Coaching โดย โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ
โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ แนะนำ Group & Team Coaching โปรแกรมสำหรับ Coach ที่ต้องการขยายศักยภาพในการทำงานของตนเอง จากการโค้ชรายบุคคล (One-on-One Coaching) เป็นการโค้ชแบบกลุ่มและการโค้ชแบบทีม (Group & Team Coaching)
โค้ชฝ้าย โค้ชกุ้ง โค้ชจีน่า โค้ชกระติก บอกเล่าถึงประสบการณ์ใน Group Coaching รุ่น 6
โค้ชฝ้าย โค้ชกุ้ง โค้ชจีน่า โค้ชกระติก บอกเล่าถึงประสบการณ์ใน Group Coaching รุ่น 6
ขอบคุณเหล่าโค้ช สมาชิก Group Coaching รุ่น 6 วันที่ 1-3 มีนาคม 2562 โค้ชฝ้าย-คุณเมธทิพา ศุภผลศิร / โค้ชกุ้ง-คุณอรนุช สตีเฟ่นส์ / โค้ชจีน่า-คุณภภาส์กัญญ์ สงวนทรัพย์ / โค้ชกระติก-คุณภัทรนันท์สรณ์ เนตรธนิกกุล ขอบคุณทุกคนที่เอาตัวลงมาเรียนรู้ มาเป็นครูซึ่งกันและกัน มาสนุกสนาน มารับ มาให้ มาส่งมอบความสุข
Group Coaching รุ่นที่ 8 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562
Group Coaching รุ่นที่ 8 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562
Testimonials จากผู้เข้าร่วมโปรแกรม Group Coaching รุ่นที่ 8 ขอบคุณ โค้ชแหม่ม-คุณนันทวัน สังข์ทอง และ โค้ชแก๋ คุณสิริกาญจน์ ภูริอัครพงษ์ธาดา
Group Coaching รุ่นที่ 8 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562
Group Coaching รุ่นที่ 8 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562
Testimonials จากผู้เข้าร่วมโปรแกรม Group & Team Coaching รุ่นที่ 8 ขอขอบคุณโค้ชไก่- คุณอุมาไล พิทยุทัยวรรณ และโค้ชออร์คิด - คุณกัญกมล เดวีเลาะ
โค้ชยุ้ย - คุณธวัลรัตน์ แหลมสุวรรณชื่น กับ Group Coaching รุ่นที่ 5
โค้ชยุ้ย - คุณธวัลรัตน์ แหลมสุวรรณชื่น กับ Group Coaching รุ่นที่ 5
"คุ้มค่า เรียนรู้ ลงมือทำ โค้ชกลุ่มได้อย่างเป็นธรรมชาติ โค้ชอย่างที่เราเป็น" ขอบคุณ testimonial จากรุ่น 5 โค้ชยุ้ย - คุณธวัลรัตน์ แหลมสุวรรณชื่น Executive & Life Coach จากสิงคโปร์ ขอบคุณที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน Group Coaching รุ่นที่ 5 วันที่ 18-20 มกราคม 2562
โค้ชหอย และ โค้ชปูเป้ บอกเล่าถึง Group Coaching รุ่น 3
โค้ชหอย และ โค้ชปูเป้ บอกเล่าถึง Group Coaching รุ่น 3
ได้อะไรจาก Group Coaching? โค้ชหอย - คุณนพรัตน์ หัสไทย และ โค้ชปูเป้ - คุณธิดาพร สุวรรณมานนท์ บอกเล่าสิ่งที่ได้รับใน 3 วัน 3-4 และ 10 ก.พ. 2561 และความรู้สึกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Group Coaching รุ่น 3
โค้ชมด-คุณกิตติมา ใจอ่อน ศุภรัตน์โสภิณ กับ Group Coaching รุ่นที่ 5
โค้ชมด-คุณกิตติมา ใจอ่อน ศุภรัตน์โสภิณ กับ Group Coaching รุ่นที่ 5
"Group Coaching เรียนแล้วสามารถนำไปใช้งานในองค์กรได้จริง" . ขอบคุณโค้ชมด คุณกิตติมา ใจอ่อน ศุภรัตน์โสภิณ, HR Services Manager, ฟอร์ด มอเตอร์ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Group Coaching รุ่นที่ 5
โค้ชดี๋ - คุณอัญชลี แก้วหล้า กับ Group Coaching รุ่น 5
โค้ชดี๋ - คุณอัญชลี แก้วหล้า กับ Group Coaching รุ่น 5
"นอกจากได้ Group Coaching Skills ยังได้การเติบโตจากภายใน" ขอบคุณจากใจถึงสมาชิก Group Coaching รุ่น 5 วันที่ 18-20 มกราคม 2562 โค้ชดี๋ - คุณอัญชลี แก้วหล้า Vice President, Organization Development Department บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
โค้ชปุ้ย - คุณจุฑามาส กีรติกสิกร กับ Group Coaching รุ่นที่ 5
โค้ชปุ้ย - คุณจุฑามาส กีรติกสิกร กับ Group Coaching รุ่นที่ 5
"เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ตรง ฝึกฝน ลงมือทำจริง รู้สึกเป็นธรรมชาติ รับ empowering feedback ทันที" ขอบคุณโค้ชปุ้ย - คุณจุฑามาส กีรติกสิกร Marketing Director, เซ็นทรัล อินชัวร์รัน เซอร์วิสเซส มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างสึสรร ใน Group Coaching รุ่นที่ 5 วันที่ 18-20 มกราคม 2562
โค้ชหมุย คุณดวงหทัย รุ่งโรจน์วัฒนา กับประสบการณ์ตรงใน Group Coaching รุ่น 7
โค้ชหมุย คุณดวงหทัย รุ่งโรจน์วัฒนา กับประสบการณ์ตรงใน Group Coaching รุ่น 7
Courage to Coach จัด Group Coaching รุ่น 7 ระหว่าง 1-3 พ.ค. 2562
หมอจู๊ด พูดถึง Group Coaching รุ่น 7
หมอจู๊ด พูดถึง Group Coaching รุ่น 7
ขอบคุณ หมอจู๊ด คุณหมอจิระวุฒิ กลับนวล ที่มาร่วมแบ่งประสบการณ์ตรงจาก Group Coaching รุ่น 7 ระหว่าง 1-3 พ.ค. 2562
โค้ชก้อง: ขอบคุณ โค้ชเกริกก้อง รุ่งทองศรี ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน Group Coaching รุ่น 7
โค้ชก้อง: ขอบคุณ โค้ชเกริกก้อง รุ่งทองศรี ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน Group Coaching รุ่น 7
Courage to Coach จัด Group Coaching รุ่น 7 ระหว่าง 1-3 พ.ค. 2562
โค้ชก้อย บอกเล่าถึง Group Coaching รุ่น 7
โค้ชก้อย บอกเล่าถึง Group Coaching รุ่น 7
ขอบคุณโค้ชก้อย คุณธันยพร จารุไพศาล หนึ่งในสมาชิก Group and Team Coaching รุ่น 7 วันที่ 1-3 พ.ค. 2562 ที่บอกเล่าความในใจให้เราฟัง
โค้ชอ๋อย - กรวิมล นิธิเมธี กับ Group Coaching รุ่น 7
โค้ชอ๋อย - กรวิมล นิธิเมธี กับ Group Coaching รุ่น 7
ขอบคุณโค้ชอ๋อย คุณกรวิมล นิธิเมธี หนึ่งในสมาชิก Group and Team Coaching รุ่น 7 วันที่ 1-3 พ.ค. 2562 ที่บอกเล่าความในใจให้เราฟัง
โค้ชโทนี่ โค้ชปลื้ม โค้ชดาว และโค้ชอาร์ต บอกเล่าถึง Group Coaching รุ่นที่ 3
โค้ชโทนี่ โค้ชปลื้ม โค้ชดาว และโค้ชอาร์ต บอกเล่าถึง Group Coaching รุ่นที่ 3
ได้อะไรจากการเรียน Group Coaching? โค้ชโทนี่-คุณธนประเสริฐ สมิทธิเนตย์ / โค้ชปลื้ม-คุณปลื้มใจ นวลตรณี / โค้ชดาว-คุณนันทพร คงกิจภากรณ์ และ โค้ชอาร์ต-คุณจุฬาลักษณ์ ชีวรัตนาพันธ์ บอกเล่าประสบการณ์ตรงที่ได้รับจาก Group Coaching รุ่นที่ 3 วันที่ 3-4 และ 10 ก.พ. 2561
previous arrow
next arrow

.

.

Testimonials

.

รุ่น 11 โค้ชนุ้ย-จรัณยา อิ่มธนาสาร

Group & Team Coaching การโค้ชกลุ่ม & โค้ชทีม รุ่น 11 | Courage to Coach โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ – YouTube

.

รุ่น 9 โค้ชเม – ดร.เมธี จันทวิมล

Group & Team Coaching การโค้ชกลุ่ม & โค้ชทีม รุ่น 9 | Courage to Coach โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ (youtube.com)

.

Website: https://www.couragetocoach.net/our…/what-clients-are-saying/
Facebook: https://www.facebook.com/pg/CouragetoCoach/photos/?tab=album&album_id=920745554739486
Youtube: https://www.youtube.com/playlist…

.

==============

ติดต่อ Courage to Coach:-

Tel: 086-165-6993

Email: couragetocoach@gmail.com

Website: Contact Us – Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

==============

.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page: Courage to Coach

Facebook Page: CoachAomTasaneeJar

Facebook Page: CoachAomTasanee

Website: www.couragetocoach.net/

youtube: https://www.youtube.com/@couragetocoach3266/featured

.

.

สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader

https://www.couragetocoach.net/product/facilitative-coaching-for-team-leader/

.

คอร์ส online #SkillLane

คอร์สออนไลน์ Facilitative Coaching for Team Leader พัฒนาตน ขยายศักยภาพคน เพิ่มศักยภาพทีม ส่งมอบประสิทธิผลในงาน | SkillLane

.

แบ่งปันองค์ความรู้ ผ่าน Facebook Live 2022-2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=827217172745417&set=a.438619734938498

.

.

#CouragetoCoach #FacilitativeCoaching #TeamCoaching

#TeamCoachingThailand #Team #TeamLeader #Coaching #Facilitation

#GroupCoaching #TeamDevelopment #ExecutiveCoaching

#LeadershipDevelopment #CoachAom #CoachTomSongyos

#CoachingThailand #TeamFacilitation 

#โค้ชอ้อม #การโค้ช #การฟา #การโค้ชทีม #โค้ชตอม

สนใจ Service นี้? ติดต่อ​ Courage to Coach

แชร์หน้านี้