Growth Mindset for Success and Fulfilment

กรอบความคิดแบบเติบโต สร้างพฤติกรรมใหม่ และรับผิดชอบชีวิตของตนเอง

หมวดหมู่:

รายละเอียด

Growth mindset คือ กรอบความคิดแบบเติบโต สำหรับผู้บริหาร และคนทำงาน ค้นพบศักยภาพภายในตนและดึงขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำงาน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และรับผิดชอบชีวิตของตนเอง

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร และทุกคนในองค์กร

สิ่งที่ได้รับจากโปรแกรม

  • หลักคิดในการพัฒนาคน
  • กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
  • ทักษะการฟังด้วยหัวใจ
  • ค้นพบศักยภาพภายในตนเอง
  • ตระหนักถึงความเป็นไปของโลกภายในตน
  • ฝึกใช้ชีวิตอย่างเข้าใจตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสติ
  • มีเป้าหมายที่ทรงพลัง เชื่อมโยงเป้าหมายส่วนตัวเข้ากับเป้าหมายขององค์กร
  • กล้าลงมือทำ และรับผิดชอบชีวิตของตนเอง

ระยะเวลาของโปรแกรม

  • Face-to-face 2 วัน