Leading Self to Success and Fulfillment

กรอบความคิดแบบเติบโต สร้างพฤติกรรมใหม่ และรับผิดชอบชีวิตของตนเอง

หมวดหมู่:

รายละเอียด

โปรแกรมที่ตอบโจทย์องค์กร ในเรื่องการปลูกฝังกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นตามค่านิยม หรือวัฒนธรรมองค์กร เน้นให้คนทำงานมี Soft Skills หรือ People Skills หรือ People Side of Performance ให้คนทำงานประสบความสำเร็จและมีความสุข เก่งงาน เก่งคิด เก่งคน เก่งตน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยใจ พูดคุยเรื่องงาน สานความสัมพันธ์ด้านบวกต่อตัวเองและผู้อื่นในองค์กร

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร และทุกคนในองค์กร

สิ่งที่ได้รับจากโปรแกรม

 • หลักคิดในการพัฒนาคน
 • กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
 • ทักษะการฟังด้วยหัวใจ
 • ค้นพบศักยภาพภายในตนเอง
 • ตระหนักถึงความเป็นไปของโลกภายในตน
 • ฝึกใช้ชีวิตอย่างเข้าใจตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสติ
 • มีเป้าหมายที่ทรงพลัง เชื่อมโยงเป้าหมายส่วนตัวเข้ากับเป้าหมายขององค์กร
 • กล้าลงมือทำ และรับผิดชอบชีวิตของตนเอง

ผู้บริหารที่ผ่านโปรแกรมนี้ บอกว่า…

 • รู้จัก เข้าใจตนเองมากขึ้น
 • ค้นพบศักยภาพภายในตนและดึงขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำงาน
 • การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผ่อนคลาย เก่งคนมากขึ้น มีความสุขมากยิ่งขึ้น
 • รับผิดชอบชีวิตของตนเอง
 • ใช้สิ่งที่เรียนรู้มาฝึกฝน พัฒนาตนเอง จนกลายเป็นเนื้อเป็นตัว

ระยะเวลาของโปรแกรม

 • Face-to-face 2 วัน

สนใจติดต่อ

โค้ชทิพ โทร 0861656993

Facebook: Courage to Coach
Official Line: @CouragetoCoach