Leading Self to Success and Fulfillment : โปรแกรมฝึกอบรม Coaching for Leader

กรอบความคิดแบบเติบโต สร้างพฤติกรรมใหม่ และรับผิดชอบชีวิตของตนเอง

หมวดหมู่:

รายละเอียด

โปรแกรมฝึกอบรมแบบ Intensive Workshop ที่ตอบโจทย์องค์กร ในเรื่องการปลูกฝังกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นตามค่านิยม หรือวัฒนธรรมองค์กร เน้นให้คนทำงานมี Soft Skills หรือ People Skills หรือ People Side of Performance ให้คนทำงานประสบความสำเร็จและมีความสุข เก่งงาน เก่งคิด เก่งคน เก่งตน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยใจ พูดคุยเรื่องงาน สานความสัมพันธ์ด้านบวกต่อตัวเองและผู้อื่นในองค์กร

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร และทุกคนในองค์กร เตียมพร้อมสำหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร Coaching, Facilitation และการใช้ Soft Skills ในการทำงาน

สิ่งที่ได้รับจากโปรแกรม

 • หลักคิดในการพัฒนาคน
 • กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
 • ทักษะการฟังด้วยหัวใจ
 • ค้นพบศักยภาพภายในตนเอง
 • ตระหนักถึงความเป็นไปของโลกภายในตน
 • ฝึกใช้ชีวิตอย่างเข้าใจตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสติ
 • มีเป้าหมายที่ทรงพลัง เชื่อมโยงเป้าหมายส่วนตัวเข้ากับเป้าหมายขององค์กร
 • กล้าลงมือทำ และรับผิดชอบชีวิตของตนเอง

ผู้บริหารที่ผ่านโปรแกรมนี้ บอกว่า…

 • รู้จัก เข้าใจตนเองมากขึ้น
 • ค้นพบศักยภาพภายในตนและดึงขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำงาน
 • การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผ่อนคลาย เก่งคนมากขึ้น มีความสุขมากยิ่งขึ้น
 • รับผิดชอบชีวิตของตนเอง
 • ใช้สิ่งที่เรียนรู้มาฝึกฝน พัฒนาตนเอง จนกลายเป็นเนื้อเป็นตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=umlOeB5o754

ระยะเวลาของโปรแกรม

 • Face-to-face 2 วัน

สนใจติดต่อ

โค้ชทิพ โทร 0861656993

Facebook: Courage to Coach
Official Line: @CouragetoCoach