Courage to Coach … เราออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างไร?

งาน Courage to Coach เป็นงาน project ทำ 4-6 เดือน บางโครงการ อยู่กัน 9 เดือน บางองค์กร ทำงานกันเป็นปีที่ 3 แล้ว การออกแบบและจัดกระบวนการเรีย […]

ต่ออายุ ICF – อีกรอบกับ PCC

บันทึกเดือนกรกฏาคม เดือนที่ทบทวนตนเอง รวบรวมข้อมูลและตัดสินใจต่ออายุ PCC . การเดินทางบนสายโค้ชและฟา ฝึกฝน coaching & facilitation เริ่มต […]

การโค้ช (Coaching) คืออะไร?

การโค้ช (COACHING) กระบวนการพัฒนาตนเองรูปแบบหนึ่ง ที่โค้ช (Coach) ช่วยให้ผู้รับการโค้ช (Coachee) ค้นพบศักยภาพในตนเอง และนำขึ้นมาใช้เพื่อพบคำ […]

ทักษะการโค้ช (Coaching Skills)

การโค้ช (Coaching) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของหัวหน้างานและผู้นำที่เชื่อว่า “คนมีศักยภาพมากกว่าที่เราเห็น” จึงใช้การโค้ชเพื่อชี้ให […]

The 6C Model for Leader as Facilitator

The 6C Model TM เป็นหัวใจในการทำงาน Coaching และ Facilitation ของ Courage to Coach  เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของกระบวนการ เป็นหัวใจของการจัดกร […]

บนเส้นทางของโค้ชมืออาชีพ ตอน 7: Coaching & Facilitation Skills for Coach and Leader

เดินบนเส้นทางสายโค้ช นับแต่ปี 2552 ความฝันของฉัน คือ เป็นลมใต้ปีกของโค้ชและฟา! ฉันมองเห็นผู้คนเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองไปสู่วิถีชีวิตที่มีความสุข […]

บนเส้นทางของโค้ชมืออาชีพ ตอน 6 วิถีชีวิต Professional Life Coach

4 ปี ที่ใช้เวลาเรียนรู้ ทบทวนชีวิต จนออกมาเป็นหนังสือเล่มแรก บนเส้นทางสู่การเป็นโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง คำถามสุดท้าย คือ ฉันจะไปไหน? การที่ฉ […]

บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 4 Mind Coach กับการโค้ชบนพื้นฐานสติ (Mindfulness) Life และ Spiritual Coaching

Mindfulness หรือสติ การระลึกรู้เท่าทันอารมณ์ที่เป็นฝ่ายดี และเป็นสิ่งที่ยับยั้งไม่ให้จิตตกไปในอารมณ์ฝ่ายไม่ดี เป็นเครื่องชักนำใจให้ยึดถือกรร […]

บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 5 Transformational Life Coaching โค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ฉันได้ตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโท จิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยมหิดล . ความหมาย จิตตปัญ […]

บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 3 ไลฟ์โค้ช เรียน Life Coach สถาบันฝึกโค้ช Thailand Coaching Academy (TCA)

เส้นทางการโค้ชมืออาชีพพาฉันเดินทางมาสู่ สถาบันฝึกอบรมทักษะการโค้ชแห่งที่ 2 ก้าวสู่การฝึกฝน Life Coaching ชื่อ Thailand Coaching Academy  by […]