ความต้องการขององค์กร

 • หากองค์กรต้องการใช้ Feedback เป็นหนึ่งในเครื่องมือพัฒนางาน พัฒนาทีม สร้างให้เกิดผลลัพธ์ในงาน (Team Performance) พัฒนาคน (Individual Performance)

.

 • หากองค์กรกำลังมองหาโปรแกรมพัฒนาผู้บริหาร (Leadership Development Program) แบบ Action Learning ให้องค์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือ ฝึกฝนทักษะในพื้นที่ปลอดภัย เรียนรู้จากการลงมือทำจริง ได้รับการ mentoring และ feedback แบบรายบุคคลจากทีมโค้ชมืออาชีพ เพื่อให้เกิดมุมมองเชิงบวกต่อการให้และรับ feedback ซึ่งเป็น soft skills หรือ people skills ที่สำคัญ

.

Courage to Coach

เชื่อว่าผู้นำทีม ทุกคนมีความดีงาม มีความตั้งใจดี มีความสามารถ มีศักยภาพครบรอบด้านในตนเอง เราเป็นเพื่อนคู่คิดขององค์กรในการขยายศักยภาพผู้นำทีมให้เก่งตน เก่งคน เก่งทีม เก่งคิด เก่งงาน ด้วยเครื่องมือ Facilitative Coaching ผู้นำทีมขยายภาวะผู้นำในตัวเอง (Self-Leadership) ด้วยหลักคิดแบบ Growth Mindset ขยายทักษะ People Skills หรือ Soft Skills

.

โปรแกรมนำเสนอ

Courage to Coach ขอนำเสนอ “Collaborative Feedback ฟีดแบ็กอย่างมีส่วนร่วม” เพื่อสนับสนุน team performance และ people performance จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมการให้และรับ Feedback ในองค์กร

.

Feedback 
เครื่องมือเชิงบวกในการทำงาน เครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาทีม พัฒนาองค์กร เครื่องมือสร้างทีมเรียนรู้ของผู้นำ เครื่องมือในการพัฒนาตนเอง และเป็น กระจกสะท้อนที่เกี่ยวข้องกับผลงาน และพฤติกรรม ทั้งแง่บวกและแง่ลบ
.
Collaborative Feedback
Productive Conversation!
กระบวนการ ที่กระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์และสื่อสารสองทาง ในการให้และรับ Feedback เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีที่สุด หรือโอกาสที่มากยิ่งขึ้น โดยสัมพันธ์กับเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ
.
.

วัตถุประสงค์

 1. Self-Leadership: ผู้บริหารใช้ collaborative feedback เป็นหนึ่งในเครื่องมือพัฒนาภาวะผู้นำในสไตล์ของตนเอง
 2. People Performance: ผู้บริหารใช้ collaborative feedback และ people skills ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฟังด้วยใจ สังเกตการทำงาน ในการพัฒนาสมาชิกของทีมแต่ละคนให้รู้สึกเป็นเจ้าของงาน รับผิดชอบ ลงมือทำ มีพฤติกรรมที่สนับสนุน KPIs และบรรลุเป้าหมายของตน (Individual Performance)
 3. Team Performance: ผู้บริหารใช้ collaborative feedback และ people skills ที่เกี่ยวข้อง สร้างผลลัพธ์ในงาน เกิดทีมงานให้แข็งแกร่ง บรรลุเป้าหมายของทีมร่วมกัน

.

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารทุกระดับ เพื่อใช้ในการทำงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กร

.

ผลลัพธ์ที่คาดหวังได้

 1. เสริมสร้าง mindset ในการให้และรับ feedback
 2. เข้าใจตนเองและผู้อื่น
 3. มีองค์ความรู้และทักษะ people skills ที่เกี่ยวข้อง
 4. มีองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิค กระบวนการ และขั้นตอน collaborative feedback
 5. มีพื้นที่ฝึกฝนเครื่องมือต่างๆ
 6. มีวิธีการสังเกต ประเมิน สนับสนุน และติดตามผลภายหลังการให้ collaborative feedback

.

เนื้อหาของ Workshop

Part 1. Know Your Why

 • เพราะอะไรองค์กรจึงต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร การให้และรับ Collaborative Feedback
 • ประโยชน์ต่อคนทำงาน ทีม และ องค์กร

Part 2. Collaborative Feedback คืออะไร

 • The 5 Leadership roles
 • Mindset สำหรับผู้ให้ และผู้รับ Collaborative Feedback

Part 3. Related People Skills

 • Psychological safety
 • Emphatic listening
 • Rapport building
 • Observation
 • Recognition
 • Questioning

Part 4. ประเภทของ Collaborative Feedback

 • Affirmational Feedback
 • Adjustment Feedback

 Part 5. การทำงานประจำวัน

 • Formal Feedback: กระบวนการ Collaborative Feedback
  • การเตรียมการ
  • Conduct 1-on-1 session
  • การติดตามผล
 • On-going Feedback
  • Performance Feedback
  • Development Feedback
  • Team Feedback

Part 6. การติดตามผลและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

 • ผู้บริหารใช้กระบวนการ collaborative feedback โดยได้รับการสนับสนุนจาก key stakeholders ในองค์กร
 • Coaching & Mentoring
 • Team Facilitation

.

ระยะเวลาของโปรแกรม

 •  2 วัน Face-to-face หรือ Online
 • Customized Team Training/Workshop เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ และการฝึกฝน ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อตอบโจทย์และความต้องการของแต่ละองค์กร
 • บางองค์กรจัดเป็น โปรแกรมระยะยาว เช่น 3-6 เดือน เพื่อให้มีการฝึกฝน นำไปใช้จริงในการทำงาน และกลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง พร้อมทั้งถามคำถาม ฝึกฝนเพิ่มเติมใน Group/Team Coaching หรือ Community of Practice

.

Collaborative feedback In Action

https://www.facebook.com/share/p/m1gV9cYm5TJhRhG8/?mibextid=Nif5oz

.

ประวัติผู้สอน: Our Team – Courage to Coach

.


สนใจติดต่อ
โค้ชทิพ โทร 0861656993
Facebook: Courage to Coach
Official Line: @CouragetoCoach

.

ข้อมูลเพิ่มเติม่ :-
Youtube: Courage to Coach
.
.

บางส่วนของลูกค้าและ Partners https://www.couragetocoach.net/our-clients/

.

#CollaborativeFadback #Feedback

#Couragetocoach #FacilitativeCoaching