ความต้องการขององค์กร

 • หากองค์กรต้องการใช้ Feedback เป็นหนึ่งในเครื่องมือพัฒนางาน พัฒนาทีม สร้างให้เกิดผลลัพธ์ในงาน (Team Performance) พัฒนาคน (Individual Performance)

.

 • หากองค์กรกำลังมองหาโปรแกรมพัฒนาผู้บริหาร (Leadership Development Program) แบบ Action Learning ให้องค์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือ ฝึกฝนทักษะในพื้นที่ปลอดภัย เรียนรู้จากการลงมือทำจริง ได้รับการ mentoring และ feedback แบบรายบุคคลจากทีมโค้ชมืออาชีพ เพื่อให้เกิดมุมมองเชิงบวกต่อการให้และรับ feedback ซึ่งเป็น soft skills หรือ people skills ที่สำคัญ

.

Courage to Coach

เชื่อว่าผู้นำทีม ทุกคนมีความดีงาม มีความตั้งใจดี มีความสามารถ มีศักยภาพครบรอบด้านในตนเอง เราเป็นเพื่อนคู่คิดขององค์กรในการขยายศักยภาพผู้นำทีมให้เก่งตน เก่งคน เก่งทีม เก่งคิด เก่งงาน ด้วยเครื่องมือ Facilitative Coaching ผู้นำทีมขยายภาวะผู้นำในตัวเอง (Self-Leadership) ด้วยหลักคิดแบบ Growth Mindset ขยายทักษะ People Skills หรือ Soft Skills

.

โปรแกรมนำเสนอ

Courage to Coach ขอนำเสนอ “Collaborative Feedback ฟีดแบ็กอย่างมีส่วนร่วม” เพื่อสนับสนุน team performance และ people performance จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมการให้และรับ Feedback ในองค์กร

.

Feedback 
เครื่องมือเชิงบวกในการทำงาน เครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาทีม พัฒนาองค์กร เครื่องมือสร้างทีมเรียนรู้ของผู้นำ เครื่องมือในการพัฒนาตนเอง และเป็น กระจกสะท้อนที่เกี่ยวข้องกับผลงาน และพฤติกรรม ทั้งแง่บวกและแง่ลบ
.
Collaborative Feedback
Productive Conversation!
กระบวนการ ที่กระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์และสื่อสารสองทาง ในการให้และรับ Feedback เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีที่สุด หรือโอกาสที่มากยิ่งขึ้น โดยสัมพันธ์กับเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ
.
.

วัตถุประสงค์

 1. Self-Leadership: ผู้บริหารใช้ collaborative feedback เป็นหนึ่งในเครื่องมือพัฒนาภาวะผู้นำในสไตล์ของตนเอง
 2. People Performance: ผู้บริหารใช้ collaborative feedback และ people skills ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฟังด้วยใจ สังเกตการทำงาน ในการพัฒนาสมาชิกของทีมแต่ละคนให้รู้สึกเป็นเจ้าของงาน รับผิดชอบ ลงมือทำ มีพฤติกรรมที่สนับสนุน KPIs และบรรลุเป้าหมายของตน (Individual Performance)
 3. Team Performance: ผู้บริหารใช้ collaborative feedback และ people skills ที่เกี่ยวข้อง สร้างผลลัพธ์ในงาน เกิดทีมงานให้แข็งแกร่ง บรรลุเป้าหมายของทีมร่วมกัน

.

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารทุกระดับ เพื่อใช้ในการทำงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กร

.

ผลลัพธ์ที่คาดหวังได้

 1. เสริมสร้าง mindset ในการให้และรับ feedback
 2. เข้าใจตนเองและผู้อื่น
 3. มีองค์ความรู้และทักษะ people skills ที่เกี่ยวข้อง
 4. มีองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิค กระบวนการ และขั้นตอน collaborative feedback
 5. มีพื้นที่ฝึกฝนเครื่องมือต่างๆ
 6. มีวิธีการสังเกต ประเมิน สนับสนุน และติดตามผลภายหลังการให้ collaborative feedback

.

เนื้อหาของ Workshop

Part 1. Know Your Why

 • เพราะอะไรองค์กรจึงต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร การให้และรับ Collaborative Feedback
 • ประโยชน์ต่อคนทำงาน ทีม และ องค์กร

Part 2. Collaborative Feedback คืออะไร

 • The 5 Leadership roles
 • Mindset สำหรับผู้ให้ และผู้รับ Collaborative Feedback

Part 3. Related People Skills

 • Psychological safety
 • Emphatic listening
 • Rapport building
 • Observation
 • Recognition
 • Questioning

Part 4. ประเภทของ Collaborative Feedback

 • Affirmational Feedback
 • Adjustment Feedback

 Part 5. การทำงานประจำวัน

 • Formal Feedback: กระบวนการ Collaborative Feedback
  • การเตรียมการ
  • Conduct 1-on-1 session
  • การติดตามผล
 • On-going Feedback
  • Performance Feedback
  • Development Feedback
  • Team Feedback

Part 6. การติดตามผลและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

 • ผู้บริหารใช้กระบวนการ collaborative feedback โดยได้รับการสนับสนุนจาก key stakeholders ในองค์กร
 • Coaching & Mentoring
 • Team Facilitation

.

ระยะเวลาของโปรแกรม

 •  2 วัน Face-to-face หรือ Online
 • Customized Team Training/Workshop เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ และการฝึกฝน ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อตอบโจทย์และความต้องการของแต่ละองค์กร
 • บางองค์กรจัดเป็น โปรแกรมระยะยาว เช่น 3-6 เดือน เพื่อให้มีการฝึกฝน นำไปใช้จริงในการทำงาน และกลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง พร้อมทั้งถามคำถาม ฝึกฝนเพิ่มเติมใน Group/Team Coaching หรือ Community of Practice

.

Collaborative feedback In Action

https://www.facebook.com/share/p/m1gV9cYm5TJhRhG8/?mibextid=Nif5oz

.

ประวัติผู้สอน: Our Team – Courage to Coach

.

บางส่วนของลูกค้าและ Partners https://www.couragetocoach.net/our-clients/

.

==============

ติดต่อ Courage to Coach:-

Tel: 086-165-6993

Email: couragetocoach@gmail.com

Website: Contact Us – Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

==============

.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page: Courage to Coach

Facebook Page: CoachAomTasaneeJar

Facebook Page: CoachAomTasanee

Website: www.couragetocoach.net/

youtube: https://www.youtube.com/@couragetocoach3266/featured

.

.

สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader

https://www.couragetocoach.net/product/facilitative-coaching-for-team-leader/

.

คอร์ส online #SkillLane

คอร์สออนไลน์ Facilitative Coaching for Team Leader พัฒนาตน ขยายศักยภาพคน เพิ่มศักยภาพทีม ส่งมอบประสิทธิผลในงาน | SkillLane

.

แบ่งปันองค์ความรู้ ผ่าน Facebook Live 2022-2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=827217172745417&set=a.438619734938498

.

.

#CouragetoCoach #FacilitativeCoaching #TeamCoaching

#TeamCoachingThailand #Team #TeamLeader #Coaching #Facilitation

#GroupCoaching #TeamDevelopment #ExecutiveCoaching

#LeadershipDevelopment #CoachAom #CoachTomSongyos

#CoachingThailand #TeamFacilitation 

#โค้ชอ้อม #การโค้ช #การฟา #การโค้ชทีม #โค้ชตอม

สนใจ Service นี้? ติดต่อ​ Courage to Coach

แชร์หน้านี้