การโค้ชทีม

การทำให้ศักยภาพของทีม สูงกว่าศักยภาพของแต่ละบุคคลรวมกัน ดังนั้นการมองเห็นเป้าหมายของทีมร่วมกัน (shared goals) ความเป็นตัวตนของสมาชิกทีม ทั้งพฤติกรรม ความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อ ข้อมูลทุกอย่างจากสมาชิกทุกคนในทีมมีความสำคัญก่อให้เกิดพลวัตในกระบวนการโค้ชทีม ปัญญาร่วมของทีม (Collective Insights/Wisdom) เกิดจากสมาชิกของทีมที่ทำงานร่วมกัน พูดคุย สื่อสาร รับฟัง ใช้ข้อมูล แชร์ความคิด ใส่ใจความรู้สึกของสมาชิกคนอื่น ก่อให้เกิดความคิดใหม่นำไปสู่การลงมือทำ มุ่งสู่เป้าหมายของทีม

อ่านต่อ …. การโค้ชทีม หรือ Team Coaching คืออะไร?

การโค้ชทีม Team Coaching by Courage to Coach – Courage to Coach

.

Lead Your Team with Team Coaching นำทีม ด้วยการโค้ชทีม

เป็นโปรแกรมที่มุ่งเน้นให้ผู้นำทีมเข้าใจการโค้ชทีม ซึ่งเป็น advanced coaching skills 

ประโยชน์ของโปรแกรม

 1. เพิ่มศักยภาพผู้นำที่มี coaching หรือ facilitation skills และใช้ทักษะในการทำงานจริง ต่อยอดองค์ความรู้ลงลึก เพิ่มทักษะขั้น advance
 2. สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุย สื่อสาร ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ
 3. เป็นเครื่องมือช่วยสร้างโฟกัส ประสานและทำงานร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ
 4. ใช้ team coaching ในการประชุม การติดตามผลการทำงาน ร่วมกันค้นหาปัญหาและแก้ไข
 5. ใช้ coaching skills ฝึกการคิดร่วมกัน วางแผน ลงมือทำ และเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
 6. ขยายความสามารถสู่การสร้างทีมแบบ One Team One Goal และพัฒนาทีมอย่างยั่งยืน
 7. หลังจากฝึกฝนแล้ว ผู้นำสามารถใช้ทักษะต่างๆ ในการทํางาน สื่อสาร ฟัง พูดคุยกับทีม เช่น
  • สร้างบทสนทนาประจำวัน
  • สร้างการสนทนาที่มีความหมาย
  • แสดงความคิดเห็น สะท้อน ให้ feedback
  • การยอมรับ ยกย่อง ชื่นชม เห็นคุณค่าที่แท้จริงของคน (Recognition)
  • นําการประชุมที่มีส่วนร่วม
  • สร้างพื้นที่เรียนรู้ของทีม
  • สร้างการเรียนรู้ในทีม ถอดบทเรียนจากการทำงานร่วมกัน (Learning & Reflection)
.

เหมาะสําหรับ

 • ผู้นําทีม ที่ต้องการ people skills หรือ soft skills มาเสริม functional skills ที่เก่งดีแล้ว
 • ผู้นำทีมแบบโค้ช ที่ผ่านการเรียนรู้ฝึกฝน coaching skills ต้องการขยายศักยภาพของตน
 • องค์กรที่มีวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ความร่วมมือร่วมใจ การสื่อสารสองทาง การพูดคุยและสนทนาที่มีความหมาย ตลอดจน team learning

.

เนื้อหา

 • หลักคิดในการโค้ชทีม (Team Coaching Mindset)
 • ความแตกต่างระหว่างการทำงานเป็นทีม และการทำงานกลุ่ม
 • วิธีพัฒนาทีม 6 แบบ (Team Development Modality)
 • การทำงานเป็นทีมแบบ One Team One Goal
 • ทบทวน Coaching ขั้นพื้นฐาน สานสัมพันธ์-ฟัง-ทวน-สังเกต-ถามคำถาม-การโค้ชรายบุคคล
 • Team Coaching Key Elements
 • พลวัตของทีม (Team dynamics)
 • สร้าง Trust และ Psychological safety ในการโค้ชทีม
 • ฝึกโค้ชทีม ด้วยการฟัง-ทวน-สังเกต-ชื่นชม
 • ฝึกสังเกต สะท้อน ให้ฟีดแบ็กแบบทีม
 • ฝึกใช้ในการพูดคุย นำประชุม
 • ฝึกโค้ชทีม ให้ร่วมแก้ปัญหา ร่วมระดมสมอง
 • ฝึกโค้ชทีม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในทีม

.

การโค้ชรายบุคคล (One-on-One Coaching) การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) และ การโค้ชทีม (Team Coaching) แตกต่างกันอน่างไร?

การโค้ชรายบุคคล (One-on-One Coaching) การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) และ การโค้ชทีม (Team Coaching) แตกต่างกันอน่างไร? – Courage to Coach

.

โปรแกรม Mentoring

การฝึกฝน ลงมือทำ โดยการ mentor ของโค้ชพี่เลี้ยง เพื่อให้ผู้นําสามารถใช้ทักษะการโค้ชทีมได้อย่างเป็นธรรมชาติและมั่นใจที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดในการทำงาน เช่น

 • สร้าง Two-ways Communication ในองค์กร
 • สร้าง Trust และ Psychological safety ในการโค้ชทีม
 • ฝึกโค้ชทีม ด้วยการฟัง-ทวน-สังเกต-ชื่นชม
 • ฝึกสังเกต สะท้อน ให้ฟีดแบ็กแบบทีม
 • ฝึกนำประชุมแบบ Collaborative Meeting
 • ฝึกโค้ชทีม ให้ร่วมแก้ปัญหา ร่วมระดมสมอง
 • ฝึกโค้ชทีม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในทีม
 • Check-in, Self & Group Reflection

.

ระยะเวลาของโปรแกรม

 • Team Training/Workshop 2 วัน On Site หรือ Online
 • Customized Team Training/Workshop เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ และการฝึกฝน ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อตอบโจทย์และความต้องการของแต่ละองค์กร
 • ลูกค้าองค์กรส่วนมาก จัดเป็นโปรแกรมระยะยาว เช่น 3-6 เดือน เพื่อให้มีการฝึกฝน นำไปใช้จริงในการทำงาน และกลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง พร้อมทั้งถามคำถาม ฝึกฝนเพิ่มเติมใน Team Coaching Community

.

นำทีมโดย โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC, ACTC
โค้ชตอม ทรงยศ จารุสมบัติ, ACC, Certified Team Coaching
โค้ชทิพวรรณ พรประเสริฐนุกูล, ACC, Certified Team Coaching
พร้อมทีมโค้ชที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก International Coach Federation (ICF)
.

ประวัติผู้สอน: Our Team – Courage to Coach

.
.
————————–
สนใจบริการต่างๆ
ติดต่อเรา :-
Tel: 086-165-6993
Email: couragetocoach@gmail.com
LineID: tiffy_217
.
ข้อมูลเพิ่มเติม
.
.
สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader
.
แบ่งปันองค์ความรู้ ผ่าน Facebook Live 2022-2023
.