การโค้ชทีม

การทำให้ศักยภาพของทีม สูงกว่าศักยภาพของแต่ละบุคคลรวมกัน ดังนั้นการมองเห็นเป้าหมายของทีมร่วมกัน (shared goals) ความเป็นตัวตนของสมาชิกทีม ทั้งพฤติกรรม ความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อ ข้อมูลทุกอย่างจากสมาชิกทุกคนในทีมมีความสำคัญก่อให้เกิดพลวัตในกระบวนการโค้ชทีม ปัญญาร่วมของทีม (Collective Insights/Wisdom) เกิดจากสมาชิกของทีมที่ทำงานร่วมกัน พูดคุย สื่อสาร รับฟัง ใช้ข้อมูล แชร์ความคิด ใส่ใจความรู้สึกของสมาชิกคนอื่น ก่อให้เกิดความคิดใหม่นำไปสู่การลงมือทำ มุ่งสู่เป้าหมายของทีม

.

อ่านต่อ …. การโค้ชทีม หรือ Team Coaching คืออะไร?

การโค้ชทีม Team Coaching by Courage to Coach – Courage to Coach

.

Lead Your Team with Team Coaching นำทีม ด้วยการโค้ชทีม

เป็นโปรแกรมที่มุ่งเน้นให้ผู้นำทีมเข้าใจการโค้ชทีม ซึ่งเป็น advanced coaching skills 

ประโยชน์ของโปรแกรม

 1. เพิ่มศักยภาพผู้นำที่มี coaching หรือ facilitation skills และใช้ทักษะในการทำงานจริง ต่อยอดองค์ความรู้ลงลึก เพิ่มทักษะขั้น advance
 2. สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุย สื่อสาร ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ
 3. เป็นเครื่องมือช่วยสร้างโฟกัส ประสานและทำงานร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ
 4. ใช้ team coaching ในการประชุม การติดตามผลการทำงาน ร่วมกันค้นหาปัญหาและแก้ไข
 5. ใช้ coaching skills ฝึกการคิดร่วมกัน วางแผน ลงมือทำ และเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
 6. ขยายความสามารถสู่การสร้างทีมแบบ One Team One Goal และพัฒนาทีมอย่างยั่งยืน
 7. หลังจากฝึกฝนแล้ว ผู้นำสามารถใช้ทักษะต่างๆ ในการทํางาน สื่อสาร ฟัง พูดคุยกับทีม เช่น
  • สร้างบทสนทนาประจำวัน
  • สร้างการสนทนาที่มีความหมาย
  • แสดงความคิดเห็น สะท้อน ให้ feedback
  • การยอมรับ ยกย่อง ชื่นชม เห็นคุณค่าที่แท้จริงของคน (Recognition)
  • นําการประชุมที่มีส่วนร่วม
  • สร้างพื้นที่เรียนรู้ของทีม
  • สร้างการเรียนรู้ในทีม ถอดบทเรียนจากการทำงานร่วมกัน (Learning & Reflection)
.

เหมาะสําหรับ

 • ผู้นำทีมแบบโค้ช (Leader as Coach) ที่ผ่านการเรียนรู้ฝึกฝน coaching skills ต้องการขยายศักยภาพของตนด้วย advanced skills
 • ผู้นำทีมแบบฟา (Leader as Facilitator) ต้องการขยายศักยภาพและใช้ทักษะ Team Coaching ในการทำงานจริง ต่อยอดองค์ความรู้ลงลึก
 • ผู้นําทีม ที่ต้องการ people skills หรือ soft skills มาเสริม functional skills ที่เก่งดีแล้ว
 • องค์กรที่มีวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ความร่วมมือร่วมใจ การสื่อสารสองทาง workplace learning หรือ team learning

.

เนื้อหา

1. Team!

 • การทำงานเป็นทีม และการทำงานกลุ่ม
 • 6 แนวทางในการพัฒนาทีม (Team Development Modalities)
 • พลวัตของทีม (Team dynamics)
 • Team Effectiveness

2. What is team coaching?

 • ความหมายของ Team Coaching
 • ผู้นำทีมใช้ Team Coaching อย่างไร?
 • ประโยชน์ของการโค้ชทีม

3. How to coach team    

 • Team Coaching Key Elements
 • หลักคิดในการโค้ชทีม (Team Coaching Mindset)
 • Team Coaching Mindsetม Skills & Tools
  • การสร้างความรู้สึกปลอดภัยทางจิตวิทยา และสานสัมพันธ์เชิงลึก
  • การสังเกตในการโค้ชทีม
  • ทักษะฟังด้วยใจในการโค้ชทีม
  • การถามคำถามในการโค้ชทีม
  • Collaborative Feedback
  • Interventions
  • ทักษะชื่นชมทีม
 • Models & Tools ในการโค้ชทีม
 • ประชุมอย่างมีส่วนร่วม: Collaborative Meeting ด้วยเครื่องมือ team coaching
 • ตัวอย่างคำถาม

 

ฝึกโค้ชทีม

 • ฝึกสานสัมพันธ์
 • สร้าง psychological safety
 • ฝึกสังเกตทีม-ฟัง-ทวน-ชื่นชม-สะท้อน
 • ฝึกถามคำถาม ชวนคิด ชวนคุยกับทีม
 • ฝึกแทรกแซง (Intervention)
 • ฝึกโค้ชทีม
  • เพื่อตั้งเป้าหมาย
  • เพื่อปรับประสิทธิภาพการสื่อสาร
  • ให้ร่วมแก้ปัญหา ร่วมระดมสมอง
  • เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในทีม
 • ฝึกนำการประชุมอย่างมีส่วนร่วม

.

เข้าใจความแตกต่างระหว่าง 1-1 Coaching, Group Coaching และ Team Coaching อ่านเพิ่มเติม :-

การโค้ชรายบุคคล (One-on-One Coaching) การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) และ การโค้ชทีม (Team Coaching) แตกต่างกันอน่างไร? – Courage to Coach

.

ระยะเวลาของโปรแกรม

 • Team Training/Workshop 2 วัน On Site หรือ Online
 • Customized Team Training/Workshop เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ และการฝึกฝน ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อตอบโจทย์และความต้องการของแต่ละองค์กร
 • Mentoring Program ลูกค้าองค์กรส่วนมาก จัดเป็นโปรแกรมระยะยาว เช่น 3-6 เดือน เพื่อให้มีการฝึกฝน นำไปใช้จริงในการทำงาน และกลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง พร้อมทั้งถามคำถาม ฝึกฝนเพิ่มเติมใน Team Coaching Community

.

Mentoring Program

การฝึกฝน ลงมือทำ โดยการ mentor ของโค้ชพี่เลี้ยง เพื่อให้ผู้นําสามารถใช้ทักษะการโค้ชทีมได้อย่างเป็นธรรมชาติและมั่นใจที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดในการทำงาน เช่น

 • สร้าง Two-ways Communication ในองค์กร
 • สร้าง Trust และ Psychological safety ในการโค้ชทีม
 • ฝึกโค้ชทีม ด้วยการฟัง-ทวน-สังเกต-ชื่นชม
 • ฝึกสังเกต สะท้อน ให้ฟีดแบ็กแบบทีม
 • ฝึกนำประชุมแบบ Collaborative Meeting
 • ฝึกโค้ชทีม ให้ร่วมแก้ปัญหา ร่วมระดมสมอง
 • ฝึกโค้ชทีม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในทีม
 • Check-in, Self & Group Reflection

.

นำทีมโดย โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC, ACTC

โค้ชตอม ทรงยศ จารุสมบัติ, ACC, Certified Team Coaching

โค้ชทิพวรรณ พรประเสริฐนุกูล, ACC, Certified Team Coaching

พร้อมทีมโค้ชที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก International Coach Federation (ICF)

ประวัติผู้สอน: Our Team – Courage to Coach

ลูกค้า: Our Clients – Courage to Coach

.

==============

ติดต่อ Courage to Coach:-

Tel: 086-165-6993

Email: couragetocoach@gmail.com

Website: Contact Us – Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

==============

.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page: Courage to Coach

Facebook Page: CoachAomTasaneeJar

Facebook Page: CoachAomTasanee

Website: www.couragetocoach.net/

youtube: https://www.youtube.com/@couragetocoach3266/featured

.

.

สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader

https://www.couragetocoach.net/product/facilitative-coaching-for-team-leader/

.

คอร์ส online #SkillLane

คอร์สออนไลน์ Facilitative Coaching for Team Leader พัฒนาตน ขยายศักยภาพคน เพิ่มศักยภาพทีม ส่งมอบประสิทธิผลในงาน | SkillLane

.

แบ่งปันองค์ความรู้ ผ่าน Facebook Live 2022-2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=827217172745417&set=a.438619734938498

.

.

#CouragetoCoach #FacilitativeCoaching #TeamCoaching

#TeamCoachingThailand #Team #TeamLeader #Coaching #Facilitation

#GroupCoaching #TeamDevelopment #ExecutiveCoaching

#LeadershipDevelopment #CoachAom #CoachTomSongyos

#CoachingThailand #TeamFacilitation 

#โค้ชอ้อม #การโค้ช #การฟา #การโค้ชทีม #โค้ชตอม

สนใจ Service นี้? ติดต่อ​ Courage to Coach

แชร์หน้านี้