Leadership Coaching เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้นำทีมในยุคนี้ “โค้ช (Coach)” เป็นคนที่ร่วมมือกับ “ผู้บริหารที่ได้รับการโค้ช (Coachee)” ในกระบวนการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ใช้ศักยภาพอย่างสูงสุดทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ

.

Leadership Coaching ออกแบบเฉพาะรายบุคคล ตามโจทย์ที่ผู้นำทีม HR และองค์กรต้องการ

ขอบเขต อาจเป็นดังนี้

1.Self-Leadership

 • พัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นำที่แข็งแรงจากภายใน
 • เข้าใจความแตกต่างหลากหลายของคนในองค์กร
 • ทำงานกับ style ของตนเองที่มีผลกระทบต่อทีม
 • ใช้ Growth mindset ในการนำชีวิต
 • การรับมือกับคนหรือสถานการณ์ที่เป็น Trigger
 • Work-Life Integration
 • Authentic Leadership
 • Visionary Leadership

.

2. Lead Others, Lead Team, Lead Change

 • นำคน (Lead People) นำทีม (Lead Team) นำการเปลี่ยนแปลง (Lead Change)
 • ติดตั้ง People skills หรือ Soft skills หรือ Essential skills ให้ได้ประสิทธิผลในการทำงาน (Performance) พฤติกรรมและศักยภาพภายใน (Behaviors & Potentials
 • เพิ่มทักษะสำหรับผู้นำทีมที่สำคัญ ใช้ทักษะเหล่านี้ในการขยายศักยภาพที่มีในตัวเองของสมาชิกทีมแต่ละคน ให้เก่งมากขึ้น ดีมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น
 • เปิดพื้นที่ให้ผู้คนตัดสินใจดึงศักยภาพของตนขึ้นมาใช้ในการทำงานให้สำเร็จด้วยตัวเอง
 • Servant Leadership เป็นผู้นำที่ serve คนอื่น
 • การสร้างบรรยากาศในการทำงานเป็นทีมให้สนุกและมีความสุขมากขึ้น

.

โดยทั่วไปขั้นตอนการทำงานมี 6 ขั้นตอน

 1. 180° Feedback from Stakeholders นัดคุยกับเพื่อนร่วมงานและลูกน้อง
 2. 1-on-1 Coaching โค้ชทางออนไลน์ หรือ Face-2-Face เดือนละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 3. Executive Mid-way Report สรุปเป็นรายงานย่อเพื่อส่งผู้บริหารและ HR ในระหว่างการโค้ช
 4. 1-on-1 Coaching โค้ชทางออนไลน์ หรือ Face-2-Face เดือนละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 5. 180° Feedback from Stakeholders นัดคุยกับเพื่อนร่วมงานและลูกน้อง
 6. Executive Final Report สรุปเป็นรายงานย่อเพื่อส่งผู้บริหาร

.

สิ่งที่ผู้บริหารและองค์กรจะได้รับ

 • เพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร หรือกลุ่ม Talent
 • เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ได้ผลลัพธ์ของงานตามเป้าหมาย
 • เกิดความเข้าใจ และยอมรับ เกิดการสะท้อนความคิดใหม่ การเรียนรู้ใหม่ ทัศนคติใหม่
 • การสร้าง Awareness สร้าง Role Model เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลง
 • ปรับปรุงเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
 • สนับสนุนการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในสถานการณ์จริง
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กร บริหารการเปลี่ยนแปลง พัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน

.

ระยะเวลาของโปรแกรม

 • โดยปกติ การโค้ชใช้เวลาในการโค้ชครั้งละ 1.5 ชั่วโมง
 • โค้ชอย่างน้อย 6 ครั้ง ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน

.

Our Team

โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC, ACTC

โค้ชตอม ทรงยศ จารุสมบัติ, ACC, Certified Team Coaching & Group Coaching

โค้ชทิพวรรณ พรประเสริฐนุกูล, ACC, Certified Team Coaching & Group Coaching

Profile โค้ช: Our Team – Courage to Coach

เราทำงานกับโค้ชมืออาชีพมากมาย ทุกคนได้รับการรับรองวิชาชีพตามมาตรฐานสากลจาก International Coaching Federation: ICF

.
testimomials: (8) Facebook

testimonials: What Clients are Saying – Courage to Coach

Blog การโค้ช:  05 Coaching Profession | Coaching Business Archives – Courage to Coach

.
————————–
สนใจบริการต่างๆ
ติดต่อเรา :-
Tel: 086-165-6993
Email: couragetocoach@gmail.com
LineID: tiffy_217
.
ข้อมูลเพิ่มเติม
.
.
สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader
.
คอร์ส online #SkillLane “Facilitative Coaching for Team Leader”
https://www.facebook.com/share/p/h438SUt5hDxFi811/?mibextid=oFDknk
.
แบ่งปันองค์ความรู้ ผ่าน Facebook Live 2022-2023
.