Courage to Coach เป็นพันธมิตรขององค์กรในการสร้างผู้นําทีม หัวหน้าทีมทุกตําแหน่งที่เรียนรู้ พัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กับพัฒนาผู้อื่น บ่มเพาะผู้นํารุ่นต่อไป สร้างทีมให้ทํางานร่วมกัน ส่งมอบประสิทธิภาพการทํางานให้องค์กร
.

Facilitative Coaching: Beyond 1-on-1 Coaching โปรแกรมนี้ช่วยให้หัวหน้าทีมสามารถขยายศักยภาพด้วยเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง หมวกผู้นําทั้ง 5 ใบ ประกอบด้วยหมวกผู้นํา หมวกสอน หมวกโค้ช และหมวกฟาฟา ซึ่งใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆ ในการทํางานประจําวัน

.
Facilitative Coaching เป็นเครื่องมือสําหรับหัวหน้าทีมเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพให้กับผู้คน เพิ่มศักยภาพให้กับทีมของคุณและส่งมอบประสิทธิภาพการทํางาน
.
หัวหน้าทีมใช้ Facilitative Coaching เพื่อ…
 1. มีวิธีคิดในการดําเนินชีวิตของตนเอง เรียนรู้ พัฒนา เปลี่ยนแปลงตัวเอง
 2. ใช้เป็นทักษะในการนําทีมด้วยความมั่นใจในศักยภาพของผู้คนเป็นเครื่องมืออย่าง People Skills/Soft Skills ในการพัฒนาคน
 3. ช่วยให้ผู้คนดึงศักยภาพในการทํางานออกมา
 4. ทํางานเป็นทีมทํางานร่วมกันด้วยความเต็มใจเอาชนะอุปสรรคที่ขวางทางไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 5. ส่งมอบผลลัพธ์และมีความสุขขณะทํางาน
 6. สร้างวัฒนธรรมการทํางานด้วยความรักและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี สร้างพื้นที่การสนทนาในองค์กรด้วยการฝึกสอนการอํานวยความสะดวกการให้คําปรึกษาการสนทนาการสนทนาที่มีคุณภาพข้อเสนอแนะและการยอมรับ
.

เหมาะสําหรับ

 • ผู้นําทีม ที่ต้องการ people skills หรือ soft skills มาเสริม functional skills ที่เก่งดีแล้ว
 • ผู้นำทีมแบบโค้ช ที่ผ่านการเรียนรู้ฝึกฝน coaching skills ต้องการขยายศักยภาพของตน
 • ผู้นําทีมสไตล์ฟา นักสร้างพื้นที่พูดคุย ที่ใช้ทักษะ facilitation ในการทํางาน
 • องค์กรที่นํา OKR มาใช้
 • องค์กรที่กําลังสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ความร่วมมือร่วมใจ การสื่อสารสองทาง การพูดคุยและสนทนาที่มีความหมาย ตลอดจน workplace learning

.

ประโยชน์ของโปรแกรม

 1. เสริมสร้าง Growth Mindset ด้วยเครื่องมือในการดูแลตัวเอง ยอมรับศักยภาพของตนเองและผู้อื่น สามารถเชื่อมโยงค่านิยมและเป้าหมายส่วนตัวของตนเองเข้ากับทีมและองค์กร และตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินชีวิตของตนเอง
 2. เสริมสร้างแนวคิดและทัศนคติของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ตัดสิน สื่อสารในเชิงบวกและจัดการทีมอย่างมีความสุข
 3. เรียนรู้และทําความเข้าใจทักษะชีวิต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์ เปิดรับฟังเพื่อดึงศักยภาพที่ดีของทีม และนําทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
 4. สร้างทีมที่มีความคิดเดียวกัน คุยกันเป็นภาษาเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้ทุกคนให้กําลังใจซึ่งกันและกัน เปิดมุมมองใหม่ๆ  นํามาซึ่งความเห็นอกเห็นใจ พร้อมเริ่มทําสิ่งใหม่ๆ เพื่อตนเองและผู้อื่น
 5. มีเครื่องมือในการพัฒนาคนด้วยเทคนิค Coaching Skills ร่วมกับ Facilitation Skills เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ทักษะในบทบาทต่างๆ เช่น Leading, Mentoring, Emphatic Listening, Coaching หรือ Facilitation
 6. หลังจากฝึกฝนแล้ว คุณสามารถใช้ทักษะต่างๆ ในการทํางาน สื่อสาร ฟัง พูดคุยกับทีม เช่น
  • สร้างบทสนทนาประจำวัน
  • สร้างการสนทนาที่มีความหมาย
  • แสดงความคิดเห็น สะท้อน ให้ feedback
  • การยอมรับ ยกย่อง ชื่นชม เห็นคุณค่าที่แท้จริงของคน (Recognition)
  • นําการประชุมที่มีส่วนร่วม
  • สร้างพท้นที่เรียนรู้ของทีม
  • สร้างการเรียนรู้ในทีม ถอดบทเรียนจากการทำงานร่วมกัน (Learning & Reflection)

.

โปรแกรม Mentoring

การฝึกฝน ลงมือทำ โดยการ mentor ของโค้ชพี่เลี้ยง เพื่อให้ผู้นําสามารถใช้ทักษะในการทํางานอย่างเป็นธรรมชาติและมั่นใจที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดในการทำงาน เช่น

 • ฟังด้วยใจ
 • ตั้งคำถามเพื่อการเรียนรู้
 • สร้างความสัมพันธ์ระดับลึก (Rapport Building)
 • การโค้ชแบบ Formal Coaching Session
 • สร้าง Two-ways Communication ในองค์กร
 • ติดตั้งกระบวนการ CFRs – กระบวนการสนทนาที่มีคุณภาพ
 • สร้างการสนทนาที่มีคุณภาพในการทำงาน (Conversation)
 • ฝึกสังเกต และฟีดแบ็กอย่งมีส่สนร่วม (Collaborative Feedback)
 • Recognition ยอมรับในตัวตน และเห็นคุณค่าของคน
 • การนำประชุมแบบ Collaborative Meeting
 • การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
 • Facilitate เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในทีม ถอดบทเรียนจากการทำงานร่วมกัน (Learning & Reflection)
 • Dialogue การพูดคุยแบบพี่น้อง การคิดร่วม สร้างพลังและปัญญาร่วม
 • Check-in, Self & Group Reflection

.

ระยะเวลาของโปรแกรม

 • Team Training/Workshop 2 วัน On Site หรือ Online
 • Customized Team Training/Workshop เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ และการฝึกฝน ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อตอบโจทย์และความต้องการของแต่ละองค์กร
 • ลูกค้าองค์กรส่วนมาก จัดเป็นโปรแกรมระยะยาว เช่น 3-6 เดือน เพื่อให้มีการฝึกฝน นำไปใช้จริงในการทำงาน และกลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง พร้อมทั้งถามคำถาม ฝึกฝนเพิ่มเติมใน Group/Team Coaching หรือ Community of Practice

.

นำทีมโดย โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ
โค้ชตอม ทรงยศ จารุสมบัติ
โค้ชทิพวรรณ พรประเสริฐนุกูล
พร้อมทีมโค้ชที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก International Coach Federation (ICF)

ประวัติผู้สอน: Our Team – Courage to Coach

.

.

Blog: Facilitative Coaching for Leader องค์กรที่มีผู้นำแบบ Facilitative Coach จะสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างไร? – Courage to Coach

.

Case study: Facilitative Coaching for Team Leader: case study เสริมศักยภาพผู้นำทีมด้วย people skills – Courage to Coach

.

Picture: (5) Courage to Coach – โพสต์ | Facebook

.

Courage to Coach – โพสต์ | Facebook 

.

.

==============

ติดต่อ Courage to Coach:-

Tel: 086-165-6993

Email: couragetocoach@gmail.com

Website: Contact Us – Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

==============

.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page: Courage to Coach

Facebook Page: CoachAomTasaneeJar

Facebook Page: CoachAomTasanee

Website: www.couragetocoach.net/

youtube: https://www.youtube.com/@couragetocoach3266/featured

.

.

สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader

https://www.couragetocoach.net/product/facilitative-coaching-for-team-leader/

.

คอร์ส online #SkillLane

คอร์สออนไลน์ Facilitative Coaching for Team Leader พัฒนาตน ขยายศักยภาพคน เพิ่มศักยภาพทีม ส่งมอบประสิทธิผลในงาน | SkillLane

.

แบ่งปันองค์ความรู้ ผ่าน Facebook Live 2022-2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=827217172745417&set=a.438619734938498

.

.

#CouragetoCoach #FacilitativeCoaching #TeamCoaching

#TeamCoachingThailand #Team #TeamLeader #Coaching #Facilitation

#GroupCoaching #TeamDevelopment #ExecutiveCoaching

#LeadershipDevelopment #CoachAom #CoachTomSongyos

#CoachingThailand #TeamFacilitation 

#โค้ชอ้อม #การโค้ช #การฟา #การโค้ชทีม #โค้ชตอม

สนใจ Service นี้? ติดต่อ​ Courage to Coach

แชร์หน้านี้