เมื่อเป้าหมายขององค์กร คือ เสริมศักยภาพผู้นำทีม ให้นำพาคนที่มีศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีม One Team One Goal ส่งมอบงานที่มีประสิทธิผล ส่งผลให้ธุรกิจมีกำไร และเติบโตอย่างยั่งยืน ทุกองค์กรจึงมุ่งพัฒนาผู้นำและทีม ด้วยวิธีการ เครื่องมืออันหลากหลาย
.
จะดีแค่ไหนถ้า…
  • การพัฒนาทีม หรือ team development มีเส้นทางที่ชัดเจน สำหรับพนักงานและผู้นำทุกระดับ
  • เพิ่มจากการฝึกอบรม ให้เป็น team training & learning, team facilitation, team building, team mentoring, team consulting และ team coaching ทุกวิธีพัฒนาคนเพื่อสร้างทีม
  • ภาพปลายทางที่จะเกิดขึ้น คือ คนจะมีหลักคิด ทักษะ เครื่องมือเหมือนกัน พูดจาภาษาเดียวกัน เข้าใจกัน มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ core values, core behaviors และวัฒนธรรมองค์กร
  • มีการติดตามผล วัดผลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของตัวคน งาน ผู้เกี่ยวข้องทุกทีม และองค์กร
.
Courage to Coach เป็น partner กับผู้นำในการ lead, develop และ transform ทีม
เราจึงออกแบบเส้นทางพัฒนาคน ผู้นำ และ ทีม ด้วย people skills เน้น coaching, facilitation, mentoring จากการทำงานกับทีมต่างๆในหลากหลายองค์กรมาหลายปี
.
โปรแกรมพัฒนาผู้นำและทีม กลั่นจากประสบการณ์ตรงในองค์กร มากกว่า 15 ปี ออกแบบให้เป็น Roadmap เส้นทางเสริมศักยภาพทีม พัฒนาผู้นำ สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม
.
เราเน้นการโค้ชทีม (Team Coaching) และ Facilitative Coaching
แต่ละโปรแกรมสามารถ customized หรือออกแบบกระบวนการใหม่ เพื่อตอบโจทย์เฉพาะตัวผู้นำ ความท้าทายเฉพาะทีม และความต้องการเฉพาะองค์กร
.
.
Team Training Program
Courage to Coach ให้บริการ 5 โปรแกรม
.
[1] Leading Self with Growth Mindset สำหรับพนักงานทุกคนในองค์กร
.
[2] Lead Your Team with People Skills สำหรับ Supervisor และผู้นำทีมระดับต้น
.
[3] Lead Your Team as Coach สำหรับองค์กรที่ต้องการผู้นำทีมแบบโค้ช
.
[4] Lead Your Team with Facilitative Coaching สำหรับผู้นำทีมที่ต้องการใช้ people skills, facilitation ในการบริหารงานประจำวัน mentoring และ coaching
.
[5] Lead Your Team with Team Coaching สำหรับผู้นำที่โค้ชทีมด้วย Team Coaching
.
เราสามารถ customized โปรแกรมหลัก และออกแบบกระบวนการใหม่ เพื่อตอบโจทย์เฉพาะตัวผู้นำ ความท้าทายเฉพาะทีม และความต้องการเฉพาะองค์กร
.
.

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ตัวพนักงาน: แต่ละคนเข้าใจตนเอง ยอมรับความแตกต่างหลากหลายของคน มีภาวะผู้นำในตนเอง พร้อมทำงานเป็นสมาชิกของทีม
2. Supervisor และ Manager: มีทักษะ people skills ใช้สำหรับจัดการ ดูแลทีม และเป็นพี่เลี้ยงน้องๆ ได้ดี
3. ผู้นำทีมแบบโค้ช: ใช้ coaching skills สร้างคนเก่งด้วยการโค้ช หรือการสอนงานได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล
4. ผู้นำทีม: เพิ่มศักยภาพตนเอง ใช้เครื่องมือ Facilitative Coaching ทำงานประจำวันอย่างเหมาะสมทั้ง leading, mentoring, empathy, coaching และ facilitation
5. ผู้นำทีม: ยกระดับ ขยายศักยภาพของตน ฝึกฝนการใช้ Team Coaching เพื่อสร้างทีมเป็น One Team One Goal
6. องค์กร: ได้ทีมที่มีประสิทธิผล มีเครื่องมือ soft skills ที่สนับสนุน core values และวัฒนธรรมองค์กร
.
.
เหตุผลที่องค์กรใช้บริการของเรา
1. ให้บริการเสริมศักยภาพผู้นำทีมและ การโค้ชทีม (Team Coaching) มากว่า 15 ปี ด้วย Facilitative Coaching
.
2. เรามีชั่วโมงการโค้ชมากกว่า 4,000 ชั่วโมง จัดกระบวนการเรียนรู้มากกว่า 9,000 ชั่วโมง โค้ชทีม (ICF Team Coaching) มากกว่า 100 ครั้ง องค์กรได้รับประโยชน์จากบริการมากกว่า 85%
.
3. ทีม Courage to Coach
  • โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC, ACTC
  • โค้ชตอม ทรงยศ จารุสมบัติ, ACC
  • โค้ชทิพวรรณ พรประเสริฐนุกูล, ACC
  • และทีมโค้ชมืออาชีพมากมาย ทุกคนได้รับการรับรองวิชาชีพตามมาตรฐานสากลจาก International Coaching Federation: ICF
.
————————–
สนใจบริการต่างๆ
ติดต่อเรา :-
Tel: 086-165-6993
Email: couragetocoach@gmail.com
LineID: tiffy_217
.
ข้อมูลเพิ่มเติม
.
.
รู้จักเรา
.
สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader
.
คอร์ส online #SkillLane “Facilitative Coaching for Team Leader”
https://www.facebook.com/share/p/h438SUt5hDxFi811/?mibextid=oFDknk
.
แบ่งปันองค์ความรู้ ผ่าน Facebook Live 2022-2023
.