Team Facilitation เป็นแนวคิด Integrate ระหว่างการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Facilitation) กระบวนการพูดคุยในธุรกิจ OD หรือ Business Facilitation กับทักษะการโค้ช Coaching Skills เพื่อให้ผู้ที่เป็นฟา (Fa) ผู้นำแบบฟา (Leader as Facilitator/Facilitative Leader) ผู้นำการเปลี่ยนแปลง HR/OD หรือ Internal Fa และ Professional Facilitator ได้นำไปใช้ในการฟา ตามสไตล์ของตนเอง

Facilitator คือใคร? Fa หรือ Facilitator หรือ Leader as Facilitator คือใคร? – Courage to Coach

.

Team Facilitation Services

Courage to Coach ให้บริการ 3 โปรแกรม

  1. Team Leader Training โปรแกรมอบรม Leader as Facilitator, Train-the-Facilitator มีทั้ง In-house และ Public
  2. Team Facilitation Services เป็น customized workshop สร้างพื้นที่พูดคุยที่มีความสำคัญต่อธุรกิจให้ผู้นำและทีม
  3. CFRs: Conversation, Feedback, Recognition

.

[โปรแกรมที่ 1 – In house]

Team Leader Training | Team Leader as Facilitative Coach (In house)

โปรแกรมอบรมผู้นำทีมแบบฟา ฝึกทักษะฟา กระจายสู่องค์กรต่างๆ ใช้ชื่อหลากหลาย อาทิ Facilitation from Your Heart | Leader as Facilitative Coach | Facilitation Skills for Change Leader | Collaborative Meeting | Conversation for Performance หรือ Facilitative Leadership

.

เหมาะสำหรับ..
ผู้นำทีม | เจ้าของกิจการ | หัวหน้างาน | HR | OD | Facilitator | Trainer | Change Leader

Our experiences: Courage to Coach | Facebook

.

[โปรแกรมที่ 1 – public]

Facilitation from Your Heart (Public)

โปรแกรม Train-the-Facilitator ที่ถ่ายทอดหมดเปลือกจากประสบการณ์ทำงานในองค์กร 25 ปี และประสบการณ์ในวงการ Facilitation และ Coaching อีก 15 ปี ถ่ายทอดทุกขั้นตอน เพื่อก้าวสู่การทำหน้าที่ Facilitator แบบมืออาชีพ หรือ Leader as Facilitator ในองค์กร

.

รายละเอียดโปรแกรม:  Team Facilitation สำหรับผู้นำทีม โค้ช นักจัดกระบวนการ HR/OD อบรมและฝึกฝนแนวทางสร้างพื้นที่พูดคุยในทีม – Courage to Coach

.

ข้อมูล Facilitation from Your Heart ฟาด้วยหัวใจ

Team Facilitation สำหรับผู้นำทีม โค้ช นักจัดกระบวนการ HR/OD อบรมและฝึกฝนแนวทางสร้างพื้นที่พูดคุยในทีม – Courage to Coach

.
.
.
.
testimonials รุ่น 7

testimonials รุ่น 11 Facilitation from Your Heart – Courage to Coach

.

.

————

[โปรแกรมที่ 2]

Team Facilitation Services

สร้างพื้นที่พูดคุยสำหรับทีม/ผู้นำทีม ด้วยเครื่องมือ facilitation เช่น dialogue, world cafe เพื่อ facilitate การพูดคุยเรื่อง Vision, Strategy หรือ บริหารการเปลี่ยนแปลง

.

Case study:

สร้างพื้นที่ให้ผู้บริหารระดับสูง มีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์การกำหนดทิศทางการบริหารงานขององค์กร Facilitation with Heart: Case Study – Courage to Coach

.

.

————

[โปรแกรมที่ 3]

CFRs: Conversation, Feedback, Recognition

พื้นที่พูดคุยอย่างมีความหมายในทีม เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่งานได้ผลตามป้าหมาย คนเป็นสุข | workplace learning

CFRs: Conversation, Feedback and Recognition สานสัมพันธ์และสร้างการสนทนาที่มีคุณภาพในงาน – Courage to Coach

.

.

เหตุผลที่องค์กรใช้บริการของเรา

1. ให้บริการเสริมศักยภาพผู้นำทีมและ การโค้ชทีม (Team Coaching) มากว่า 15 ปี ด้วย Facilitative Coaching
.
2. เรามีชั่วโมงการโค้ชมากกว่า 4,000 ชั่วโมง จัดกระบวนการเรียนรู้มากกว่า 9,000 ชั่วโมง โค้ชทีม (ICF Team Coaching) มากกว่า 100 ครั้ง องค์กรได้รับประโยชน์จากบริการมากกว่า 85%
.
3. ทีม Courage to Coach
  • โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC, ACTC
  • โค้ชตอม ทรงยศ จารุสมบัติ, ACC
  • โค้ชทิพวรรณ พรประเสริฐนุกูล, ACC
  • และทีมโค้ชมืออาชีพมากมาย ทุกคนได้รับการรับรองวิชาชีพตามมาตรฐานสากลจาก International Coaching Federation: ICF
.

==============

ติดต่อ Courage to Coach:-

Tel: 086-165-6993

Email: couragetocoach@gmail.com

Website: Contact Us – Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

==============

.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page: Courage to Coach

Facebook Page: CoachAomTasaneeJar

Facebook Page: CoachAomTasanee

Website: www.couragetocoach.net/

youtube: https://www.youtube.com/@couragetocoach3266/featured

.

.

สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader

https://www.couragetocoach.net/product/facilitative-coaching-for-team-leader/

.

คอร์ส online #SkillLane

คอร์สออนไลน์ Facilitative Coaching for Team Leader พัฒนาตน ขยายศักยภาพคน เพิ่มศักยภาพทีม ส่งมอบประสิทธิผลในงาน | SkillLane

.

แบ่งปันองค์ความรู้ ผ่าน Facebook Live 2022-2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=827217172745417&set=a.438619734938498

.

.

#CouragetoCoach #FacilitativeCoaching #TeamCoaching

#TeamCoachingThailand #Team #TeamLeader #Coaching #Facilitation

#GroupCoaching #TeamDevelopment #ExecutiveCoaching

#LeadershipDevelopment #CoachAom #CoachTomSongyos

#CoachingThailand #TeamFacilitation 

#โค้ชอ้อม #การโค้ช #การฟา #การโค้ชทีม #โค้ชตอม

สนใจ Service นี้? ติดต่อ​ Courage to Coach

แชร์หน้านี้