Facilitation

Facilitation with Heart: Case Study

Case: องค์กรต้องการสร้างพื้นที่ให้ผู้บริหารระดับสูง มีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์การกำหนดทิศทางการบริหารงานขององค์กร แนวทางในการพัฒนาองค์กร แนวทางการบริหารและพัฒนาพนักงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจตนเอง ตระหนักในบทบาทและความสำคัญของตนเองต่ออนาคตขององค์กร เป็น Role Model ในวัฒนธรรมองค์กร และเพื่อให้ผู้บริหารได้ฝึกฝนทักษะด้าน Soft Skill

 

สิ่งที่เกิดขึ้น คือ สร้างพื้นที่ให้ผู้บริหารทุกคนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ในการกำหนดทิศทางในการบริหารงานขององค์กร จนเข้าใจภาพแห่งความสำเร็จ (Vision of Success) ร่วมกัน พูดคุยถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน จนตระหนักว่าในขณะนี้องค์กรอยู่จุดไหนของภาพที่เต็ม 10 มองเห็นและระดมสมอง ร่วมกันกำหนดแนวทาง จัดทำแผนงานในภาพใหญ่ เพื่อเติมเต็ม Gap และร่วมก้าวไปให้ถึงเป้าหมาย

 

Testimonials: ผู้บริหารแต่ละคนพูดถึงสิ่งที่ได้รับ และการนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ในชีวิตและการทำงาน

  • กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ปลอดภัยอย่างเป็นขั้นตอน
  • วิธีการนำกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วม ทำให้เต็มใจพูดคุยจนได้เป้าหมายร่วมกัน
  • เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีม ด้วย Soft Skill
  • เข้าใจเพื่อนร่วมงาน ทีมงาน เข้าใจปัญหาและอุปสรรคขององค์กร
  • เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว มีความรู้สึกที่ดี มุ่งมั่น สร้างกำลังใจให้กัน
  • มีวิสัยทัศน์ ตั้งใจทำงานให้สำเร็จ และมี Commitment ร่วมกัน

#Facilitation

อ่านเพิ่มเติม

โค้ชอ้อม: ปลดล็อกปมในใจสู่ชีวิตใหม่ของการเป็นผู้ให้
จากผู้รับสู่การเป็นผู้ให้อย่างเป็นสุขและรอบด้าน   ก่อนจะเป็น โค้ชอ้อม - ทัศนีย์ จารุสมบัติ ในวันนี้ ครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากศาสตร์แห่งการโค้ชจนปัญหาและความรู้สึกด้านร้ายที่มีอยู่ในใจถูกปลดล็อก ศาสตร์การโค้ชเปล...
Explore Your Life 02 Emotion
ก่อนที่จะเขียนโพสต์นี้ มีความรู้สึกเหงาๆ เศร้าๆ พลังตก มันรู้สึกหนักๆ หน่วงๆ โหวงในอก มีเสียงเล็กๆ ในหัวว่าจะทำดี ไม่ทำดี ไม่มีอารมณ์นะ มันคงออกมาไม่ดีหรอก   ใช่! ความรู้สึกลบ มาเยือนเราได้เสมอ   พอๆ กับความรู้สึกบว...
Life Management ออกแบบชีวิต ทำยังงัย?
เล่าผ่านเคสจริง…. เมื่อวานได้รับโอกาสดีมากจากผู้บริหารคนหนึ่ง หลังจากทำ Executive Coaching ครบ 5 ครั้ง ครั้งสุดท้าย ผู้บริหารตัดสินใจเลือกคุยเรื่อง Life Management ชีวิตออกแบบได้   (1) สำรวจและทำงานกับตนเอง ชวนผู้บริหารคุยกัน...