Facilitation

Facilitation with Heart: Case Study

Case: องค์กรต้องการสร้างพื้นที่ให้ผู้บริหารระดับสูง มีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์การกำหนดทิศทางการบริหารงานขององค์กร แนวทางในการพัฒนาองค์กร แนวทางการบริหารและพัฒนาพนักงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจตนเอง ตระหนักในบทบาทและความสำคัญของตนเองต่ออนาคตขององค์กร เป็น Role Model ในวัฒนธรรมองค์กร และเพื่อให้ผู้บริหารได้ฝึกฝนทักษะด้าน Soft Skill

 

สิ่งที่เกิดขึ้น คือ สร้างพื้นที่ให้ผู้บริหารทุกคนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ในการกำหนดทิศทางในการบริหารงานขององค์กร จนเข้าใจภาพแห่งความสำเร็จ (Vision of Success) ร่วมกัน พูดคุยถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน จนตระหนักว่าในขณะนี้องค์กรอยู่จุดไหนของภาพที่เต็ม 10 มองเห็นและระดมสมอง ร่วมกันกำหนดแนวทาง จัดทำแผนงานในภาพใหญ่ เพื่อเติมเต็ม Gap และร่วมก้าวไปให้ถึงเป้าหมาย

 

Testimonials: ผู้บริหารแต่ละคนพูดถึงสิ่งที่ได้รับ และการนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ในชีวิตและการทำงาน

  • กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ปลอดภัยอย่างเป็นขั้นตอน
  • วิธีการนำกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วม ทำให้เต็มใจพูดคุยจนได้เป้าหมายร่วมกัน
  • เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีม ด้วย Soft Skill
  • เข้าใจเพื่อนร่วมงาน ทีมงาน เข้าใจปัญหาและอุปสรรคขององค์กร
  • เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว มีความรู้สึกที่ดี มุ่งมั่น สร้างกำลังใจให้กัน
  • มีวิสัยทัศน์ ตั้งใจทำงานให้สำเร็จ และมี Commitment ร่วมกัน

#Facilitation

อ่านเพิ่มเติม

การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) และ การโค้ชทีม (Team Coaching)
ลักษณะทั่วไปของการโค้ชกลุ่มและการโค้ชทีม ขอบเขตงาน ความแตกต่างหลากหลาย ทักษะ บทบาท . ขอบเขตงาน ในการโค้ชกลุ่มและการโค้ชทีม มีขอบเขตงาน กว้างขึ้น ลึกขึ้น และหลากหลาย เวลาออกแบบ ให้ครอบคลุมภาพรวม วางแผนกิจกรรมย่อย ตกลงป...
อายุ 40 ตอบได้หรือยัง?
ถ้าวันนี้ เราตั้งเป้าหมายว่า อายุ 40 มีชีวิตที่ดี   ถ้าวันนี้ เราอายุ 40 หรือมากกว่า   มาตอบตัวเองกันว่า... "ฉันมีสิ่งเหล่านี้แล้วในแบบของฉันเอง"   #Growth ร่างกายแข็งแรง fit & firm ตรวจร่างกายผ่านฉล...
Life Visioning ชีวิตที่ดีงาม...
ชีวิตที่ดีงาม ... มี 3 เรื่องหลักที่สำคัญ (1) มีประสบการณ์ที่ดี (2) เรียนรู้ พัฒนา และเติบโต (3) ทำประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และสังคม   ชีวิตที่ใช่ .. สัมผัสโลกกว้าง ออกเดินทาง ท่องโลกกว้าง เรียนร...