01 Facilitative Coaching04 Facilitation

Facilitation with Heart: Case Study

Case: องค์กรต้องการสร้างพื้นที่ให้ผู้บริหารระดับสูง มีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์การกำหนดทิศทางการบริหารงานขององค์กร แนวทางในการพัฒนาองค์กร แนวทางการบริหารและพัฒนาพนักงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจตนเอง ตระหนักในบทบาทและความสำคัญของตนเองต่ออนาคตขององค์กร เป็น Role Model ในวัฒนธรรมองค์กร และเพื่อให้ผู้บริหารได้ฝึกฝนทักษะด้าน Soft Skill

 

สิ่งที่เกิดขึ้น คือ สร้างพื้นที่ให้ผู้บริหารทุกคนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ในการกำหนดทิศทางในการบริหารงานขององค์กร จนเข้าใจภาพแห่งความสำเร็จ (Vision of Success) ร่วมกัน พูดคุยถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน จนตระหนักว่าในขณะนี้องค์กรอยู่จุดไหนของภาพที่เต็ม 10 มองเห็นและระดมสมอง ร่วมกันกำหนดแนวทาง จัดทำแผนงานในภาพใหญ่ เพื่อเติมเต็ม Gap และร่วมก้าวไปให้ถึงเป้าหมาย

 

Testimonials: ผู้บริหารแต่ละคนพูดถึงสิ่งที่ได้รับ และการนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ในชีวิตและการทำงาน

  • กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ปลอดภัยอย่างเป็นขั้นตอน
  • วิธีการนำกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วม ทำให้เต็มใจพูดคุยจนได้เป้าหมายร่วมกัน
  • เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีม ด้วย Soft Skill
  • เข้าใจเพื่อนร่วมงาน ทีมงาน เข้าใจปัญหาและอุปสรรคขององค์กร
  • เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว มีความรู้สึกที่ดี มุ่งมั่น สร้างกำลังใจให้กัน
  • มีวิสัยทัศน์ ตั้งใจทำงานให้สำเร็จ และมี Commitment ร่วมกัน

#Facilitation

อ่านเพิ่มเติม

บริหารการเปลี่ยนแปลง…เครื่องมือชิ้นสำคัญในการบริหารโครงการ
เครื่องมือหรือกิจกรรมทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะช่วยในการบริหารโครงการแต่ละขั้นตอนให้ราบรื่นและเตรียมความพร้อมของผู้เกี่ยวข้องให้ยอมรับระบบงานใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่อย่างเต็มใจได้อย่างไร
Creativity โค้ชกับการเป็นนักสร้างสรรค์
Creativity เป็นคุณสมบัติสำคัญอีกตัวหนึ่ง โค้ชที่เป็นนักสร้างสรรค์สามารถแสดงความเป็นตัวของตัวเองในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น วิธีการแต่งกาย พฤติกรรม วิธีการทำงาน การตกแต่งบ้าน ที่ทำงาน . . การที่โค้ชได้แสดงความเป็นตัวของตั...
บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 5 Transformational Life Coaching โค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ฉันได้ตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโท จิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยมหิดล . ความหมาย จิตตปัญญา มาจากคำว่า Contemplation ซึ่งมาจากรากศัพท์ ในภาษาลาตินว่า Contemplari หมายถึง การสังเกต ...