Facilitation

Facilitation with Heart: Case Study

Case: องค์กรต้องการสร้างพื้นที่ให้ผู้บริหารระดับสูง มีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์การกำหนดทิศทางการบริหารงานขององค์กร แนวทางในการพัฒนาองค์กร แนวทางการบริหารและพัฒนาพนักงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจตนเอง ตระหนักในบทบาทและความสำคัญของตนเองต่ออนาคตขององค์กร เป็น Role Model ในวัฒนธรรมองค์กร และเพื่อให้ผู้บริหารได้ฝึกฝนทักษะด้าน Soft Skill

 

สิ่งที่เกิดขึ้น คือ สร้างพื้นที่ให้ผู้บริหารทุกคนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ในการกำหนดทิศทางในการบริหารงานขององค์กร จนเข้าใจภาพแห่งความสำเร็จ (Vision of Success) ร่วมกัน พูดคุยถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน จนตระหนักว่าในขณะนี้องค์กรอยู่จุดไหนของภาพที่เต็ม 10 มองเห็นและระดมสมอง ร่วมกันกำหนดแนวทาง จัดทำแผนงานในภาพใหญ่ เพื่อเติมเต็ม Gap และร่วมก้าวไปให้ถึงเป้าหมาย

 

Testimonials: ผู้บริหารแต่ละคนพูดถึงสิ่งที่ได้รับ และการนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ในชีวิตและการทำงาน

  • กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ปลอดภัยอย่างเป็นขั้นตอน
  • วิธีการนำกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วม ทำให้เต็มใจพูดคุยจนได้เป้าหมายร่วมกัน
  • เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีม ด้วย Soft Skill
  • เข้าใจเพื่อนร่วมงาน ทีมงาน เข้าใจปัญหาและอุปสรรคขององค์กร
  • เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว มีความรู้สึกที่ดี มุ่งมั่น สร้างกำลังใจให้กัน
  • มีวิสัยทัศน์ ตั้งใจทำงานให้สำเร็จ และมี Commitment ร่วมกัน

#Facilitation

อ่านเพิ่มเติม

วิถีชีวิตของโค้ชและฟา วิถีแห่งการฝึกตน
กว่า 10 ปี ที่อยู่ในวงการโค้ช โชคดีที่มีโอกาสขัดเกลาใจตน ผ่านงานจิตอาสา แบ่งปันทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้และทักษะการโค้ชให้กลุ่มคนหลากหลายทั้ง NGO ทหาร ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ผู้คุมประพฤติ คนในเรือนจำ รวมถึงถวายความรู้พระสงฆ์...
อยู่กับปัจจุบัน เพื่อผู้รับการโค้ชที่อยู่ตรงหน้า
ตอนที่เริ่มฝึกโค้ชใหม่ๆ ครูบอกว่า "โค้ชต้องมีความตระหนักรู้และอยู่กับปัจจุบันขณะเพื่อผู้รับการโค้ชที่อยู่ตรงหน้า" ในใจคิดเลยว่า ทำยังไงหล่ะ? จะรู้ได้ไงว่า Be There แล้ว? พอฝึกมาเรื่อยๆ พบว่าทำได้หลายวิธี วิธีหนึ่งที่ใช้ได้ คือ การฝึกภาวน...
Process, Models & Tools - Courage to Coach
หนังสือชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา หนังสือเล่มนี้กลั่นประสบการณ์ตรง บนวิถีโค้ชและฟา ถ่ายทอดเป็นเครื่องมือสร้างความสุขและความสำเร็จ อ่านหนังสือแล้วจะเข้าใจว่า Process, Models & Tools ที่ Courage to Coach ค้นพบ มีดังนี้ ... . 1....