Facilitation

Facilitation with Heart: Case Study

Case: องค์กรต้องการสร้างพื้นที่ให้ผู้บริหารระดับสูง มีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์การกำหนดทิศทางการบริหารงานขององค์กร แนวทางในการพัฒนาองค์กร แนวทางการบริหารและพัฒนาพนักงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจตนเอง ตระหนักในบทบาทและความสำคัญของตนเองต่ออนาคตขององค์กร เป็น Role Model ในวัฒนธรรมองค์กร และเพื่อให้ผู้บริหารได้ฝึกฝนทักษะด้าน Soft Skill

 

สิ่งที่เกิดขึ้น คือ สร้างพื้นที่ให้ผู้บริหารทุกคนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ในการกำหนดทิศทางในการบริหารงานขององค์กร จนเข้าใจภาพแห่งความสำเร็จ (Vision of Success) ร่วมกัน พูดคุยถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน จนตระหนักว่าในขณะนี้องค์กรอยู่จุดไหนของภาพที่เต็ม 10 มองเห็นและระดมสมอง ร่วมกันกำหนดแนวทาง จัดทำแผนงานในภาพใหญ่ เพื่อเติมเต็ม Gap และร่วมก้าวไปให้ถึงเป้าหมาย

 

Testimonials: ผู้บริหารแต่ละคนพูดถึงสิ่งที่ได้รับ และการนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ในชีวิตและการทำงาน

  • กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ปลอดภัยอย่างเป็นขั้นตอน
  • วิธีการนำกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วม ทำให้เต็มใจพูดคุยจนได้เป้าหมายร่วมกัน
  • เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีม ด้วย Soft Skill
  • เข้าใจเพื่อนร่วมงาน ทีมงาน เข้าใจปัญหาและอุปสรรคขององค์กร
  • เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว มีความรู้สึกที่ดี มุ่งมั่น สร้างกำลังใจให้กัน
  • มีวิสัยทัศน์ ตั้งใจทำงานให้สำเร็จ และมี Commitment ร่วมกัน

#Facilitation

อ่านเพิ่มเติม

บันทึกของ Life Coach
(1) Life Coaching ... เป็นศาสตร์และศิลป์ในการทำงานกับคน เป็นเครื่องมือสร้างความสุข เป็นเครื่องมือสู่ความสำเร็จ Life Coaching เป็นทักษะ ที่มีองค์ความรู้ ทฤษฎี หลักการรองรับ มีทักษะที่ฝึกฝนจนเป็นเนื้อเป็นตัว ทักษะหลักๆ ที่ฝึกฝน... ...
คำถามแห่งชีวิต กับ ครูภายใน
อยากเป็นลูกที่ดี ให้ถูกใจพ่อแม่ ต้องทำยังงัย? อยากเป็นแม่ที่ดี ควรทำอะไรบ้าง? อยากเป็นเมียที่ดี ควรเพิ่ม หรือลดอะไรในตัวเอง? ครูที่ดี ควรทำตัวยังงัย? คนรักที่ "ใช่" เป็นยังงัย?   หลายครั้งที่เรามีคำถาม มีปัญหาในใจ เราอาจอยากป...
คุณใช้ชีวิตในแบบที่พอใจ สุข สำเร็จในแบบของตัวเองแล้ว ใช่หรือไม่?
❓เคยมั้ย? อ่านหนังสือเกี่ยวกับ Self-help, Self-development มากมาย เข้าอบรม สัมมนามามากมาย เรียนเยอะ ปรึกษาคนอื่น จ้างโค้ช แต่ชีวิตเหมือนเดิม ❓เคยมั้ย? ตั้งเป้าลดน้ำหนัก ดูแลสุขภาพ กินอาหารครบ 5 หมู่ แล้วก็ทำไม่สำเร็จ ขาดพลัง กำลังใจ ขาดว...