Home > Blog > 01 Facilitative Coaching for Team Leader

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (COP)

เรื่องหนึ่งที่ชอบและทำเสมอ เมื่อได้ทำงานกับกลุ่ม หรือองค์กรมากกว่า 1 ครั้ง คือสนับสนุนให้มี #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice : CoP หรือ Coaching Club หรือ Facilitator Oasis หรือแม้แต่ line group ไม่ว่าจะใช้ชื่ออะไร ช่องทางไหน ล้วนมีเจตนารมย์เพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ฝึกฝนอย่างลึกซึ้งร่วมกันในบรรยากาศที่เปิดกว้างจนสามารถเปิดเผยและสำรวจตนเองบนพื้นฐานของการยอมรับซึ่งกันและกัน และการเกื้อหนุนเป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน ในพื้นที่แห่งความรัก ความเมตตา และมิตรภาพ

พื้นที่หรือแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ เกิดขึ้นจากสมาชิกแต่ละคนนำพาประสบการณ์การเรียนรู้และบทเรียนจากชีวิตของตนเข้ามาสู่กระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกลุ่ม ระหว่างการดำเนินกระบวนการคือภาพจำลองของชีวิตจริงในองค์กร หรือกลุ่มที่สะท้อนความแตกต่างหลากหลาย ซึ่งทำให้เกิดได้ทั้งความขัดแย้ง และการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน

การสร้าง#ชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในช่วงระยะสั้นๆ เป็นเรื่องไม่ง่าย แต่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ การเปิดกว้างของผู้นำกระบวนการในการที่จะยอมรับและเรียนรู้ไปตามสิ่งที่แต่ละคนเป็น เป็นการเริ่มเปิดพื้นที่ของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การที่ผู้เข้าร่วมสามารถเปิดเผยตัวตน ความคิด ความรู้สึก รวมถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็นการเติมเต็มพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การงอกงามของเมล็ดพันธ์ุแห่งพุทธะ และยิ่งเมื่อได้รดน้ำด้วยมิตรภาพ และกระแสแห่งความรักความเมตตาที่มีให้กันแล้ว ย่อมช่วยให้เมล็ดพันธ์ุนั้นได้เติบโตเป็นหน่ออ่อนที่พร้อมจะลงดินในสังคมแห่งการเรียนรู่ต่อไป

นักเรียนรู้ที่แสดงทีท่าให้เห็นว่าเป็นคนที่มีเจตจำนงมุ่งมั่นในการฝึกปฏิบัติ ย่อมตระหนักถึงความสำคัญของการมีสังฆะ หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่จะเอื้อให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืนของการปฏิบัติมากกว่าการฝึกปฏิบัติโดยลำพัง

ในวันนี้ รู้สึกดีใจที่หลายกลุ่มยังคงเชื่อมโยงติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง เป็นกำลังใจและส่งเสริมการฝึกปฏิบัติกันทั้งในพื้นที่เสมือน เช่น facebook หรือ line group และการได้มาพบปะเจอหน้าอยู่ร่วมกัน หลายกลุ่มยังคงกลับมาเจอกันเดือนละครั้ง ฝึกฝนตนเองร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ตรง และเฉลิมฉลองร่วมกัน ถ้าองค์กรใด กลุ่มใดยังไม่ได้สร้างพื้นที่แบบนี้ ลองดูแล้วจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

 

#CourageToCoach

5.6.2019

—————————————————

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

#Coaching #Facilitation #GroupCoaching #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ #COP

แชร์หน้านี้