วิถีผู้นำ vs วิธีการนำ : Facilitative Coaching for Leader

Challenge

องค์กรจัดโปรแกรมพัฒนาผู้บริหารมาอย่างต่อเนื่อง ใช้หลากหลายวิธีการ สรุปว่าตอนนี้ผู้บริหารแต่ละคนมีองค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือที่จำเป็น เรียกว่ารู้ “วิธีการ” และแนวทางทั้งในการบริหารคน (People Management) และพัฒนาความสามารถของคน (People Development) หรือแม้กระทั่งทักษะการโค้ช (Coaching Skills) ก็มีความรู้และฝึกฝนการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ คำถามคือ อะไรคือจิ๊กซอว์ที่หายไป ทำให้ในวันนี้ผู้บริหารของเรา จึงยังไม่ได้ใช้สิ่งที่มีเหล่านั้นในการทำงานประจำวันอย่างมั่นอกมั่นใจ เป็นเนื้อเป็นตัว ใช้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยสไตล์ของตัวเอง

 

Courage to Coach Tools & Models

เราเน้นทักษะการโค้ชที่สำคัญ คือ การสร้างความสัมพันธ์ ฟัง และถาม เราเชื่อว่าส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ผู้บริหารใช้ทักษะเหล่านี้ คือ Mindset สำหรับผู้นำ ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารดำรงตน “บนวิถีแห่งผู้นำแบบโค้ช” ที่เชื่อมั่นในศักยภาพของคน พร้อมรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ มีแรงบันดาลใจจากภายในที่จะถามคำถามด้วยความสนใจใคร่รู้ ให้โอกาส ให้พื้นที่ ช่วยดึงศักยภาพของคนขึ้นมาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ และลดหรือขจัดอุปสรรคที่อยู่ภายในตัวคน เช่น ความกลัว ความรู้สึกลบ ความต้องการหรือความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผล

การดำรงตนบนวิถีผู้นำที่ใช้ใจในการบริหารผลงาน นำคนไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมายได้ คือใช้องค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือที่จำเป็นได้อย่างเป็นธรรมชาติ เปรียบเหมือนผีเสื้อที่โบยบินได้สวยงาม แต่ละคนต้องใช้องค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ กับตัวเอง เห็นการพัฒนา เปลี่ยนแปลงในตนเอง จนเกิดความชอบ ความเชื่อมั่น จึงอยากแบ่งปัน นำสิ่งที่มีนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นให้ได้ผลลัพธ์ในชีวิตเช่นเดียวกัน

หากผู้บริหารเรียนองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิคที่จำเป็นมาแล้วนำไปใช้ในการทำงานทั้งวัน ตั้งแต่ตอนเช้า กลางวัน เย็น ใช้ในทุกบริบท ให้ในการพูดคุย สั่งงาน ติดตามงาน ใช้ในการประชุม สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์ ฟัง ทวน ถาม ได้ยินในสิ่งที่คนอื่นพูดและไม่ได้พูด สร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั้งจากงานที่ทำได้ดี และงานที่ต้องปรับปรุง แก้ไข สิ่งเหล่านี้ เราเรียกว่า Facilitation หรือการ Facilitate Learning หรือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้

โดยสรุป ทักษะการโค้ช คือ ทักษะที่ใช้ในการพูดคุย สนทนาอย่างเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวัน เราไม่ได้เรียนเพื่อไปเป็นโค้ช หรือรอโค้ชคนอื่นแบบรายบุคคล ต้องนัดโค้ชแบบส่วนตัว ครั้งละ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น เรายังใช้ทักษะ เทคนิค เครื่องมือได้ตลอดเวลา

 

โมเดลที่ Courage to Coach ใช้ คือ The Butterfly Model เพราะเราเชื่อว่า Coaching และ Facilitation เป็นดั่งสองปีกที่ช่วยพยุงให้ผีเสื้อโบยบินอย่างสวยงาม การพัฒนาตนเองของผู้บริหารก็เป็นเช่นนั้น

กลับมาทำงานภายในตนเอง เข้าใจตนเอง เก่งตน แล้วจะเข้าใจคนอื่น เก่งคน

ฝึกฝนเครื่องมือทุกเรื่อง เริ่มต้นจากใช้กับชีวิตตนเอง ครอบครัว เพื่อน ทีมงาน หัวหน้า ลูกค้า คนรอบๆ ตัว ทำวันละเรื่อง ฝึกฝน ฝึกฝืน วันละเล็กละน้อย

ฝึกใช้ Coaching เป็น Conversation Tools ทั้งในการพูดคุย สร้างการสนทนาที่มีคุณภาพ ชื่ชมในตัวตนและพฤติกรรมที่ดีงามและสอดคล้องกับ Core Value ขององค์กร ให้และรับ Feedback เป็นได้หลายบทบาท ทั้งหัวหน้า พี่เลี้ยง เพื่อนรับฟัง ชวนคิดชวนคุย โค้ช และฟา นักสร้างการเรียนรู้

 

Results:

ก้าวแรก…ผู้บริหารที่เก่งอยู่แล้ว เข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่น ตระหนักถึงศักยภาพภายในตน ยอมรับในความเป็นตัวเอง เรียนรู้ พัฒนาตนเอง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางสิ่ง ทำงานกับด้านต่างๆ ของชีวิตตน เติบโตไปพร้อมๆ กับบ่มเพาะหัวใจแห่งผู้นำ ตระหนักถึงองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิคที่มีอยู่แล้วและนำมาใช้เพื่อตนเอง ทีม และองค์กร ด้วยความสุขและความมั่นใจ

ก้าวต่อไป … งานสร้างผู้นำ ใช้เวลาในการบ่มเพาะ สร้างรากฐานที่ดีงามจากภายในตน ก่อเกิดผู้นำที่ดำรงตน “บนวิถี” คือใช้ทักษะ “วิธีการ” แนวทางด้าน Soft Skills หรือ People Skills ซึ่งเป็น Essential Skills ในการทำงานประจำวันเมื่อเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเต็มใจ มั่นใจ เป็นธรรมชาติ เป็นเนื้อเป็นตัว ในสไตล์ของตนเอง

 

ขอขอบคุณทุกองค์กรที่ใช้ The Butterfly Model

Facilitative Coaching for Team Leader

12 พ.ค. 2563

.

———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993