Home > Blog > 01 Facilitative Coaching for Team Leader

นำตน นำคน บนวิถีองค์กร OKRs

Challenge

โจทย์ที่ได้รับ คือ องค์กรมีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นสู่การเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่า มีภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเริ่มต้นจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับให้มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้ สร้างสรรค์ รับผิดชอบตนเอง ทำงานให้เกิดประสิทธิผลต่อตนเอง ทีม และองค์กรด้วยระบบบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศของธุรกิจ OKRs (Objectives & Key Results) โชคดีที่องค์กรนี้ ตระหนักว่า “คน” คือตัวขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จในพันธกิจและวิสัยทัศน์ ดังนั้นจึงต้องการปลูกฝังวิธีการคิด วิธีการทำงานของคนในองค์กรให้แต่ละคนมีค่านิยมส่วนตน ที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นตัวตน เป็นวัฒนธรรมองค์กรซึ่งส่งผลต่อประสิทธิผลของงาน

ผู้บริหารระดับสูงต้องการนำ People Skills หรือ Soft Skills มาใช้ในการบริหารคนแบบเปิดที่เจ้านายและลูกน้อง รับฟังกันและกัน พูดคุย สนทนา (Conversation) การยอมรับในตัวตนของคน ชื่นชมยกย่องพฤติกรรมที่ดี (Recognition) กล้าพูด กล้านำเสนอ กล้าทดลอง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดใจให้และเปิดใจรับฟังเสียงสะท้อนกลับ (Feedback)

 

Courage to Coach

ออกแบบโปรแกรมเพื่อตอบโจทย์ …. นำตน นำคน บนวิถีผู้นำ

นำตน คือ สร้างผู้นำที่รู้จัก ยอมรับ เข้าใจตนเอง กล้านำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำที่ใช้เครื่องมือ เทคนิค ทักษะต่างๆ กับตนเอง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน เกิดทัศนคติที่ดี รับฟังผู้อื่น ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย และเชื่อมโยงสู่เป้าหมายขององค์กร ลงมือทำอย่างเต็มที่เพื่อนำตน นำคน สร้างทีมที่แข็งแรง

นำคน คือ สร้างผู้นำที่เต็มใจ มีพลัง แรงบันดาลใจ แบ่งปัน ถ่ายทอด ส่งต่อสิ่งทีได้รับและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ให้แก่คนในทีมอย่างถูกวิธี เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้บริหารทุกคนมั่นใจที่จะใช้ People Skills หรือ Soft Skills ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทีมและองค์กร

.

โปรแกรมนี้ใช้ Self-Learning บ่มเพาะ เรียนรู้ตนเองจากสถานการณ์จริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน (On-the-Job Learning) และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรือสถานการณ์มาเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มเล็กกับเพื่อนๆ และการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มใหญ่แบบ Formal Learning ผ่านระบบ Online และ Classroom

.

Self-Learning คือ การที่ผู้บริหารแต่ละคนออกแบบ Daily Habits และ Personal OKRs เพื่อเดินหน้าสู่ Life Vision ที่ออกแบบให้เชื่อมโยง สอดคล้องกับ Corporate Vision, Core Values และ OKRs แต่ละวัน ผู้บริหารเรียนรู้ พัฒนาตนเอง พร้อมๆ กับการทำงาน ด้วย Daily Habits และ Personal OKRs ซึ่งเป็นการใช้องค์ความรู้ ทักษะ เทคนิคด้าน People Skills ในชีวิตประจำวัน เช่น การรับฟัง พูดคุยกับพนักงานแต่ละคนถึงทุกข์-สุข ความท้าทายในชีวิต หรือความคาดหวังต่อตนเอง มีการตั้งวงสนทนากับทีมงานเพื่อร่วมกันทบทวนความสัมพันธ์ในทีม เปิดใจรับฟังเสียงสะท้อนจากกันและกัน สร้างพื้นที่แบ่งปันความรู้ที่ได้รับให้ทีมงาน เช่น ค้นหาคุณสมบัติที่ดีในตนเอง การทบทวนตนเองและตั้งเป้าหมายชีวิต

.

Fomal Learning นำเสนอ The Butterfly Model และ The 5 Courageous Hats หลักคิดในการพัฒนาคน เครื่องมือ ทักษะ เทคนิค ด้าน People Skills หรือ Soft Skills ที่ผสมผสาน Leading Skills, Mentoring Skills, Emphatic Listening Skills, Coaching Skills และ Facilitation Skills เพื่อให้ได้ใจคน สร้างการพูดคุยในองค์กร (People Performance) และได้ผลงานตาม OKRs หรือเป้าหมายที่ต้องการ (Business Performance)

.

โปรแกรมนี้ใช้เวลา 3 เดือน เพื่อบ่มเพาะ เรียนรู้ร่วมกันให้เกิด Personal Transformation ผู้บริหารสามารถใช้องค์ความรู้ ทักษะ เทคนิคในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยความเต็มใจและมั่นใจ เพราะรู้ถึงที่มา ความสำคัญ เหตุและผล รู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นให้อะไรแก่ตนเอง ทีม และองค์กร

—————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

 

แชร์หน้านี้