Advanced Coaching Skills

บนเส้นทางของโค้ชมืออาชีพ ตอน 7: Coaching & Facilitation Skills for Coach and Leader

เดินบนเส้นทางสายโค้ช นับแต่ปี 2552 ความฝันของฉัน คือ เป็นลมใต้ปีกของโค้ชและฟา!

ฉันมองเห็นผู้คนเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองไปสู่วิถีชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จในแบบของแต่ละคน ตัวฉันเองก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณค่า และมีความหมายต่อตนเองและผู้อื่น

.

ฉันเรียกตัวเองว่า “ครูชีวิต”

ฉันใช้ชีวิตทำในสิ่งที่รัก คือ เป็นโค้ช ฟา ครู เพื่อนเดินทาง และลมใต้ปีก หน้าที่ของฉัน คือ ใช้สิ่งที่มีในชีวิต และประสบการณ์ตรงจากการเดินทางทั้งหมด 58 ปี มาเป็นบทเรียนให้คนที่เดินตามมาข้างหลังได้รู้จักตนเอง ค้นหาความฝัน ติดตาม และทำความฝันให้เป็นจริง

ด้วยเชื่อว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น คือ การเรียนรู้ทางลัด ทำให้เราใช้เวลาในชีวิตก้าวไปสู่สิ่งที่ตนเองต้องการ “เป็น” ได้เร็วขึ้น ระหว่างการเดินทางก็เหมือนมีไฟฉายส่องทางให้รู้ว่า ควรระมัดระวังอะไร ก้าวข้ามหลุมบ่อและอุปสรรคของชีวิตอย่างไร

ถ้าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองเหมือนตัวหนอนที่เข้าสู่ดักแด้ ทำงานกับตัวเอง บ่มเพาะ Mindset และฝึกฝน Skills จนได้ที่ เมื่อพร้อมก็ออกจากดักแด้ กลายร่างเป็นผีเสื้อ ค่อย ๆ สยายปีก โบยบิน เติบโตอย่างสวยงามในแบบของตัวเอง

หนังสือเล่มนี้ คือ การออกเดินทางของตัวหนอนในวันที่ก้าวเข้าสู่วงการโค้ชและฟา เมื่อปี 2551 จนกระทั่งในวันนี้ ที่เป็นผีเสื้อโบยบิน และตอบตัวเองได้ว่า…

.

โค้ชและฟา คือ หลักคิดและทักษะในการดำเนินชีวิตของตนเอง

ชีวิตในแต่ละก้าว
คือ ก้าวที่รักตนเอง
คือ ก้าวที่ฝึกฝนตนเองจากด้านใน
คือ ก้าวสู่อิสรภาพทางใจ ค่อย ๆ ปลด ค่อย ๆ วาง เหมือนปอกหัวหอม
คือ ชีวิตที่ก้าวไปอย่างเบา สบาย ตัวตนค่อย ๆ เล็กลง
คือ ชีวิตที่ใช่ในแบบของตนเอง

ชีวิตที่เริ่มนับหนึ่ง
ค้นพบ ยอมรับ เข้าใจตนเอง
ทำงานกับชีวิตตัวเองในแต่ละด้าน
ปรับ ลด ขยาย กรอบความคิด ปลดความเชื่อที่จำกัด
สวมแว่นตาใหม่ในการมองโลกใบเดิม
กล้ายอมรับตนเอง แข็งแรงจากภายใน

ชีวิตที่เริ่มเข้าใจ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรัก
กล้าแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน สิ่งที่ฝึกฝนตนเอง
กล้าใช้หัวใจและตัวตนที่แท้
ลงมือทำในสิ่งที่เชื่อ ใช่ และชอบ
เรียนรู้ ฝึกฝน ฝึกฝืน
กล้าโค้ช กล้าฟา กล้านำ

.

โค้ชและฟา คือ เครื่องมือสร้างความสุขและความสำเร็จ

.

ความสุข เกิดจากการที่เราฝึกฝนตนเองด้วย Coaching & Facilitation Mindset ฝึกใช้ชีวิตอย่างเข้าใจตนเอง มีสติ ระลึกรู้ถึงศักยภาพภายใน มีเป้าหมายที่ทรงพลัง กล้าลงมือทำ รับผิดชอบชีวิตของตนเอง มองโลกอย่างเข้าใจในความเป็นจริง เคารพและ มองเห็นคุณค่าแห่งตน ตระหนักถึงความเป็นไปของโลกภายในตน ทั้งความต้องการ ความกลัว และความเชื่อ เราสามารถใช้อยู่ร่วมกับผู้อื่น สื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี รับฟัง สนทนาพูดคุย วางใจในชีวิต มั่นคง แข็งแรงจากภายใน เพราะเรารู้ว่ามีหลักคิดและทักษะในการนำชีวิตของตนเอง

.

ความสำเร็จ เกิดจากการที่เรานำ Coaching & Facilitation Skills สิ่งที่เราเชื่อ ชอบ ใช้นำชีวิตตนเองไปทำงาน แบ่งปัน ช่วยเหลือ เกื้อกูล รับใช้ เปิดพื้นที่ให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ เชื่อมโยง เติบโต และมีชีวิตในแบบของตนเอง เราสร้างพื้นที่ให้กลุ่มคนอยู่ร่วมกันด้วยความสุข มีความสัมพันธ์ที่ดี กล้านำศักยภาพที่มีขึ้นมาใช้ในการทำงาน สร้างทีมที่เข้มแข็ง ส่งมอบผลงานแก่ลูกค้าของตน มีความสุขมากขึ้น เก่งมากขึ้น ความสำเร็จ คือ การแบ่งปันทักษะให้ผู้อื่นมีหลักคิดเพื่อนำชีวิตของตนเอง เป็นครูโค้ช ครูฟา ปั้นผู้นำแบบโค้ชและฟาที่มีทักษะในการนำพาทีมและองค์กรด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน

.

วิถีชีวิตของโค้ชและฟา เป็นวิถีอันงดงามของการฝึกตน ทำงานภายใน เติบโต เข้มแข็ง เบิกบาน ชัดเจนกับตัวเองไปพร้อม ๆ กับแบ่งปันในสิ่งที่เชื่อและฝึกฝนตนเองให้กับผู้อื่น มีความสุขและสร้างความสำเร็จ เพราะเราทุกคนสามารถมีชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

.

นี่คือ คำนำของหนังสือ ชีวิตที่ใช่! ในแบบโค้ชและฟา

ซึ่งเป็นดั่งเจตจำนงในการใช้ชีวิตแบบโค้ชมาจนกระทั่งวันนี้

———————————–

19 พฤศจิกายน 2563

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

 

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นเทคนิคในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระบบ เป็นการบริหารจัดการเชิงป้องกัน (Pro-active)
การฟาด้วยหัวใจ (Facilitation from Your Heart)
การจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือสร้างพื้นที่เรียนรู้ (Facilitate Learning) เป็นกระบวนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้
People Skills: Coaching in Corporate
Challenge องค์กรที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต้องการให้ทีมผู้บริหารมีองค์ความรู้ กรอบวิธีคิดที่จำเป็นในการดูแลคนในทุกระดับให้มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้ สร้างสรรค์ รับผิดชอบ สามารถดึงศักยภาพที่มีในตัวคนขึ้นมาใช้ทำงานตามกระบวนการเพื่อรองรับกา...