Home > Blog > 01 Facilitative Coaching for Team Leader, 05 Coaching Profession | Coaching Business

Process, Models & Tools – Courage to Coach

หนังสือชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา

หนังสือเล่มนี้กลั่นประสบการณ์ตรง บนวิถีโค้ชและฟา ถ่ายทอดเป็นเครื่องมือสร้างความสุขและความสำเร็จ

อ่านหนังสือแล้วจะเข้าใจว่า Process, Models & Tools ที่ Courage to Coach ค้นพบ มีดังนี้ …

.

1. กระบวนการโค้ช Facilitative Coaching Process 
ร้อยเรียงแต่ละบท แต่ละชิ้นด้วย Process เพราะกระบวนการทำงาน คือ วิถีชีวิต
ทุกบทจึงกลั่นกรอง Process, Models, Tools มาจากการใช้ชีวิตเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ลองผิดลองถูก ลงมือทำจริง ประสบการณ์ตรงจากการใช้เครื่องมือซ้ำๆ

.

2. ภาพรวมของการโค้ช (Big Picture) (บทที่ 1 และ 2)

Facilitative Coaching Process
The Butterfly Model
6C Characteristics
ตอบคำถามที่ว่า… ถ้าจะเริ่มต้นเดินทาง เริ่มอย่างไร? เรากำลังเดินทางไปไหน?

เราทำอย่างไรบ้าง? มีแนวทางในการฝึกตนอย่างไร?
กระบวนการหลัก หรือวิถีชีวิตของโค้ชและฟาเป็นอย่างไร?
จุดร่วมของโค้ชและฟาคืออะไร? ส่งเสริมกันอย่างไร?
คุณสมบัติของโค้ชและฟาคืออะไรบ้าง จึงจะพาคนลงลึก เกิดการตระหนักรู้ได้?

.

3. เครื่องมือสำหรับการโค้ชรายบุคคล (บทที่ 6)
6 Key Principles
Transformational Coaching Model
ตอบคำถามที่ว่า…
รูปแบบ One-on-One Coaching ที่สร้างพื้นที่ให้คนกล้าก้าวข้ามขอบของตนเอง ทำอย่างไร?

.

4. โมเดลสำหรับการโค้ชกลุ่มและโค้ชทีม (หน้า 160)
6C Coaching Model
ตอบคำถามที่ว่า…
ขยายจากการโค้ชรายบุคคล … สู่การโค้ชกลุ่มทำอย่างไร

.

5. หลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (หน้า 126)
The 9C Framework
5C1F Facilitation Model
ตอบคำถามที่ว่า…
หลักสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้คืออะไร?
การออกแบบกระบวนการทำอย่างไร?
การนำกระบวนการเรียนรู้ทำอย่างไร?
Facilitation from Your Heart ทำแล้วได้อะไร?

.

6. บทบาทของผู้นำ หรือ Leader ในองค์กร (บทที่ 8)
The 5 Courageous Hats
Facilitative Coaching Model for Leader
ตอบคำถามที่ว่า…
องค์กรอยากใช้ Coaching & Facilitation ทำอย่างไร?
Leader as Facilitative Coach
Transformational Leader
Change Leader
Learning Leader
OD, HR, Fa, Change Agent
Facilitative Leadership
ใช้แล้วได้อะไรต่อตัวเอง ทีม และองค์กร?

.

7. สุนทรียสนทนา หรือ Dialogue (บทที่ 9)

ตอบคำถามที่ว่า..
สุนทรียสนทนาคืออะไร
เราใช้ Dialogue ทำอะไรกันได้บ้าง? ในการโค้ช ในการฟา หรือ ในองค์กร

CouragetoCoach

7.6.2019

—————————————-

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

แชร์หน้านี้