Advanced Coaching Skills

Process, Models & Tools

#ชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา

กลั่นประสบการณ์ตรง บนวิถีโค้ชและฟา ถ่ายทอดเป็นเครื่องมือสร้างความสุขและความสำเร็จในแบบคุณ

1. หนังสือเล่มนี้ เขียนด้วย
#Facilitative Coaching Process
ร้อยเรียงแต่ละบท แต่ละชิ้นด้วย Process
เพราะกระบวนการทำงาน คือ วิถีชีวิต
ทุกบทจึงกลั่นกรอง Process, Models, Tools
มาจากการใช้ชีวิตเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ลองผิดลองถูก ลงมือทำจริง
ประสบการณ์ตรงจากการใช้เครื่องมือซ้ำๆ

2. Big Picture
#Facilitative Coaching Process
#The Butterfly Model
#6C Charateristics
ตอบคำถามที่ว่า…
ถ้าจะเริ่มต้นเดินทาง เริ่มอย่างไร
เรากำลังเดินทางไปไหน

เราทำอย่างไรบ้าง
มีแนวทางในการฝึกตนอย่างไร
กระบวนการหลัก หรือวิถีชีวิตของโค้ชและฟาเป็นอย่างไร
จุดร่วมของโค้ชและฟาคืออะไร ส่งเสริมกันอย่างไร
คุณสมบัติของโค้ชและฟาคืออะไรบ้าง
จึงจะพาคนลงลึก เกิดการตระหนักรู้ได้

3. โค้ชรายบุคคล
#6 Key Principles
#Transformational Coaching Model
ตอบคำถามที่ว่า…
รูปแบบ One-on-One Coaching
ที่สร้างพื้นที่ให้คนกล้าก้าว
ข้ามขอบของตนเอง ทำอย่างไร

4. โค้ชกลุ่มและทีม
#6C Coaching Model
ตอบคำถามที่ว่า…
ขยายจากการโค้ชรายบุคคล
สู่การโค้ชกลุ่มทำอย่างไร

5. จัดกระบวนการเรียนรู้
#The 9C Framework
#5C1F Facilitation Model
ตอบคำถามที่ว่า…
หลักสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้คืออะไร
การออกแบบกระบวนการทำอย่างไร
การนำกระบวนการเรียนรู้ทำอย่างไร
Facilitation from Your Heart ทำแล้วได้อะไร

6. #Leader ในองค์กร
#The 5 Courageous Hats
#Facilitative Coaching Model for Leader
ตอบคำถามที่ว่า…
องค์กรอยากใช้ Coaching & Facilitation ทำอย่างไร
Leader as Facilitative Coach
Transformational Leader
Change Leader
Learning Leader
OD, HR, Fa, Change Agent
Facilitative Leadership
ใช้แล้วได้อะไรต่อตัวเอง ทีม และองค์กร

7. Dialogue

ตอบคำถามที่ว่า..
สุนทรียสนทนาคืออะไร
เราใช้ #Dialogue ทำอะไรกันได้บ้าง
ในการโค้ช
ในการฟา
ในองค์กร

#CouragetoCoach

7.6.2019

—————————————-

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

อ่านเพิ่มเติม

วิถีผู้นำ vs วิธีการนำ : Coaching in Corporate
Challenge องค์กรจัดโปรแกรมพัฒนาผู้บริหารมาอย่างต่อเนื่อง ใช้หลากหลายวิธีการ สรุปว่าตอนนี้ผู้บริหารแต่ละคนมีองค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือที่จำเป็น เรียกว่ารู้ “วิธีการ” และแนวทางทั้งในการบริหารคน (People Management) และพัฒนาความสามารถของคน...
ความรัก ความสัมพันธ์ Love & Relationship สำคัญไฉน?
สิ่งที่เราต้องการมาตั้งแต่ในท้องแม่ คือ ความเชื่อมโยง หรือ Connection แล้วเราก็เกิดมาพร้อมกับความรัก การฟูมฟักจากแม่   หลายชีวิตโชคดี มีความรัก มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเอง พ่อ แม่ เติบโตมาอย่างคนที่เต็ม อิ่ม สุขจากภายใน ล้นเหลือ ...
วิถีชีวิตของโค้ชและฟา วิถีแห่งการฝึกตน
กว่า 10 ปี ที่อยู่ในวงการโค้ช โชคดีที่มีโอกาสขัดเกลาใจตน ผ่านงานจิตอาสา แบ่งปันทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้และทักษะการโค้ชให้กลุ่มคนหลากหลายทั้ง NGO ทหาร ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ผู้คุมประพฤติ คนในเรือนจำ รวมถึงถวายความรู้พระสงฆ์...