Advanced Coaching Skills

Process, Models & Tools – Courage to Coach

หนังสือชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา

หนังสือเล่มนี้กลั่นประสบการณ์ตรง บนวิถีโค้ชและฟา ถ่ายทอดเป็นเครื่องมือสร้างความสุขและความสำเร็จ

อ่านหนังสือแล้วจะเข้าใจว่า Process, Models & Tools ที่ Courage to Coach ค้นพบ มีดังนี้ …

.

1. กระบวนการโค้ช Facilitative Coaching Process 
ร้อยเรียงแต่ละบท แต่ละชิ้นด้วย Process เพราะกระบวนการทำงาน คือ วิถีชีวิต
ทุกบทจึงกลั่นกรอง Process, Models, Tools มาจากการใช้ชีวิตเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ลองผิดลองถูก ลงมือทำจริง ประสบการณ์ตรงจากการใช้เครื่องมือซ้ำๆ

.

2. ภาพรวมของการโค้ช (Big Picture) (บทที่ 1 และ 2)

Facilitative Coaching Process
The Butterfly Model
6C Characteristics
ตอบคำถามที่ว่า… ถ้าจะเริ่มต้นเดินทาง เริ่มอย่างไร? เรากำลังเดินทางไปไหน?

เราทำอย่างไรบ้าง? มีแนวทางในการฝึกตนอย่างไร?
กระบวนการหลัก หรือวิถีชีวิตของโค้ชและฟาเป็นอย่างไร?
จุดร่วมของโค้ชและฟาคืออะไร? ส่งเสริมกันอย่างไร?
คุณสมบัติของโค้ชและฟาคืออะไรบ้าง จึงจะพาคนลงลึก เกิดการตระหนักรู้ได้?

.

3. เครื่องมือสำหรับการโค้ชรายบุคคล (บทที่ 6)
6 Key Principles
Transformational Coaching Model
ตอบคำถามที่ว่า…
รูปแบบ One-on-One Coaching ที่สร้างพื้นที่ให้คนกล้าก้าวข้ามขอบของตนเอง ทำอย่างไร?

.

4. โมเดลสำหรับการโค้ชกลุ่มและโค้ชทีม (หน้า 160)
6C Coaching Model
ตอบคำถามที่ว่า…
ขยายจากการโค้ชรายบุคคล … สู่การโค้ชกลุ่มทำอย่างไร

.

5. หลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (หน้า 126)
The 9C Framework
5C1F Facilitation Model
ตอบคำถามที่ว่า…
หลักสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้คืออะไร?
การออกแบบกระบวนการทำอย่างไร?
การนำกระบวนการเรียนรู้ทำอย่างไร?
Facilitation from Your Heart ทำแล้วได้อะไร?

.

6. บทบาทของผู้นำ หรือ Leader ในองค์กร (บทที่ 8)
The 5 Courageous Hats
Facilitative Coaching Model for Leader
ตอบคำถามที่ว่า…
องค์กรอยากใช้ Coaching & Facilitation ทำอย่างไร?
Leader as Facilitative Coach
Transformational Leader
Change Leader
Learning Leader
OD, HR, Fa, Change Agent
Facilitative Leadership
ใช้แล้วได้อะไรต่อตัวเอง ทีม และองค์กร?

.

7. สุนทรียสนทนา หรือ Dialogue (บทที่ 9)

ตอบคำถามที่ว่า..
สุนทรียสนทนาคืออะไร
เราใช้ Dialogue ทำอะไรกันได้บ้าง? ในการโค้ช ในการฟา หรือ ในองค์กร

CouragetoCoach

7.6.2019

—————————————-

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

อ่านเพิ่มเติม

ความรัก ความสัมพันธ์ Love & Relationship สำคัญไฉน?
สิ่งที่เราต้องการมาตั้งแต่ในท้องแม่ คือ ความเชื่อมโยง หรือ Connection แล้วเราก็เกิดมาพร้อมกับความรัก การฟูมฟักจากแม่   หลายชีวิตโชคดี มีความรัก มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเอง พ่อ แม่ เติบโตมาอย่างคนที่เต็ม อิ่ม สุขจากภายใน ล้นเหลือ ...
Life Coaching: ตามหาความสุข ตอน 1
(1) เมื่อครั้งยังเป็นเด็กเล็ก...เป็นสุขทุกวัน เรา "สุข" ง่ายมาก ตา ยาย แม่ พูดด้วย ก็ยิ้ม กินอิ่ม นอนหลับ คนกอด คุยกัน ก็สุขแล้ว เล่นกับมือ เท้าของตัวเอง ก็สุขแล้ว หิว ก็ร้อง เจ็บ ก็ร้อง แม่ปลอบ เราก็หยุดร้อง เด็กน้อยที่ใสๆ เรียนรู้โ...
Life Visioning ออกแบบชีวิตชัด ออกเดินตรงทาง
คุณเชื่อมั้ยว่า ชีวิตออกแบบได้? หลายคนเดินทางสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุขทุกวัน เพราะมีแผนที่เดินทาง และ Life Visioning คือ แผนที่สำหรับการเดินทางของชีวิต