Home > Blog > 06 Life Mastery Academy | Self-Leadership

4P เคล็ดลับสู่วามสุขและความสำเร็จของผู้หญิงแถวหน้า

ทุกวันนี้ มีผู้คนจำนวนหนึ่งประสบความสำเร็จในบทบาทเจ้าของกิจการ ผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลก หลายคนคงอยากทราบว่า คนกลุ่มนี้มีเคล็ดลับอะไรหรือ เขาต้องทำอะไรบ้าง จึงก้าวขึ้นไปอยู่ ณ จุดนั้นได้

หลายคนอาจมีคำถามว่า ผู้คนเหล่านั้นมีความสุขหรือไม่ แล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะ ต้องทำอย่างไรจึงจะไปสู่การเป็นผู้นำที่มีทั้งความสุขและความสำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพูดถึงความสุข หลายคนอาจนึกลึกลงไปไกลถึงความสุขทั้งจากภายในตัวเอง ความสุขที่มาจากคนอื่น เช่นได้อยู่ร่วมกับคนที่รัก ครอบครัว เป็นที่รักของเพื่อนฝูง หรือได้รับการยอมรับในสังคม

สำหรับผู้หญิงซึ่งมุ่งมั่น ทุ่มเทเพื่อ 4P เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้ประสบความสุขและความสำเร็จในหน้าที่การงาน ในฐานะผู้นำ และในฐานะลูกสาว ภรรยา และคุณแม่ โดยเน้นให้ผู้หญิงพัฒนาจากภายในตัวตนให้มีสุขภาพร่างกาย ใจ และจิตวิญญาณที่แข็งแกร่ง ทำตัวตนให้เล็กลง เพื่อจะสามารถทำงานใหญ่ให้มีความสุขและความสำเร็จ

4P ประกอบด้วย Power, Presence, Potentialและ Performance ใช้การผสมผสานศาตร์และเคล็ดลับทั้งจากทางตะวันตกและตะวันออก เน้นการดึงศักยภาพสูงสุดทีมีอยู่ภายในตัวเราออกมาใช้ นอกจากนี้ ยังเน้นการใช้จุดเด่นของผู้หญิงเป็นเคล็ดลับนำทางไปสู่การดำรงชีวิตที่มีอิสรภาพ

P ตัวแรก “Power” ผู้หญิงแถวหน้าเป็นผู้ที่รู้จักตนเองเป็นอย่างดี รู้ว่าตนเองรักและต้องการทำสิ่งใด ต้องการใช้ชีวิตแบบไหน ตระหนักรู้ในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง วางเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินชีวิตที่ชัดเจน มีทัศนคติเชิงบวก ควบคุมและบริหารอารมณ์ได้ดี รู้จักใช้ญาณสังหรณ์ในการทำงานและดำเนินชีวิต เติมเต็มในตนเอง จนสามารถดูแลตนเองได้ดี จึงสามารถเป็นผู้นำที่ได้ใจ มีความรัก ความเมตตา และสร้างแรงบันดาลใจให้ ดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริมผู้อื่นให้มีโอกาสก้าวหน้าในองค์กร

P ตัวที่สอง “Presence” ผู้หญิงแถวหน้าให้ความสำคัญทั้งร่างกาย และจิตใจ ในเรื่องของสุขภาพร่างกาย ต้องแข็งแรง ดูแลบุคลิกดีให้ดี ดูแลเรื่องการแต่งกายให้สวยสมวัย สุภาพ เลือกสีเสื้อผ้า แต่งหน้า ทำผมได้เหมาะสมกับกาละเทศะ แสดงออกถึงความมั่นใจในตนเองทางภาษากาย บุคลิกกระฉับกระเฉง แคล่วคล่อง และวางตัวอย่างเหมาะสม

นอกจากเรื่องของร่างกายภายนอก ยังต้องมีสุขภาพใจที่สมบูรณ์ มีจิตใจที่ดีงาม เปิดเผย น่าคบหาสมาคม ให้ความรักความปรารถนาดี มีน้ำใจไมตรีเป็นมิตรกับทุกคน พูดจาฉะฉาน สุภาพ น่ารัก อ่อนโยน ไม่พูดจาหยาบคายหรือแสดงออกอย่างแข็งกระด้าง เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักเคารพให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ มีสัมมาคารวะ จิตใจอ่อนโยน ผู้หญิงแถวหน้าจะเน้นการทำงานเป็นทีม รับฟังความเห็น เปิดโอกาสให้ทุกคนส่วนร่วม ทำให้ได้รับการยอมรับว่าเป็น role model หรือเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

P ตัวที่สามคือ “Potential” ผู้หญิงแถวหน้าเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ กล้ากระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และสมควรทำ บางครั้งต้องเสียสละอย่างสูงเพื่อส่วนรวม มีความสามารถด้านการสื่อสาร สามารถพัฒนาเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะในการเป็นผู้ฟังที่ดี เปิดใจรับแนวคิดใหม่ๆ หรือแนวคิดที่แตกต่าง ผู้หญิงต้องพัฒนาตนเอง ต้องมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

P ตัวสุดท้าย คือ “Performance” ผู้หญิงแถวหน้าเป็นผู้ที่รักและทุ่มเทในงานที่ทำ ลงมือทำ และทำงานอย่างมือโปร มีความรับผิดชอบ ขยัน และทุ่มเท มุ่งมั่นที่จะทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนด ไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง แต่เห็นคุณค่า และศักดิ์ศรีของผู้อื่น กล้าเปิดใจยอมรับความแตกต่าง กล้าเสี่ยง และกล้ายอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นพร้อมที่จะแก้ไข

ในศตวรรษที่ 21 นี้ การที่ผู้หญิงทั้งหลายต้องการจะไปอยู่แถวหน้าไม่ใช่เรื่องแปลก ผู้หญิงสามารถดึงความละเอียดอ่อนและความอดทนสูง อันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้หญิงมาใช้เป็นจุดเด่น ดึงความเมตตาของเพศแม่มาใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน การโน้มน้าวจูงใจผู้คนให้คล้อยตาม ผู้หญิงสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

แต่สิ่งที่ต้องระวังคือผู้หญิงมักจะใช้อารมณ์ในการทำงานมากกว่าเหตุผล ดังนั้น 4P จึงเน้นว่าผู้หญิงจะประสบความสุขและความสำเร็จได้ต้องควบคุมและการบริหารอารมณ์ สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้หญิงต้องอดทน มุ่งมั่นในการก้าวไปสู่จุดหมาย ต้องยอมรับว่าการสร้างการยอมรับของผู้หญิงแถวหน้าในองค์กร ต้องผ่านกระบวนการ ต้องสะสมประสบการณ์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญต้องอดทนและใช้เวลา เพียงเท่านี้ เส้นทางการก้าวสู่การเป็นผู้หญิงแถวหน้าหรือผู้นำในองค์กรก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

แชร์หน้านี้