Home > Blog > 01 Facilitative Coaching for Team Leader

Leading Self to Success & Fulfilment | เสริมศักยภาพผู้นำทีม ด้วย Facilitative Coaching

กว่า 10 ปีแล้ว ที่ Courage to Coach พัฒนาหลักสูตรในสไตล์ของตัวเอง ในวันนี้ Leading Self to Success & Fulfilment เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่ภูมิใจนำเสนอหลังจากนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีก จนได้ผลเป็นที่ตอบรับและประจักษ์ในผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจในหลากหลายองค์กร

.

Leading Self to Success & Fulfilment

พัฒนามาจากการฝึกฝนตนเองของโค้ชอ้อมด้วยศาสตร์ต่างๆ เช่น Non-Violence Communication (NVC), Enneagram, Satier, ศิลปะการจัดกระบวนการแนวจิตตปัญญา การนำกระบวนการให้คนรู้จักตัวตนผ่านผู้นำ 4 ทิศ ศาสตร์แห่งการรู้จักตนเองแบบ PRH ตลอดจน Life Coaching และ Neuro-Linguistic Programming (NLP) มาเป็นเวลา 10 ปี จนตกผลึกเป็น “Facilitative Coaching

.

โปรแกรมนี้ เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงในการทำงานกับผู้นำทีม HR และ OD เพื่อตอบโจทย์องค์กร เช่น

  • อยากเห็นผู้นำทีมที่เก่งคิด เก่งงาน เก่งคน เปิดใจ พัฒนาตนเอง ให้ก้าวไปสู่อีกระดับ (From Good to Great Leader)
  • อยากเห็นผู้นำทีมที่ผ่านการเรียนรู้มามากมาย นำองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิค ไปใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต ให้เป็นธรรมชาติ เป็นเนื้อเป็นตัว
  • อยากเห็นผู้นำทีมที่ทุ่มเท ทำงานหนัก มี work-life integration โดยเฉพาะดูแลสุขภาพของตนเอง
  • อยากเห็นผู้นำทีมเป็นได้มากกว่าที่เป็นอยู่ มีความสุขมากขึ้น คนที่มุ่งผลลัพธ์ในงาน ก็สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับคนในทีมเพิ่มขึ้น คนที่ห่วงใย ดูแล ใจดีกับลูกน้อง ก็พัฒนาคนมอบหมายงาน ให้ Feedback เป็นของขวัญแก่ลูกน้องมากขึ้น

ในโปรแกรม Leading Self to Success and Fulfillment ผู้บริหารจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น

  • หลักคิดในการพัฒนาคน และกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
  • ตระหนักถึงความเป็นไปของโลกภายในตน ค้นพบศักยภาพภายในตนเอง
  • ใช้ชีวิตอย่างเข้าใจตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสติ
  • ตั้งเป้าหมายที่ทรงพลัง เชื่อมโยงเป้าหมายส่วนตัวเข้ากับเป้าหมายขององค์กร กล้าลงมือทำ และรับผิดชอบชีวิตของตนเอง
  • ทักษะในการอยู่ร่วมและนำผู้อื่น เช่น การสร้างความสัมพันธ์ การปรับตัวเข้าหาคนหลากหลายสไตล์ การฟังด้วยหัวใจ การให้ของขวัญ ชื่นชม เติมเต็มหัวใจให้ผู้คน

.

Leading Self to Success Leading Self to Success & Fulfillment By Courage to Coach (youtube.com)

.

ผู้บริหารที่ผ่านโปรแกรมนี้ มักพูดว่า …

ชอบที่ทีมโค้ชสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้แต่ละคนทบทวนตนเอง จนรู้จัก ยอมรับด้านต่างๆ เข้าใจตนเอง รักตนเองมากขึ้น ได้ค้นพบศักยภาพภายในตนและดึงขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำงาน อยู่ร่วมกับผู้อื่น เก่งคนมากขึ้น มีเครื่องมือต่างๆ ไปใช้ในการนำผุ้คนด้วยปัญญา 3 ฐาน ผ่อนคลาย มีความสุขมากยิ่งขึ้น รับผิดชอบชีวิตของตนเอง และเต็มใจนำสิ่งที่เรียนรู้ไปฝึกฝน พัฒนาตนเอง จนกลายเป็นเนื้อเป็นตัว

.

ขอบคุณทุกองค์กร และผู้บริหารทุกคนที่เป็นครู ให้ทีม Courage to Coach ได้ฝึกฝน พัฒนาตนเอง เติบโตภายใน มีความสุขในชีวิต เบิกบานในการทำงาน ส่งผลให้การจัดกระบวนการของเราเติบโต พัฒนา เปลี่ยนแปลง ปรับตัว ยืดหยุ่นไปตามโจทย์ที่ได้รับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

.

ทุกครั้ง หลังจากทำงานเสร็จ จะกลับมาทบทวน ใคร่ครวญ เชื่อมโยง ตกผลึก จนเป็นสไตล์ของตัวเอง ในวันนี้ Leading Self to Success and Fulfillment เป็นโปรแกรมที่ customize เพื่อตอบโจทย์แต่ละองค์กร โดยเน้นเรื่องการปลูกฝังกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น Courage to Coach เน้นการสร้าง ให้คนทำงานมี Soft Skills หรือ People Side of Performance ให้คนทำงานประสบความสำเร็จและมีความสุข เก่งงาน เก่งคิด เก่งคน เก่งตน ทีมทำงานร่วมกันด้วยใจ เพื่อพูดคุยเรื่องงาน สานความสัมพันธ์ด้านบวกต่อตัวเองและผู้อื่นในองค์กร

.

ขอบคุณจากใจ

ทีม Courage to Coach, Coaching in Thailand

28 ธันวาคม 2562

———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC, ACTC

Founder, Courage to Coach, Team Coach, Leadership Coach & Facilitative Coach

………..

Courage to Coach

ผู้ให้บริการเสริมศักยภาพผุ้นำทีมและการโค้ชทีม (Team Coaching) มากว่า 15 ปี ด้วย Facilitative Coaching: Beyond One-on-One Coaching ในบทบาท Leadership Coach, Facilitative Coach, Team Coach, Professional Facilitator และครูสอนการโค้ช (ICF Educational Instructor) จนมีชั่วโมงการโค้ชมากกว่า 4,000 ชั่วโมง จัดกระบวนการเรียนรู้มากกว่า 9,000 ชั่วโมง โค้ชทีมมากกว่า 100 ทีม องค์กรได้รับประโยชน์จากบริการมากกว่า 85%

Partner with Team Leader to Lead, Develop & Transform Team!

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

แชร์หน้านี้