Growth Mindset

Leading Self to Success & Fulfilment

หลายปีมาแล้วที่ Courage to Coach พัฒนาหลักสูตรในสไตล์ของตัวเอง ในวันนี้ Leading Self to Success & Fulfilment เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่ภูมิใจนำเสนอหลังจากนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีก จนได้ผลเป็นที่ตอบรับและประจักษ์ในผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจในหลากหลายองค์กร

Leading Self to Success & Fulfilment พัฒนามาจากการฝึกฝนตนเองของโค้ชอ้อมด้วยศาสตร์ต่างๆ เช่น Non-Violence Communication (NVC), Enneagram, Satier, ศิลปะการจัดกระบวนการแนวจิตตปัญญา การนำกระบวนการให้คนรู้จักตัวตนผ่านผู้นำ 4 ทิศ ศาสตร์แห่งการรู้จักตนเองแบบ PRH ตลอดจน Life Coaching และ Neuro-Linguistic Programming (NLP) มาเป็นเวลา 10 ปี

โปรแกรมนี้ เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงในการทำงานกับผู้บริหาร HR และ OD เพื่อตอบโจทย์องค์กร เช่น

  • อยากเห็นผู้บริหารที่เก่งคิด เก่งงาน เก่งคน เปิดใจ พัฒนาตนเอง ให้ก้าวไปสู่อีกระดับ (From Good to Great Leader)
  • อยากเห็นผู้บริหารที่ผ่านการเรียนรู้มามากมาย นำองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิค ไปใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต ให้เป็นธรรมชาติ เป็นเนื้อเป็นตัว
  • อยากเห็นผู้บริหารที่ทุ่มเท ทำงานหนัก มี work-life integration โดยเฉพาะดูแลสุขภาพของตนเอง
  • อยากเห็นผู้บริหารเป็นได้มากกว่าที่เป็นอยู่ มีความสุขมากขึ้น คนที่มุ่งผลลัพธ์ในงาน ก็สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับคนในทีมเพิ่มขึ้น คนที่ห่วงใย ดูแล ใจดีกับลูกน้อง ก็พัฒนาคนมอบหมายงาน ให้ Feedback เป็นของขวัญแก่ลูกน้องมากขึ้น

ทุกครั้ง หลังจากทำงานเสร็จ จะกลับมาทบทวน ใคร่ครวญ เชื่อมโยง ตกผลึก จนเป็นสไตล์ของตัวเอง ในวันนี้ Leading Self to Success and Fulfillment เป็นโปรแกรมที่ customize เพื่อตอบโจทย์แต่ละองค์กร โดยเน้นเรื่องการปลูกฝังกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น Courage to Coach เน้นการสร้าง ให้คนทำงานมี Soft Skills หรือ People Side of Performance ให้คนทำงานประสบความสำเร็จและมีความสุข เก่งงาน เก่งคิด เก่งคน เก่งตน ทีมทำงานร่วมกันด้วยใจ เพื่อพูดคุยเรื่องงาน สานความสัมพันธ์ด้านบวกต่อตัวเองและผู้อื่นในองค์กร

ในโปรแกรม Leading Self to Success and Fulfillment ผู้บริหารจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น

  • หลักคิดในการพัฒนาคน และกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
  • ตระหนักถึงความเป็นไปของโลกภายในตน ค้นพบศักยภาพภายในตนเอง
  • ใช้ชีวิตอย่างเข้าใจตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสติ
  • ตั้งเป้าหมายที่ทรงพลัง เชื่อมโยงเป้าหมายส่วนตัวเข้ากับเป้าหมายขององค์กร กล้าลงมือทำ และรับผิดชอบชีวิตของตนเอง
  • ทักษะในการอยู่ร่วมและนำผู้อื่น เช่น การสร้างความสัมพันธ์ การปรับตัวเข้าหาคนหลากหลายสไตล์ การฟังด้วยหัวใจ การให้ของขวัญ ชื่นชม เติมเต็มหัวใจให้ผู้คน

ผู้บริหารที่ผ่านโปรแกรมนี้ มักพูดว่าชอบที่ทีมโค้ชสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้แต่ละคนทบทวนตนเอง จนรู้จัก ยอมรับด้านต่างๆ เข้าใจตนเอง รักตนเองมากขึ้น ได้ค้นพบศักยภาพภายในตนและดึงขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำงาน อยู่ร่วมกับผู้อื่น เก่งคนมากขึ้น มีเครื่องมือต่างๆ ไปใช้ในการนำผุ้คนด้วยปัญญา 3 ฐาน ผ่อนคลาย มีความสุขมากยิ่งขึ้น รับผิดชอบชีวิตของตนเอง และเต็มใจนำสิ่งที่เรียนรู้ไปฝึกฝน พัฒนาตนเอง จนกลายเป็นเนื้อเป็นตัว

ขอบคุณทุกองค์กร และผู้บริหารทุกคนที่เป็นครู ให้ทีม Courage to Coach ได้ฝึกฝน พัฒนาตนเอง เติบโตภายใน มีความสุขในชีวิต เบิกบานในการทำงาน ส่งผลให้การจัดกระบวนการของเราเติบโต พัฒนา เปลี่ยนแปลง ปรับตัว ยืดหยุ่นไปตามโจทย์ที่ได้รับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

ขอบคุณจากใจ

Courage to Coach

28 ธันวาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

ความรัก ความสัมพันธ์ การพูดคุยในองค์กร คุณสร้างเองได้!
โชคดีมากที่ได้เข้าไปทำงานในองค์กรมาหลากหลาย ได้เห็นผู้บริหาร พนักงานที่อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี มีอะไรก็มาคุยกันได้ ที่ทำงานแบบนี้ ใครๆ ก็อยากอยู่ด้วย ทำงานแล้วมีความสุข เหมือนอยู่บ้านหลังที่สอง ตื่นเช้ามา ก็รีบลุกขึ้น อาบน้...
บริหารการเปลี่ยนแปลง…เครื่องมือชิ้นสำคัญในการบริหารโครงการ
เครื่องมือหรือกิจกรรมทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะช่วยในการบริหารโครงการแต่ละขั้นตอนให้ราบรื่นและเตรียมความพร้อมของผู้เกี่ยวข้องให้ยอมรับระบบงานใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่อย่างเต็มใจได้อย่างไร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นเทคนิคในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระบบ เป็นการบริหารจัดการเชิงป้องกัน (Pro-active)