ฟาด้วยหัวใจ (Facilitation from Your Heart)

ฟา … กระบวนการที่นำพาให้สมาชิกกลุ่ม ได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
.
ตัวฟา … อาจมีความรู้ในเนื้อหา หรืออาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหา
.
ฟา เป็นคนนำทาง Guide the Flow
เชี่ยวชาญในกระบวนการ
สร้างพื้นที่การเรียนรู้ สร้างเสริมสมรรถนะของกลุ่ม
สร้างพื้นที่พูดคุยอย่างมีส่วนร่วม
.
ฟา สร้างความสัมพันธ์ ร่วมมือกับสมาชิกกลุ่ม
วางแผนนำกระบวนการกลุ่ม
เริ่มต้นกระบวนการ นำกลุ่มไปสู่ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
.
ฟาด้วยหัวใจ
ชัดเจนในเป้าหมาย เข้าใจในวัตถุประสงค์
ออกแบบการเรียนรู้ วิธีการ รูปแบบ ให้สอดคล้อง
นำกระบวนการ คอยตรวจสอบสนามพลัง
สร้างบรรยากาศ สร้างความเป็นมิตร
ฟา เป็นวิทยากรกระบวนการ
เป็นผู้ประสานงาน ผู้คอยสังเกต
กระตุ้น และจูงใจผู้เรียน
ฝึกให้คิด สังเกตความรู้สึก เกิดการตัดสินใจ
และลงมือทำสิ่งที่มีความหมายสำหรับตัวเอง
.
จะดีแค่ไหน ถ้า..
Coach Trainer
OD HR
Change Leader
Learning Leader
มี จิตแห่งฟา
.
จิตที่เชื่อว่า..
ทุกมุมมองถูกต้อง ตามทัศนะ มุมมอง
ความคิด วิธีการมองโลกของบุคคลนั้น
ดำรงตนเพื่อคนที่อยู่ข้างหน้าเต็มร้อย
ยิ่งพื้นที่ปลอดภัย คนยิ่งกล้าลงลึก
ทำงานภายในกับตัวเอง
.
ฟา หนึ่งในทักษะสร้างความรัก ความสัมพันธ์ การพูดคุยระหว่างกันในองค์กร
5.9.2020

—————————————-

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993