Home > Blog > 05 Coaching Profession | Coaching Business

บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 4 Mind Coach กับการโค้ชบนพื้นฐานสติ (Mindfulness) Life และ Spiritual Coaching

Mindfulness หรือสติ

การระลึกรู้เท่าทันอารมณ์ที่เป็นฝ่ายดี และเป็นสิ่งที่ยับยั้งไม่ให้จิตตกไปในอารมณ์ฝ่ายไม่ดี เป็นเครื่องชักนำใจให้ยึดถือกรรมดี นำให้จิตของเราอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งได้

สติ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้อยู่กับปัจจุบันขณะ ดำรงตนเพื่อคนที่อยู่ตรงหน้าตลอดกระบวนการ มีสติจะเคารพในศักยภาพของมนุษย์ ให้ความเท่าเทียม เปิดใจรับ และไม่ตัดสินคนอื่น รับฟังอย่างเข้าใจ ถามคำถามทรงพลัง สนทนา ให้ feedback อย่างมีสติ

.

หลักสูตรการโค้ชมาตรฐานสากล

การโค้ชวิถีไทย ไทยโค้ชรุ่น 9 ระหว่างเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2560

มายด์โค้ชขั้นสูง Spiritual Coaching รุ่นที่ 1 เดือนเมษายน 2561 เพื่อเรียนรู้เรื่องสติกับการโค้ชและการฟา

.

Mind Coach หรือ จิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย

สอนเรื่องพุทโธโลจีเพื่อการโค้ช ประกอบด้วย สติ ปัญญา การุณ หลังจากนั้นเรียนรู้โลกภายในเพื่อการโค้ช ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงรายเพื่อให้เข้าใจจุดมุ่งหมายสูงสุดของการใช้ชีวิต ความฉลาดในการรับผัสสะ การฝึกพลังจิตตานุภาพ การเล่าเรื่องสร้างแรงบันดาลใจ การก้าวข้ามตัวตนสมมติ และทศบารมีจิตโพธิสัตว์ Mind Coach กล่าวถึงความสำคัญของสติกับทักษะการโค้ช ไว้ว่า

  • สร้างความสัมพันธ์ด้วยสติ (Mindful Connection) สติช่วยให้สร้างความศรัทธา ความไว้วางใจ และความคุ้นเคยกับผู้อื่นโดยปราศจากอคติ นำไปสู่การเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย สบายใจ ไหลลื่น เป็นธรรมชาติ
  • สื่อสารด้วยสติ (Mindful Communication) หากสื่อสารด้วยสติจะมีความเป็นธรรมชาติ เกิดความเข้าใจ ไม่ตัดสิน สติช่วยลดตัวตน ลดความรู้สึกที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองหรือความรู้ที่มี สติช่วยให้เกิดปัญญาหยั่งรู้ว่า อะไรคือสิ่งมีประโยชน์ที่ควรพูดมากที่สุด
  • ฟังด้วยสติ (Mindful Listening) สติช่วยให้เปิดใจรับฟังได้อย่างปราศจากอคติและอยู่กับปัจจุบันการฟังด้วยสติช่วยให้ฟังทั้งสิ่งที่พูด และไม่ได้พูด รับรู้อารมณ์ ความรู้สึก พลัง รูปแบบการใช้ชีวิต
  • ถามด้วยสติ (Mindful Questioning) สติช่วยให้รับฟังได้ดี เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถามคำถามจากการฟัง ชัดเจน ทรงพลัง สร้างการตระหนักรู้ให้เกิดขึ้น
  • ทำให้กระจ่างชัดด้วยสติ (Mindful Clarification) ช่วยให้ผู้อื่นเกิดปัญญาและความเข้าใจอย่างชัดเจน ด้วยการฟัง ถาม และสะท้อนกลับ
  • ตื่นรู้ด้วยสติ (Mindful Awareness) การทำงานระดับตัวตน ต้องการการฟัง ถาม และสร้างความตระหนักรู้ในระดับลึก เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

.

สิ่งที่ได้รับจาก Thai Coach

30 ก.ค. 2560 ได้รับใบ Cert. เป็นใบที่ 4 ในรอบ 9 ปี บนวิถีชีวิตโค้ชและฟา ถามตัวเองว่าได้อะไรจากการเรียนไทยโค้ช TC9?

สิ่งที่ผุดพรายขึ้นมา มีมากมาย มีแต่คำว่า “ได้”

.

Thai Coaching Model

เรียนรู้ model ที่ลึกซึ้ง เป็น model มรดกไทยที่มี “สติ” หลักคำสอนของพระพุทธองค์เป็นพื้นฐาน model นี้ก้าวสู่สากลโดยได้รับมาตรฐานรับรองจาก ICF ในระดับ ACSTH 98 ชั่วโมง ตั้งใจว่า Cert. ใบนี้จะใช้ต่ออายุ PCC กับ ICF รอบที่ 2 ปี 2561

.

กัลยาณมิตรในสังฆะแห่งการเรียนรู้ของไทยโค้ช

ครูไทยโค้ช….ครูที่นี่มาให้ด้วยใจ ให้เต็มที่ แต่ละคนมาแบ่งปันของดีที่มีในตนเอง เห็นความสุข เบิกบานกับการให้อย่างชัดเจน พลังงานของแต่ละคนล้นเหลือ…นบนอบ ครูผู้ให้ ด้วยใจ

เพื่อนไทยโค้ช…TC9 มีทั้งหมด 39 ชีวิต มาจากพื้นฐาน ประสบการณ์ที่หลากหลาย การมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่ร่วมกัน 9 ครั้ง นำพาให้เราเป็นมิตร เป็นเพื่อน เป็นพี่น้อง เอาชีวิตจริงลงมาเรียนรู้ เอาตัวตนลงมาคลุกเคล้า

พี่เลี้ยงไทยโค้ช…. สังฆะนี้ มีระบบพี่เลี้ยงที่ดีมาก พี่เลี้ยงมาด้วยใจ มาให้ แบ่งปัน ทบทวน เพิ่มเติม เรียนรู้ อยู่ร่วมกัน พี่เลี้ยงดูแลตั้งแต่วันแรกจนวันจบ … ประทับใจกับความทุ่มเท ให้ เสียสละ แบ่งปัน ทำงานเป็นทีม พี่เลี้ยงน่ารัก ขอบคุณพี่เลี้ยงจากใจ สุดยอดทุกคน!

ศิษยพี่ไทยโค้ช…ได้พบเพื่อนใหม่ มิตรภาพดีๆ ก่อเกิดขึ้นมากมาย หลายคนรู้จักกันมาก่อนบนเส้นทางสายโค้ช ได้พบพาน พูดคุยมากขึ้น

.

เติมเต็มความฝัน

วันที่ 28-30 ก.ค. ใช้ชีวิตในไร่เชิญตะวัน ได้ฝึก Traid coaching ได้รับความเมตตา ฟังพระธรรม คำสอนที่ลึกซึ้งจากพระอาจารย์ ว. วชิรเมธี บรมครูไทยโค้ช รู้สึกปิติ อิ่มใจ เบิกบาน ฟินน์! 30 ก.ค. ได้รับใบประกาศนียบัตรจากพระอาจารย์ … เบิกบานใจยิ่ง

และโล่งโปร่งใจที่ได้ทำตามสัญญาใจซึ่งพูดไว้ตั้งแต่รู้จัก TC7

.

บนเส้นทางการโค้ช… ได้รับความเมตตา ฝึกสติ ความรู้สึกตัว จากคุรุ ครูบาอาจารย์หลากหลายผ่านการเรียนโทจิตตปัญญาและฝึกฝนตนด้านในเพื่อเป็นโค้ชและฟา ผ่านการเรียน Life coaching มุ่งมั่นทำงานกับตนเอง และเติบโตกับการแบ่งปันทักษะชีวิตกับคนอื่น

.

การเรียนไทยโค้ช ก่อเกิดก้าวใหม่ … การโค้ชบนพื้นฐานสติ

ในฐานะนักเรียนรู้ชีวิต จึงตั้งมั่นฝึกฝนตนเองในสังฆะของกัลยาณมิตรต่อไป ด้วยเชื่อว่าการให้ แบ่งปัน ส่งต่อ รับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยความเบิกบาน ตามคำสอนของพระพุทธองค์ และพระอาจารย์ ว. วชิรเมธี คือส่วนหนึ่งของชีวิต

ที่สำคัญนั้น…การเดินบนเส้นทางสายกลาง การฝึกสติ ความรู้สึกตัว เป็นเส้นทางที่ต้องทำต่อเนื่อง และก้าวเดินด้วยตนเอง

.

น้อมระลึกและขอบคุณครูบนเส้นทาง Mindfulness Coaching, Spiritual Coaching ทุกท่าน ณ ที่นี้

———————————–

17 พฤศจิกายน 2563

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

แชร์หน้านี้