Team Coaching

Teamwork: การสร้างทีมงานในการทำงานที่มีคุณภาพ

การสร้างทีมงานในการทำงานที่มีคุณภาพ
============
13 กรกฏาคม 2564: 10.00-11.00
รู้สึกขอบคุณ สพฐ. ที่ให้มีส่วนร่วม
การพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปี 2564
Educational Supervisor Webinar
.
สนใจฟังนาทีที่ 1.50.00
– Self-Leadership กับการสร้างทีมงาน
– การทำงานเป็นทีม
– คุณลักษณะและทักษะในการทำงานเป็นทีม
– ระบบในการทำงานของทีมงาน
– การพัฒนาทีมงานให้เกิดความยั่งยืน
.
.
.

อ่านเพิ่มเติม

Team Coaching : Case Study
โค้ชทีมผู้บริหารระดับกลาง เป็นผู้นำตามค่านิยมหลักขององค์กร
คุณใช้ชีวิตในแบบที่พอใจ สุข สำเร็จในแบบของตัวเองแล้ว ใช่หรือไม่?
❓เคยมั้ย? อ่านหนังสือเกี่ยวกับ Self-help, Self-development มากมาย เข้าอบรม สัมมนามามากมาย เรียนเยอะ ปรึกษาคนอื่น จ้างโค้ช แต่ชีวิตเหมือนเดิม ❓เคยมั้ย? ตั้งเป้าลดน้ำหนัก ดูแลสุขภาพ กินอาหารครบ 5 หมู่ แล้วก็ทำไม่สำเร็จ ขาดพลัง กำลังใจ ขาดว...
New Gen สำเร็จวิชา เรียนรู้ชีวิต ออกเดินให้ตรงทาง
(Why) ในห้องเรียน Life Mastery น้องน้อยสุด เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัย เป็น New Gen เริ่มต้นชีวิตทำงาน การก้าวกระโดดออกจาก comfort zone เข้าสู่พื้นที่การทำงาน พบเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เพื่อนใหม่ๆ คือการเปิดโลก เรียนรู้ ท้าทาย ตื่นเต้น สนุกสนาน ...