03 Team Coaching

Teamwork: การสร้างทีมงานในการทำงานที่มีคุณภาพ

การสร้างทีมงานในการทำงานที่มีคุณภาพ
============
13 กรกฏาคม 2564: 10.00-11.00
รู้สึกขอบคุณ สพฐ. ที่ให้มีส่วนร่วม
การพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปี 2564
Educational Supervisor Webinar
.
สนใจฟังนาทีที่ 1.50.00
– Self-Leadership กับการสร้างทีมงาน
– การทำงานเป็นทีม
– คุณลักษณะและทักษะในการทำงานเป็นทีม
– ระบบในการทำงานของทีมงาน
– การพัฒนาทีมงานให้เกิดความยั่งยืน
.
.
.

อ่านเพิ่มเติม

บริหารการเปลี่ยนแปลง…เครื่องมือชิ้นสำคัญในการบริหารโครงการ
เครื่องมือหรือกิจกรรมทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะช่วยในการบริหารโครงการแต่ละขั้นตอนให้ราบรื่นและเตรียมความพร้อมของผู้เกี่ยวข้องให้ยอมรับระบบงานใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่อย่างเต็มใจได้อย่างไร
โค้ชเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง
บนวิถีสู่ความสุขและสำเร็จแบบ HRBP โค้ชเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงจะช่วย HR ให้พาองค์กรก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะดูแลใส่ใจเรื่องคน เราเป็นเพื่อนชวนคิดชวนคุย ให้ HR ค้นหาคำตอบของการเดินทาง สร้าง roadmap ที่ชัดเจนด้ว...
บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 4 Mind Coach กับการโค้ชบนพื้นฐานสติ (Mindfulness) Life และ Spiritual Coaching
Mindfulness หรือสติ การระลึกรู้เท่าทันอารมณ์ที่เป็นฝ่ายดี และเป็นสิ่งที่ยับยั้งไม่ให้จิตตกไปในอารมณ์ฝ่ายไม่ดี เป็นเครื่องชักนำใจให้ยึดถือกรรมดี นำให้จิตของเราอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งได้ สติ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้อยู่กับปัจจุบันขณะ ...