Advanced Coaching Skills

การโค้ชกลุ่มและการโค้ชทีม

ตอบคำถาม จากโค้ชที่สนใจงานกลุ่ม…

*** ลักษณะทั่วไปของการโค้ชกลุ่มและการโค้ชทีม ***
1. ขอบเขตงาน
2. ความแตกต่างหลากหลาย
3. ทักษะ
4. บทบาท

— ขอบเขตงาน —
ในการโค้ชกลุ่มและทีม
มีขอบเขตงาน กว้างขึ้น ลึกขึ้น และหลากหลาย
เวลาออกแบบ
ให้ครอบคลุมภาพรวม
วางแผนกิจกรรมย่อย
ตกลงประเด็นหรือหัวเรื่อง
วิธีการทำงานร่วมกัน
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
ตัวชี้วัดการประเมินผลสำเร็จ
และเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

— ความแตกต่างหลากหลาย —
ในการโค้ชกลุ่มและทีม
มีหลากประเด็น หลายความคิด มุมมอง เลนส์ สไตล์
ใช้เครื่องมือมากขึ้น

สิ่งสำคัญ คือ
โค้ชควรรู้สึกสบายใจ มั่นใจกับการทำงานในกลุ่ม
ซึ่งอาจมีทั้ง agenda ขององค์กร ของทีม
และของสมาชิกแต่ละคน
การสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัย ถือเป็นเรื่องสำคัญ
การสร้างความไว้วางใจ เป็นเรื่องสำคัญมาก

— ทักษะ —
ICF core competencies ทั้ง 11 ข้อ
และเพิ่มเติมทักษะในเรื่อง
• Action Learning
• Adult Education & Experiential Learning
• Transformation Learning
• Coaching Circle
• Group Process
• Group Facilitation Skills

การสื่อสารคือพื้นฐานสำคัญที่สุดของการสนทนา
ทั้งการฟัง การถามคำถาม
และการสื่อสารอย่างตรงประเด็น
การใช้ภาษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและกลุ่ม
การใช้คำถามที่จะนำพากลุ่มไปข้างหน้า
และการฟังในหลายระดับ ทั้งสิ่งที่พูดและไม่ได้พูด
การเชื้อเชิญให้สมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จนเกิดการตระหนักรู้ และลงมือทำ

— บทบาทของโค้ช —
สามารถเผชิญความแตกต่าง
หลากหลาย ของสมาชิกกลุ่ม
มีทักษะที่มากขึ้น
ชำนาญในเครื่องมือที่หลากหลายขึ้น

คุณสมบัติของโค้ชที่สำคัญ…
เชื่อมั่นในกระบวนการโค้ช
เชื่อมั่นในกระบวนการกลุ่ม
เชื่อมั่นในตัวโค้ชชีแต่ละคนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม
ว่าจะนำความแตกต่างหลากหลายมาสนทนา
จนเกิดเป็นปัญญาร่วม ความเป็นผู้นำร่วม
เชื่อมั่นในตัวเอง ทักษะการสื่อสารด้วยหัวใจ
เพื่อใช้ในบทบาทที่สำคัญต่างๆ

บทบาทของโค้ช
โฟกัสกระบวนการมากขึ้น

สามารถแยกตัวเองออกมา
ให้พื้นที่สมาชิกกลุ่มร่วมกันทำงาน

และ หลอมรวมตัวเองเข้ากับกลุ่ม
เมื่อถึงเวลาใช้คำถามใหม่
หรือ เกิดการเรียนรู้บางอย่าง

บางครั้ง โค้ชเป็นผู้นำการเรียนรู้ของกลุ่ม (Leader)
นำพาสมาชิกกลุ่มไปตามกระบวนการ
มุ่งสู่เป้าหมายที่ตกลงกันไว้

บางครั้งเป็นเพื่อน
เป็นสมาชิกร่วมพูดคุยสนทนาในกลุ่ม (Peer)

อ่านเพิ่มเติมในหนังสือ…
#ชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา
#Couragetocoach

————————————-

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

#Couragetocoach #Coaching

อ่านเพิ่มเติม

เบื้องหลังการเขียนหนังสือ#3
==== บางครั้งการเขียนหนังสือ ก็ตีบตัน นึกไม่ออก นั่งลงคิด นานมาก ไม่มีอะไรออกมาซักคำ จนยอมแพ้ตัวเอง   ก็แค่ให้เวลาอีกนิด รอเวลาที่ใช่ เมื่อโมเม้นท์มาถึง นั่งลงเขียน ก็ไหลลื่น   สังเกตได้ว่า เ...
Explore Your Life 03 Spiritual Life
Spiritual Life ชีวิตภายใน หรือ โลกภายใน เป็นเส้นทางเดินส่วนตัวของมนุษย์แต่ละคนที่แตกต่างกันไป   บางคนพัฒนาโลกภายในด้วยการฝึกอบรมศาสตร์แห่งการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ศาสตร์และศิลปะหลายๆ อย่างเป็นหนทางสายหนึ่ง ที่พาเรากลับมาเชื...
พัฒนาองค์กร: ภาพรวมของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง คือ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมองค์กร คน และกระบวนการทำงานในองค์กร