Facilitative Coaching กับงานพัฒนาองค์กร

9.9 เริ่มต้น 9
ทุ่มสรรพกำลัง…
ทำงานโครงการยาวๆ
.
👉เพราะเชื่อใน Facilitative Coaching
สร้างภาวะผู้นำที่มีองค์ความรู้ ทักษะ Soft skills แบบ Coaching และ Facilitation
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชวนคนคิด พูดคุย สนทนาแบบงานได้ผล ทีมเข้มแข็ง คนเป็นสุข
.
👉เพราะเชื่อว่า C-F-R คือ ฐานราก
Conversation ที่ดีมีพื้นฐานจากสุนทรียสนทนา สร้างพื้นที่ปลอดภัย รับฟังด้วยใจ ทวน สะท้อน รับรู้ความรู้สึก
เข้าอกเข้าใจ ได้ยินสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมา
Feedback ให้ของขวัญทั้งด้านดี รักษา เพิ่ม และด้านที่เสริม ปรับ ลด พัฒนา
Recognition เคารพในมุมมอง ยอมรับในความต่าง ชื่นชม ยกย่อง ให้คุณ
.
👉เพราะเชื่อในงาน OD พอๆ กับเชื่อว่าเราออกแบบชีวิตได้
สร้างสมดุลระหว่าง competency based กับ self-mastery
ให้คนรับผิดชอบชีวิต ตั้งเป้าหมายของตน ออกแบบ เรียนรู้ พัฒนา
เชื่อมโยงเป้าหมาย พรสวรรค์ จุดแข็ง ความถนัด ความชอบกับเส้นทางอาชีพของตนในองค์กร
.
👉เพราะเชื่อในว่าความรัก ความสัมพันธ์ และการพูดคุยในองค์กร สร้างได้!
เมื่อผู้นำ ทำให้เห็น เป็นให้ดู
เมื่อพี่ดูแลน้อง
เมื่อทุกคนดูแลตัวเอง
เกื้อหนุน Core Value
ก่อเกิด วัฒนธรรมองค์กร
.
ทำงานในฝัน … เหมือนออกบ้านไปเล่นทุกวัน
ใช้ทุกอย่างที่มีในตน
ร่วมกับทุกคนที่เชื่อ ชอบ ใช้ชีวิตในสิ่งที่สอน
ขอบคุณกัลยาณมิตร ทีมโค้ชทุกชีวิต
ที่ตอบรับ สนับสนุน ร่วมงานกัน
.
9.9.2020
———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993