การโค้ชทีม Team Coaching by Courage to Coach

การโค้ชทีม Team Coaching by Courage to Coach

โลกธุรกิจเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีก้าวกระโดดเข้าสู่ยุคดิจิตอล ทำให้องค์กรธุรกิจทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในประเทศไทยและทั่วโลกอยู่ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อน ผันผวน ไม่แน่นอน เมื่อผู้นำมอบวิสัยทัศน์ วางแผนกลยุทธ์ กำหนดทรัพยากร นำสู่การบริหารงานที่ดี แต่การเดินทางสู่เป้าหมายยังต้องการมากกว่านั้น เพราะการที่ผู้นำทีมคนหนึ่งจะรอบรู้และตัดสินใจได้ดีทุกเรื่องเป็นไปได้ยากแล้วในยุคนี้ ผู้นำทีมจึงต้องอาศัยความรอบรู้ ทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ตรงจากหน้างานของสมาชิกในทีมมาร่วมกันคิด ร่วมกันบริหาร ร่วมกันตัดสินใจให้ดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์ แล้วร่วมกันทำ นำพาธุรกิจมุ่งไปข้างหน้า ด้วยความแตกต่าง สู่ความสำเร็จของทีมและองค์กร และการโค้ชทีมจึงกลายเป็นเครื่องมือเชิงรุกที่สำคัญอย่างหนึ่งขององค์กร

.

นิยามของคำว่า การโค้ชทีม Team Coaching”

International Coaching Federation (ICF) ให้นิยามไว้ว่า “Team coaching is partnering in a co-creative and reflective process with a team and its dynamics and relationships in a way that inspires them to maximize their abilities and potential in order to reach their common purpose and shared goals.”

การโค้ชทีม คือ การทำงานร่วมกันของโค้ชและผู้รับการโค้ชซึ่งหมายถึงกลุ่มคนผู้ทำงานร่วมกันเป็นทีม (มากกว่าหนึ่งคนขั้นไป)  ด้วยกระบวนการโค้ชที่สร้างสรรค์ ทำให้เกิดการผนึกกำลังและหลอมรวมศักยภาพของสมาชิกทุกคนในทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายของทีม

.

การโค้ชทีมได้รับพัฒนาต่อยอด ขยายจากการโค้ชบุคคล หรือ One-on-One Coaching การโค้ชทีม เน้นเรื่อง “ทีม” นั่นคือ มองสมาชิกทุกคนในทีมเป็นหน่วยเดียว (Single Entity) มีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน สมาชิกแต่ละคนต่างใช้ศักยภาพของตนทำงานในบริบทที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่

.

เป้าหมายของการโค้ชทีม

การทำให้ศักยภาพของทีม สูงกว่าศักยภาพของแต่ละบุคคลรวมกัน ดังนั้นการมองเห็นเป้าหมายของทีมร่วมกัน (shared goals) ความเป็นตัวตนของสมาชิกทีม ทั้งพฤติกรรม ความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อ ข้อมูลทุกอย่างจากสมาชิกทุกคนในทีมมีความสำคัญก่อให้เกิดพลวัตในกระบวนการโค้ชทีม ปัญญาร่วมของทีม (Collective Insights/Wisdom) เกิดจากสมาชิกของทีมที่ทำงานร่วมกัน พูดคุย สื่อสาร รับฟัง ใช้ข้อมูล แชร์ความคิด ใส่ใจความรู้สึกของสมาชิกคนอื่น ก่อให้เกิดความคิดใหม่นำไปสู่การลงมือทำ มุ่งสู่เป้าหมายของทีม

.

ลักษณะเด่นของการโค้ชทีม

การโค้ชทีม ใช้กระบวนการที่สร้างสรรค์ ทีมโค้ชจะสามารถรับรู้ถึงพลวัต สถานการณ์และใส่ real intervention เข้าไปในระหว่างกระบวนการ การโค้ชทีมจึงเป็นเครื่องมืออันทรงพลัง โดยมีลักษณะเด่น ได้แก่

 • เน้นการตั้งเป้าหมายร่วมภายในระยะเวลาที่ชัดเจน (shared goals)
 • ผสานความต่าง ใช้จุดแข็ง ศักยภาพ ทรัพยากรของสมาชิกทีมอย่างเต็มที่
 • ใส่ใจในคุณค่า (values) ของสมาชิกแต่ละคน ทีม และองค์กร
 • ใช้ปัญญาร่วมของทีม เอาชนะความท้าทาย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
 • เรียนรู้จากการคิดและลงมือทำร่วมกัน
 • มุ่งบรรลุเป้าหมายเพื่อความสำเร็จของทีมและองค์กรอย่างยั่งยืน (sustainability)

.

เหมาะสำหรับ

 • การโค้ชทีมผู้บริหารระดับสูง
 • การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง เป็น One Team One Goal เช่น ทีมขาย ทีมการตลาด ทีมบริการ ทีมทำงานโครงการพิเศษ
 • กลุ่มผู้บริหารที่ทำงานร่วมกัน อาจทำงานในหน่วยงานเดียวกัน หรือมี KPI ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการสร้างเป้าหมายร่วม (Shared purpose)
 • ทีมทำงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร หรือ Core Values
 • การประสานงานข้ามหน่วยงาน (Cross-functions)
 • การแก้ไขความขัดแย้งในทีม (Team Conflict)

.

Courage to Coach Partner with Team Leader to Lead, Develop & Transform Team!

—————————

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC, ACTC

Founder, Courage to Coach, Team Coach, Leadership Coach & Facilitative Coach

………..

Courage to Coach

หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ Team Coaching

ผู้ให้บริการเสริมศักยภาพผุ้นำทีมและการโค้ชทีม (Team Coaching) มากว่า 15 ปี ด้วย Facilitative Coaching: Beyond One-on-One Coaching ในบทบาท Leadership Coach, Facilitative Coach, Team Coach, Professional Facilitator และครูสอนการโค้ช (ICF Educational Instructor) จนมีชั่วโมงการโค้ชมากกว่า 4,000 ชั่วโมง จัดกระบวนการเรียนรู้มากกว่า 9,000 ชั่วโมง โค้ชทีมมากกว่า 100 ทีม องค์กรได้รับประโยชน์จากบริการมากกว่า 85%

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

.

#CouragetoCoach #ACTC #FacilitativeCoaching
#Coaching #Facilitation #Leader #Team
#CoachAom #โค้ชอ้อม #การโค้ช #การฟา
#CFRs #GroupCoaching #TeamCoaching