Home > Blog > 02 Team Coaching

การโค้ชทีม Team Coaching by Courage to Coach

การโค้ชทีม Team Coaching by Courage to Coach

โลกธุรกิจเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีก้าวกระโดดเข้าสู่ยุคดิจิตอล ทำให้องค์กรธุรกิจทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในประเทศไทยและทั่วโลกอยู่ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อน ผันผวน ไม่แน่นอน เมื่อผู้นำมอบวิสัยทัศน์ วางแผนกลยุทธ์ กำหนดทรัพยากร นำสู่การบริหารงานที่ดี แต่การเดินทางสู่เป้าหมายยังต้องการมากกว่านั้น เพราะการที่ผู้นำทีมคนหนึ่งจะรอบรู้และตัดสินใจได้ดีทุกเรื่องเป็นไปได้ยากแล้วในยุคนี้ ผู้นำทีมจึงต้องอาศัยความรอบรู้ ทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ตรงจากหน้างานของสมาชิกในทีมมาร่วมกันคิด ร่วมกันบริหาร ร่วมกันตัดสินใจให้ดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์ แล้วร่วมกันทำ นำพาธุรกิจมุ่งไปข้างหน้า ด้วยความแตกต่าง สู่ความสำเร็จของทีมและองค์กร และการโค้ชทีมจึงกลายเป็นเครื่องมือเชิงรุกที่สำคัญอย่างหนึ่งขององค์กร

.

นิยามของคำว่า การโค้ชทีม Team Coaching”

International Coaching Federation (ICF) ให้นิยามไว้ว่า “Team coaching is partnering in a co-creative and reflective process with a team and its dynamics and relationships in a way that inspires them to maximize their abilities and potential in order to reach their common purpose and shared goals.”

การโค้ชทีม คือ การทำงานร่วมกันของโค้ชและผู้รับการโค้ชซึ่งหมายถึงกลุ่มคนผู้ทำงานร่วมกันเป็นทีม (มากกว่าหนึ่งคนขั้นไป)  ด้วยกระบวนการโค้ชที่สร้างสรรค์ ทำให้เกิดการผนึกกำลังและหลอมรวมศักยภาพของสมาชิกทุกคนในทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายของทีม

.

การโค้ชทีมได้รับพัฒนาต่อยอด ขยายจากการโค้ชบุคคล หรือ One-on-One Coaching การโค้ชทีม เน้นเรื่อง “ทีม” นั่นคือ มองสมาชิกทุกคนในทีมเป็นหน่วยเดียว (Single Entity) มีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน สมาชิกแต่ละคนต่างใช้ศักยภาพของตนทำงานในบริบทที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่

.

เป้าหมายของการโค้ชทีม

การทำให้ศักยภาพของทีม สูงกว่าศักยภาพของแต่ละบุคคลรวมกัน ดังนั้นการมองเห็นเป้าหมายของทีมร่วมกัน (shared goals) ความเป็นตัวตนของสมาชิกทีม ทั้งพฤติกรรม ความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อ ข้อมูลทุกอย่างจากสมาชิกทุกคนในทีมมีความสำคัญก่อให้เกิดพลวัตในกระบวนการโค้ชทีม ปัญญาร่วมของทีม (Collective Insights/Wisdom) เกิดจากสมาชิกของทีมที่ทำงานร่วมกัน พูดคุย สื่อสาร รับฟัง ใช้ข้อมูล แชร์ความคิด ใส่ใจความรู้สึกของสมาชิกคนอื่น ก่อให้เกิดความคิดใหม่นำไปสู่การลงมือทำ มุ่งสู่เป้าหมายของทีม

.

ลักษณะเด่น 6 ประการของการโค้ชทีม 

 1. Why – Shared Vision & Mission สมาชิกทีมเข้าใจเจตนารมย์ของการทำงานเป็นทีม รู้ว่า Why we do what we do!
 2. What – Shared Goal(s) เป้าหมายร่วมของทีมภายในระยะเวลาที่ชัดเจน
 3. How – Shared Behaviors & Norms สร้างข้อตกลง พฤติกรรมหลัก กระบวนการทำงาน วัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ผสานความต่าง จุดแข็ง ศักยภาพ ทรัพยากรของสมาชิกทีมอย่างเต็มที่ (Diversity to Collaborative)
 4. When – Shared Team Practices ลงมือทำเต็มที่ กล้าคิด สร้างสรรค์ ใส่ใจในคุณค่า (Values) ของสมาชิกแต่ละคน ทีม และองค์กร ใช้ปัญญาร่วมของทีม เอาชนะความท้าทาย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Collective Wisdom) เรียนรู้จากการคิดและลงมือทำร่วมกัน (Team Learning)
 5. Who – Clear Roles บทบาทของของสมาชิกแต่ละคน
 6. How – Shared Commitment มุ่งบรรลุเป้าหมายเพื่อความสำเร็จของทีมและองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainability)

.

เหมาะสำหรับ

 • การโค้ชทีมผู้บริหารระดับสูง
 • การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง เป็น One Team One Goal เช่น ทีมขาย ทีมการตลาด ทีมบริการ ทีมทำงานโครงการพิเศษ
 • กลุ่มผู้บริหารที่ทำงานร่วมกัน อาจทำงานในหน่วยงานเดียวกัน หรือมี KPI ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการสร้างเป้าหมายร่วม (Shared purpose)
 • ทีมทำงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร หรือ Core Values
 • การประสานงานข้ามหน่วยงาน (Cross-functions)
 • การแก้ไขความขัดแย้งในทีม (Team Conflict)

.

สนใจโปรแกรมการโค้ชทีม ดูรายละเอียด…

การโค้ชทีม (Team Coaching Program) by Courage to Coach – Courage to Coach

.

==============

เกี่ยวกับ Courage to Coach

หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ Team Coaching

Partner with Team Leader to Lead, Develop & Transform Team!

ผู้ให้บริการเสริมศักยภาพผุ้นำทีมและการโค้ชทีม (Team Coaching) มากว่า 15 ปี ด้วย Facilitative Coaching: Beyond One-on-One Coaching ในบทบาท Leadership Coach, Facilitative Coach, Team Coach, Professional Facilitator และครูสอนการโค้ช (ICF Educational Instructor) จนมีชั่วโมงการโค้ชมากกว่า 4,000 ชั่วโมง จัดกระบวนการเรียนรู้มากกว่า 9,000 ชั่วโมง โค้ชทีมมากกว่า 100 ทีม องค์กรได้รับประโยชน์จากบริการมากกว่า 85%

.

==============

ติดต่อ:

Tel: 086-165-6993

Email: couragetocoach@gmail.com

Website: Contact Us – Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

.

==============

ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page: Courage to Coach

Facebook Page: CoachAomTasaneeJar

Facebook Page: CoachAomTasanee

Website: www.couragetocoach.net/

youtube: https://www.youtube.com/@couragetocoach3266/featured

.

สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader

https://www.couragetocoach.net/product/facilitative-coaching-for-team-leader/

.

คอร์ส online #SkillLane

คอร์สออนไลน์ Facilitative Coaching for Team Leader พัฒนาตน ขยายศักยภาพคน เพิ่มศักยภาพทีม ส่งมอบประสิทธิผลในงาน | SkillLane

.

แบ่งปันองค์ความรู้ ผ่าน Facebook Live 2022-2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=827217172745417&set=a.438619734938498

.

.

#CouragetoCoach #FacilitativeCoaching #TeamCoaching

#TeamCoachingThailand #Team #TeamLeader #Coaching #Facilitation

#GroupCoaching #TeamDevelopment #ExecutiveCoaching

#LeadershipDevelopment #CoachAom #CoachTomSongyos

#CoachingThailand #TeamFacilitation 

#โค้ชอ้อม #การโค้ช #การฟา #การโค้ชทีม #โค้ชตอม

แชร์หน้านี้