Home > Blog > 01 Facilitative Coaching for Team Leader, 05 Coaching Profession | Coaching Business

การโค้ช (Coaching) คืออะไร?

การโค้ช (COACHING)

กระบวนการพัฒนาตนเองรูปแบบหนึ่ง ที่โค้ช (Coach) ช่วยให้ผู้รับการโค้ช (Coachee) ค้นพบศักยภาพในตนเอง และนำขึ้นมาใช้เพื่อพบคำตอบด้วยตัวเอง ลงมือทำจนบรรลุเป้าหมายในชีวิต ทั้งเป้าหมายชีวิตส่วนตัวและในหน้าที่การงาน

.

การโค้ช (Coaching) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างโค้ช (Coach) และผู้รับการโค้ช (Coachee) เพื่อกระตุ้น และจุดประกายความคิด ด้วยกระบวนการที่สร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ได้รับการโค้ช เกิดแรงบันดาลใจในการนำศักยภาพและความสามารถที่ถูกบดบังหรือซ่อนอยู่ ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

“Coaching is partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential” – International Coach Federation (ICF)

.

ความหมายของไลฟ์โค้ช

“ไลฟ์โค้ช (Life Coaching)” เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างโค้ชและผู้ได้รับการโค้ช เพื่อเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง พาผู้ได้รับการโค้ชจากจุดที่อยู่ปัจจุบัน ไปบรรลุเป้าหมายที่ต้องการในทุกด้านของชีวิต ด้วยการกระตุ้น และจุดประกายความคิด โดยใช้ทักษะและกระบวนการที่สร้างสรรค์ในหลายรูปแบบ ผู้ได้รับการโค้ชจะตระหนักรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง ด้วยตนเอง เข้าใจและขจัดอุปสรรคที่อาจมีภายในตัวตน ตัดสินใจเลือกโดยอิสระ เพื่อนำเอาศักยภาพและความสามารถที่มีและอาจยังซ่อนอยู่ ออกมาใช้พาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการอย่างสมดุล มีจริยธรรม มีความสุข และอิ่มเอม – โดย Jimi the Coach Group”

.

Leader as Coach หรือผู้นำแบบ Coaching Style คือ ผู้นำที่เชื่อมั่นในศักยภาพของคน เน้นการดึงศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวคน ขึ้นมาใช้ให้เต็มที่ สร้างพื้นที่เรียนรู้ สร้างกำลังใจ ชวนคิด ชวนคุย ค้นหาทางออก และพบคำตอบด้วยตัวเอง เพื่อพัฒนาคนให้ก้าวสู่อนาคต หรือเป้าหมายที่ต้องการ

.

โค้ช (Coach)

“เพื่อนชวนคิด ชวนคุย เพื่อนร่วมทาง” ผู้มีทักษะการโค้ช (Coaching Skills) และกระบวนการ (Coaching Process) ที่เกื้อกูลให้ผู้รับการโค้ชทำงานภายในตน ปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ ค้นหาคำตอบ ตัดสินใจด้วยตัวเอง โค้ชมี Mindset ว่าผู้รับการโค้ชทุกคนมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในและพร้อมเรียนรู้ เติบโต ก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยตัวเอง

.

หน้าที่ของโค้ช

 • สร้างความกระจ่างในสิ่งที่ผู้รับการโค้ชต้องการบรรลุ (Have)
 • สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้รับการโค้ชสำรวจ ค้นหาภายในตัวเอง (Self-discovery)
 • สร้างความตระหนักรู้ถึงสาเหตุ ที่มา แนวทาง วิธีการ และกลยุทธ์ ด้วยตัวของผู้รับการโค้ชเอง (Awareness)
 • ท้าทาย กระตุ้นให้ผู้รับการโค้ชรับผิดชอบ ลงมือทำด้วยตัวเองจนบรรลุเป้าหมาย (Action)

ในกระบวนการโค้ช ผู้รับการโค้ชสามารถเข้าใจตนเอง เข้าใจโลก พัฒนามุมมองต่อชีวิตส่วนตัว และหน้าที่การงานอย่างก้าวกระโดด รวมถึงการปลดล็อคและเพิ่มศักยภาพของผู้นำในองค์กรด้วย

.

สมรรถนะของโค้ช (Coach’s Core Competencies)  

อ้าวอิงตาม ICF Core Competencies ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก และ 11 ความสามารถหลัก ได้แก่

SETTING THE FOUNDATION

 1. Meeting Ethical Guidelines and Professional Standards
 2. Establishing the Coaching Agreement

.

CO-CREATING THE RELATIONSHIP

 1. Establishing Trust and Intimacy with the Client
 2. Coaching Presence

.

COMMUNICATING EFFECTIVELY

 1. Active Listening
 2. Powerful Questioning
 3. Direct Communication

.

FACILITATING LEARNING AND RESULTS

 1. Creating Awareness
 2. Designing Actions
 3. Planning and Goal Setting
 4. Managing Progress and Accountability

.

.

ทักษะการโค้ช (Coaching Skills)

ทักษะการโค้ช (Coaching Skills) – Courage to Coach

.

ตัวอย่างโมเดลการโค้ชแบบ Facilitative Coaching Model

Process, Models & Tools – Courage to Coach

Leader as Facilitative Coaching Model – Courage to Coach

.

12.02.2021

—————————————-

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

แชร์หน้านี้