บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 5 Transformational Life Coaching โค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ฉันได้ตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโท จิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยมหิดล

.

ความหมาย

จิตตปัญญา มาจากคำว่า Contemplation ซึ่งมาจากรากศัพท์ ในภาษาลาตินว่า Contemplari หมายถึง การสังเกต การพิจารณาไตร่ตรอง หรือการจ้องมองอย่างตั้งใจ เป็นกระบวนการปฏิบัติที่สามารถกระทำได้ทั้งในขณะที่นั่ง ยืน เดิน หรือนอน และสามารถปฏิบัติได้หลายรูปแบบ เช่น การหยุดนิ่ง การฟังอย่างลึกซึ้ง ตั้งคำถามและพิจารณาไตร่ตรอง การสร้างจินตภาพ การบ่มเพาะสติ ฝึกสมาธิ การออกกำลังฐานกาย หรือการเพ่งความสนใจไปยังประสบการณ์ตรงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และนำเสนอออกมาในรูปการเขียนอย่างอิสระ เรื่องเล่า ภาพวาด บทกลอน หรือบันทึกการเดินทาง

.

จิตตปัญญาศึกษา เป็นคำแปลของคำว่า Contemplative Education เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่นและสรรพสิ่ง บนเส้นทางการฝึกตนแนวจิตตปัญญา เน้นการฝึกตนเพื่อใช้ชีวิตอย่างสมดุลและมีความหมาย เปิดใจยอมรับกับผู้คนและเรื่องราวต่างๆทั้งปมชีวิตในอดีต เรื่องราวและความสัมพันธ์ในปัจจุบัน และวางใจพร้อมรับเรื่องราวในอนาคต

.

สิ่งที่ได้รับ

2 ปี ที่ใช้เวลาร่วมกับเพื่อน ทักษะที่ฉันฝึกฝนจนติดตัว คือ การอยู่กับปัจจุบันขณะ การรับฟังเชิงลึก การใช้คำถามที่ทรงพลัง และ การสื่อสารด้วยความจริงใจ เคารพ ซื่อตรง และเปิดเผย

สิ่งที่ได้มากๆ คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง การภาวนาเพื่อฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันขณะ ให้ความสำคัญและอยู่กับคนตรงหน้าอย่างแท้จริง การรับฟังแบบเข้าอกเข้าใจและไม่ตัดสิน การใช้คำถามที่เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณ การสนทนาแบบสุนทรียสนทนา ความรู้สึก ความต้องการ การสังเกต การให้ความเข้าใจ การให้เสียงสะท้อนกลับ การเคารพในความเป็นมนุษย์และศักยภาพของผู้อื่น การยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย เป็นต้น

ฉันพบว่าเส้นทางการฝึกตนแนวจิตตปัญญาเป็นเส้นทางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอนให้ฉันหันกลับเข้ามาในตนเอง ค้นพบตนเองเพื่อที่จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นค้นพบตัวตนของเขาต่อไป

.

สิ่งที่นำมาใช้ในการโค้ชและ Facilitation

เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญา ไม่ใช่การ “สอน” แต่เป็นการสร้างเงื่อนไขให้ศักยภาพภายในที่มีอยู่แล้วสามารถพัฒนาขึ้นได้ เป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างเงื่อนไขให้เกิดการเติบโตขึ้นจากภายใน เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม การสืบค้นร่วม เป็นการเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาตนเองด้านใน เน้นฐานภาวนาให้อยู่กับปัจจุบันขณะ เรียนรู้จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หรือเรื่องที่เกิดขึ้นสดๆในขณะนั้น ทำให้ฉันเข้าใจถึงคำว่า “การเอาชีวิตลงมาเรียนรู้

ถ้าฉันต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ในอนาคต ฉันได้เรียนรู้แล้วว่าต้องเอาตัวลงมาคลุก ต้องฝึกฝน สังเกต พิจารณา ทบทวน ใคร่ครวญ และสะท้อนสิ่งที่ได้พบ

.

ผลลัพธ์ที่สำคัญในการฝึกตนแนวจิตตปัญญามาตลอด 12 ปี คือ

การเติบโตด้านในของตัวเอง และชีวิตที่เป็นสุข

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ลงลึกในตัวคน

การโค้ชแบบ Transformational Coaching & Facilitation ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวคน และการเรียนรู้โลกด้านใน

หนังสือ “บนเส้นทางสู่การโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง” และ

“ชีวิตที่ใช่! ในแบบโค้ชและฟา”

.

น้อมระลึกและขอบคุณครูบนเส้นทางจิตตปัญญาและการเรียนรู้ชีวิตด้านในทุกท่าน ณ ที่นี้

———————————–

16 พฤศจิกายน 2563

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993